۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 15/04/1391 ساعت: 19:24 بازدید: 5328 نویسنده: admin

بسمه تعالی

 

اساسنامه صندوق .......................

 

           

امام صادق(ع):بر در بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده برابر و برای قرض هیجده برابر پاداش خواهد بود.

 

صندوق..................از تاریخ ..../...../......... پس از تشکیل جلسه هیئت موسس این صندوق در مکان .................... شروع بکار نمود.ازینرو این برگ که از این پس اساسنامه نامیده میشود با دارا بودن پنج فصل و .....ماده در اولین فرصت تهیه و به تصویب هیئت موسس صندوق رسیده است و رعایت مفاد آن پس از تاریخ تصویب برای همه اعضا الزامی میباشد و هرگونه اضافه یا حذف و یا تغییر در مفاد آن بایستی به تصویب همه اعضای هیئت موسس رسیده و بلافاصله به همه اعضا اعلام شود.

 

فصل اول(کلیات)

ماده1-نام:

این صندوق بنام صندوق.........نامگذاری شده که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده میشود.

ماده2-تاریخ شروع و مدت فعالیت:

این صندوق از تاریخ ...../...../........ و برای مدت زمان نامحدودی آغاز بکار نموده است.

ماده3-مرکز اصلی و حوزه فعالیت صندوق:

مرکز اصلی فعالیتهای صندوق تا اطلاع ثانوی ............... و در حوزه ..................... میباشد.

ماده4-اهداف و موضوع فعالیت صندوق:

صندوق........از بدو تاسیس با تکیه بر سنت پسندیده قرض الحسنه اهداف مشروعه ذیل را مورد هدف قرار داده و با جدیت دنبال خواهد کرد:

1:ارایه خدمات عام المنفعه و کمک به تامین بخشی از نیازها و همچنین بهبود زندگی اعضا از طریق اعطای قرض الحسنه

2:ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی

3:تامین نیازهای مشترک اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

4:تامین نیازمندیهای اعتباری و رفاهی اعضا

موضوع فعالیت این صندوق نیز به شرح ذیل قابل بیان است:

1: افتتاح انواع حسابهای سپرده و پرداخت وامهای قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری در چرچوب موازین شرعی و قوانین جاری کشور

2:انجام هرگونه خدمات مالی و اعتباری در در چارچوب مقررات و صرفا" جهت رفاه حال اعضا با توجه به شرایط و امکانات موجود

ماده5-عضو صندوق:

عضو صندوق به کسی اطلاق میشود که با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط صندوق و همچنین پذیرفتن کامل مفاد این اساسنامه پس از طی مراحل عضویت به عضویت صندوق در آمده باشد.

 

فصل دوم(مقررات مربوط به عضویت و سرمایه گذاری و دریافت وام)

ماده6-شرایط عضویت

-عضویت در صندوق برای اشخاص حقوقی و حقیقی مجاز میباشد.

-شرایط عمومی عضویت:

        1:تابعیت جمهوری اسلامی ایران

        2:عدم ممنوعیت قانونی

        3:داشتن سن قانونی

        4:پذیرفتن شرایط و ضوابط صندوق

تبصره1:شرایط خاص و همچنین مدارکی که برای افتتاح حساب و عضویت لازم میباشد از طرف هیئت مدیره اعلام خواهد شد.

تبصره2:احراز شرایط عضویت هر شخص حقیقی یا حقوقی بر عهده هیئت مدیره و با توجه به شرایط مورد توافق هیئت موسس در چارچوب قوانین و مقررات کشور میباشد.

ماده7-هر فرد عضو صندوق بایستی الزاما" ماهانه مبلغی بعنوان مبلغ پایه ماهانه به حساب خودش در صندوق واریز نماید.

تبصره1:مبلغ دریافت شده در حساب شخص نزد صندوق بدهکار خواهد شد و در صورتی که شخص خواهان خروج از صندوق باشد و یا همکاری او با صندوق موجب فسادی باشد که هیئت مدیره تصمیم به اخراج او بگیرند مبلغ سپرده فرد پس از کسر دیون او به صندوق عودت داده خواهد شد و در صورت فوت هر یک اعضا نیز پس از کسر دیون او به صندوق مانده سپرده او پس از ارایه مدارک مستند به ورثه قانونی اش عودت داده میشود.

تبصره2:صندوق میتواند از محل سپرده اعضا نزد خود در سایر موسسات مالی و اعتباری و بانکها و صندوقها سپرده گذاری و سود حاصل از عملیات را به داراییهای صندوق اضافه ودر صورت نیاز در جهت تامین هزینه های صندوق خرج نماید.

ماده8-از آنجاییکه فعلا تنها راه تامین سرمایه صندوق سپرده های ماهانه افراد میباشد که بایستی طبق برنامه ریزی قبلی بصورت قرض الحسنه در اختیار همه اعضا قرار بگیرد هر گونه سهل انگاری در پرداخت مبلغ پایه ماهانه که موجب اختلال در روند کاری صندوق شود منجر به اخطار,جریمه و حتی اخراج فرد خاطی از صندوق خواهد شد و تامین هزینه کلیه زیانهای ناشی از این امر بر عهده فرد خاطی است.

ماده9-کلیه اعضا موظف اند دریافت و پرداختهای خود را در محل صندوق و در حضور اعضای معرفی شده از طرف هیئت موسس انجام و در قبال آن رسید دریافت نمایند در غیر این صورت هرگونه ضرر و زیان برعهده خود شخص میباشد.

ماده10-سپرده اشخاص در نزد صندوق محفوظ است و هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت نادرست هیئت  مدیره و موسس و یا سرمایه گذاری غلط وهمچنین رخدادهای غیر مترقبه که موجب زیان برای صندوق باشند و حتی انحلال صندوق متوجه سپرده اعضا نخواهد بود و مسئولین صندوق در همه حال نبایستی در قبال رد سپرده اشخاص طبق قوانین مشخص شده کوتاهی کنند.

ماده11-شرایط و ضوابط و همچنین چگونگی و مدارک مورد نیاز برای پرداخت وام بعلت تغییر در شرایط مختلف در این اساسنامه ذکر نشده و بعدا" پس از تصمیم کمیسیون وام به اطلاع کلیه اعضا خواهد رسید.

تبصره1:در قبال پرداخت هرگونه وام ضمانت نامه معتبر بنا به تصمیم کمیسیون وام دریافت خواهد شد.

تبصره2:صندوق میتواند در قبال ارایه تسهیلات کرمزد دریافت نماید که این کارمزد نسبت به قوانین و مقررات کشور و با توجه به موازین شرعی و تنها برای تامین هزینه های اداره صندوق دریافت میشود.

تبصره3:از آنجاییکه فعلا تنها راه تامین سرمایه صندوق جهت پرداخت تسهیلات موجودی اعضا نزد صندوق است مسئولیت عدم پرداخت تسهیلات در موعد مقرر شده که ناشی از هر گونه تاخیر در پرداخت مبلغ پایه ماهانه و اقساط میباشد بر عهده صندوق نیست و پرداخت به موقع تسهیلات و دیون صندوق به اعضا منوط به دریافت به موقع مبلغ پایه ماهانه و اقساط است.

تبصره4:صندوق مجاز است در صورت تاخیر اعضا در پرداخت اقساط فرد خاطی را جریمه و به ازای هر روز دیر کرد مبلغی دریافت نماید.

تبصره5:صندوق میتواند در صورت تاخیر اعضا در پرداخت اقساط طلب خود را از داراییهای عضو خاطی که نزد صندوق میباشد کسر نماید ودر صورت عدم تکافوی داراییها مدارک ضمانت او را به اجرا بگذارد.

تبصره6:امتیاز و نوبت وام هرکس به خودش تعلق دارد و قابل انتقال به دیگری نمیباشد.

فصل سوم (ارکان صندوق)

هیئت موسس

ماده12-هیت موسس شامل تام افرادی است که سرمایه اولیه جهت تاسیس صندوق را تامین و با نظر آنها این اساسنامه به تصویب رسیده است.

ماده13-وظایف هیئت موسس بشرح ذیل اعلام میگردد:

1:تهیه و تصویب اساسنامه

2:طراحی و تهیه مهر و آرم صندوق

3:انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر کارکنان

4:معرفی صاحبان امضای مجاز شامل سه نفر(یک نفر مدیر عامل-یک نفر مسئ.ل حسابداری و مالی و یک نفر بازرس)جهت انجام امور مالی و قراردادها و همچنین افتتاح حساب جاری صندوق

5:تهیه و تصویب تمام قوانین مورد نیاز و ارایه آن به هیئت مدیره جهت اجرای نهایی و همچنین بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره

6:نظارت بر مخارج صندوق-رسیدگی به حسابها و گزارشات و شکایتهای ارایه شده و نظارت بر هیئت مدیره

7:هیئت موسس وظایف خود را بصورت دسته جمعی انجام میدهند و هیچ یک از اعضای هیئت حق استفاده از اختیارات خود بصورت فردی را ندارد.

8:حداقل اعضای هیئت موسس جهت تصمیم گیریها 5نفر میباشد و در صورت استعفا و فوت هر یک از اعضا و یا ممنوعیت قانونی و یا سلب هر یک از شرایط عمومی و خصوصی طبق قوانین کشور بایستی فرد واجد صلاحیت دیگری جایگزین شود.

هیئت مدیره

ماده14-وظایف هیئت مدیره

1:انتخاب مدیر عامل و سایر کارکنان که که بایستی وجوه ماهیانه و اقساط را دریافت و به حسابهای اعلام شده واریز نمایند

2:اعلام و اعمال تمامی مفاد اساسنامه و ضوابط ارایه شده از سوی هیئت موسس

3:معرفی نماینده یا وکیل به هیئت موسس جهت انجام امور حقوقی صندوق

4:ارایه پیشنهادات و ارجاع شکایات و توصیه ها به هیئت موسس در جهت تسهیل کارکرد صندوق

5:تعیین زمان و مکان جلسات و اعلام به همه اعضا

6:انجام امور اعضا شامل  اففتاح حساب-دریافت و پرداخت وجوه ماهانه و اقساط و وامها در چارچوب قوانین صندوق

 

 

این اساسنامه در تاریخ...................در .....برگ و .....نسخه که هرکدام حکم واحد را دارند به تصویب اعضای زیر بعنوان هیت موسس و ناظران قرار گرفت و و از این پسلازم الاجرا میباشد.

 موضوعات:صندوقهای قرض الحسنه ,
نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه امتیاز : 2788 دیدگاه(2)

تاریخ: 07/01/1391 ساعت: 12:26 بازدید: 1470 نویسنده: admin

سلام و سال نو مبارک امروز به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت و عید بزرگ و باستانی نوروز یکسری اس ام اس های ویژه تبریک عید نوروز و بهار را برای شما دوستان و کاربران گرامی آماده کرده ایم که امیدوارم مورد رضایت شما قرار بگیره و ازشون لذت ببرید:

سال نو مبارک
مجموعه ای از بهترین اس ام اس های سال نو و عید نوروز

‎ .+""+ . +""+.
+ Eide Shoma +
Mobarak .+"
"+ . +"

Deleton por noor,Ghalbeton Labriz az Eshgh

***

برسرسفره احساس اگرجايى بود،سخن ساده تبريك مراجابدهيد!
سين هشتم،سخن ساده تبريك من است.جاسرسفره اگرنيست به دلهابدهيد.نوروزمبارك

***

بهار امد و همه چیزروتازه کرد،سال رو،ماه رو،روزهارو،هوا رو،طبیعت رو،ولی فقط یک چیزکهنه شد که به همه اون تازگی می ارزه دوستیمون عیدت مبارک

***

به هرعيدى كه آيد زنده باشيد،به انوارخداتابنده باشيد،
رواحاجت دراين عيد خدايى،هميشه خرم و فرخنده باشيد

پيشاپيش عيدتان مبارك.

***

تقدير، تقويم انسانهاى عاديست و تغيير، تدبير انسانهاى عالي...
سالي پر از تغييرات قشنگ برایتان آرزومندم.
نوروز بر شما مبارک باد

***

بهار یک نقطه دارد، نقطه آغاز/بهار
زندگیتان بی انتها باد.

***

دوستان خوب همانند گلهای قالیند، نه انتظار باران را دارندو نه دلهره چیده شدن،دائمی اند و ماندگار؛ مناسبتها، تنها بهانه ایست تا از بهترینها یاد کنیم...
عیدتان مبارک ‎:-*‎

***

سلام بهار نو مبارک اميدوارم زندگاني بهاري داشته باشيد

***

سیب شودرویتان،سرخ و سپیدوقشنگ.سبزشود جانتان،سبزوبلندوکمند.سیرشودکامتان،ازکرم کردگار.سكه شودکارتان، روزیتان برقرار.ماهی عمرت بود،پرحرکت و پرتلاش.غمبشودسنجدی، رخت ببنددیواش.پرز حلاوت شود،چون سمنو زندگی.غرق سعادت شود ،شیوه این بندگی.سال نو پيشاپيش مبارك.

***

طرح پيش فروش بوسهاي عيدشروع شدعزيزم لبتو بيار جلو ببوسمت سال نو مبارك

***

عید نوروز بر شما و خانواده محترم مبارکباد

***

مثل لحظه ای ک باغ درترنم ترانه شکوفامیشود روزگارت بهار ولحظه هایت پرازشکوفه باد!پیشاپیش نوروز مبارک! سال خوبی داشته باشی

***

مثل لحظه ای ک باغ درترنم ترانه شکوفامیشود روزگارت بهار ولحظه هایت پرازشکوفه باد!پیشاپیش نوروز مبارک! سال خوبی داشته باشی

***

نفس بادصبا♥ عشق ازجنس طلا♥ دوري ودفع بلا♥ سال پرسود و صفا♥ ياري ازسوي خدا♥ همه تقديم شما♥
♥♥♥ پیشاپیش سال نو مبارک

***موضوعات:اس ام اس مناسبتی ,
جدیدترین-اس-ام-اس-های-ویژه-نوروز جدیدترین-اس-ام-اس-های-ویژه-نوروز جدیدترین-اس-ام-اس-های-ویژه-نوروز جدیدترین-اس-ام-اس-های-ویژه-نوروز جدیدترین-اس-ام-اس-های-ویژه-نوروز امتیاز : 1612 دیدگاه(4)

تاریخ: 07/01/1391 ساعت: 21:02 بازدید: 1383 نویسنده: admin

                                زندگینامه شهید رئیس علی دلواری

روستای دلوار بندر كوچكی است در پنجاه كیلومتری بوشهر كه مركز یكی از بخشهای ساحلی شهرستان تنگستان است. واژه دلوار به معنای " دلاور " است كه گاه " دلبار" هم گفته می شود . شغل مردم دلوار اغلب ماهیگیری و سفر به شیخ نشینهاست. موقعیت دلوار بگونه ای است كه كشتیهای بزرگ می توانند در ساحل آن پهلو بگیرند و به همین لحاظ در مقاطعی از تاریخ ایران نامی از آن ذكر شده است .
بندر دلوار كه جمعیت آن حدود 700 نفر بوده است، بزرگترین نقش را در دفاع از خاك ایران در سال 1914 م.( 1333 ه.ق) در مقابل حمله دوم قوای انگلیس داشته است.
رئیس علی فرزند رییس محمد در سال 1261 ش در دهستانی از توابع بوشهر به دنیا آمد. او در عصر مشروطیت ، جوانی 24 ساله ، بلند همت، شجاع، در صدق و صفا كم مانند و در حب وطن و توكل به خدا ، ضرب المثل بود. اگرچه سواد و معلومات كافی نداشت ، اما پاكی و سرشت و صفات حمیده او زبانزد اطرافیان بود. رییسعلی بعد از این كه قوای اشغالگر انگلیس بوشهر را به تصرف خود درآوردند، با شجاعتی وصف‏ناپذیر به مقابله با تجاوزگران پرداخت و شكست‏های سنگینی بر آنان وارد كرد.
رئیسعلی بعد از این كه قوای انگلیس بوشهر را به تصرف خود درآوردند، به مقابله با تجاوزگران پرداخت و شكست‏های سنگینی بر آنان وارد كرد.
پس از اشغال بوشهر در رمضان سال 1333 ق، نیروهای انگلیسی قصد تصرف دلوار را می‏كنند. محلی كه پیش از آن، چند بار سربازان انگلیسی به آنجا یورش برده و هر بار طعم تلخ شكست را چشیده بودند. رییسعلی همراه با یاران خود، علیه اشغالگران وارد نبرد شده و نیروهای متجاوز را كه قریب به پنج هزار نفر بودند، تار و مار می‏كند. قیام مردم تنگستان بر روی هم هفت سال به طول انجامید و در این مدت، دلیران تنگستان، دو هدف عمده را دنبال می‏كردند: پاسداری از بوشهر، دشتستان و تنگستان به عنوان منطقه سكونت خود و جلوگیری از نفوذ قوای بیگانه به درون سرزمین ایران و دفاع از استقلال وطن. با کودتای ضد انقلابی لیاخوف روسی علیه مشروطه‌خواهان در هزار و سیصدو بیست و شش هجری قمری و بمباران مجلس شورای ملی و استقرار دیکتاتوری محمدعلی شاه قاجار، رئیس علی به همراه سیدمرتضی علم‌الهدی اهرمی به مبارزه علیه استبداد صغیر پرداخت. در سال هزار وسیصد و بیست و هفت هجری قمری با کمک تفنگچی تنگستانی، بوشهر را از عناصر مستبد وابسته به دربار محمدعلی شاه پاک کرد و اداره گمرک و انتظامات و دیگر ادارات را تسخیر کرد. این کار دلیران تنگستان بر انگلیسیها که اداره گمرک را در اجاره داشتند گران آمد وآنان برای تضعیف مشروطه‌خواهان و استمرار سلطه بر حیات اقتصادی و سیاسی جنوب ایران به جنگ با دلیران تنگستانی پرداختند و در این راه از دیگر خوانین جنوب ایران یاری جستند. جنگ میان رئیس علی و دلیران تنگستان از یک سو و انگلیسیها و خوانین متحد آنان از سوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا شوال هزار و سیصد و سی و سه ه.ق ادامه یافت و انگلیسیها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش تفوق یابند. تا این که در گیرودار حمله انگلیسیها به بوشهر در شب بیست و سه شوال هزار و سیصد وسی‌وسه ه.ق (سوم سپتامبر هزار و نهصد و پانزده میلادی) هنگامی که رئیس‌علی در محلی به نام «تنگک صفر» قصد شبیخون به قوای انگلیسیها را داشت، از پشت مورد هدف گلوله یکی از همراهان خائن قرار گرفت و در دم به شهادت رسید. مبارزات رئیس علی دلواری برگ زرین دیگری در تاریخ مقاومت دلیر مردان ایران در مبارزه با استعمار است رییسعلی دلواری این آزاده دلاور، سرانجام در حین مبارزه با دشمنان اسلام و ایران در دوازدهم شهریور 1294 ش برابر با 23 شوال 1333 ق در 33 سالگی، از پشت مورد هدف گلوله فرد خائنی قرار گرفت و به شهادت رسید.موضوعات:زندگینامه بزرگان ,
زندگینامه-شهید-رئیس-علی-دلواری زندگینامه-شهید-رئیس-علی-دلواری زندگینامه-شهید-رئیس-علی-دلواری زندگینامه-شهید-رئیس-علی-دلواری زندگینامه-شهید-رئیس-علی-دلواری امتیاز : 1455 دیدگاه(2)

تاریخ: 07/01/1391 ساعت: 10:42 بازدید: 1394 نویسنده: admin

بسیاری از ما بارها با افرادی روبرو شده ایم که بر روی صندلی چرخدار تکیه زده و در شهر با سختی و مرارت جابجا می شوند . شاید بارها نیز این سوال در ذهن شما پدید آمده است که چه عواملی موجب بروز این حادثه شده است ؟
بخشی از افرادی که بر روی صندلی چرخدار تکیه زده اند از آسیب نخاعی رنج می برند . زیرا در اثر صدمات وارده به نخاع، بخش هایی از اندام آنان فلج می شود وبا توجه به اینکه این صدمه به کدام قسمت نخاع وارد شده است این فلجی از قسمت گردن تا کمر متفاوت خواهد بود .


هنگامی که فرد سالمی دچار آسیب نخاعی می شود گویی دنیا برای او چهره دیگری پیدا می کند ، اگر تا دیروز می توانست به راحتی از یک جوی آب به راحتی عبور کند ، اکنون این جوی آب برای او به یک مسئله مهم تبدیل می شود و این تازه آغاز مشکلات است .
فلج شدن بخشی از اندام ها موجب می شود که او در هر لحظه مستعد ابتلا به عوارض مختلف شود ، برای مثال ، یکی از عوارض ناشی از آسیب نخاعی ، زخم فشاری است .

گاهی این زخم ها به قدری وسعت می یابند که دیدن آنها برای هر کسی تحمل پذیر نیست .بسیاری از اندام های انسان چون از نخاع عصب گیری می کنند دچار مشکل شده و مشکلات فراوانی را برای این فرد ایجاد می کنند ، به گونه ای که برای کمک به چنین شخصی حتی کادر پزشکی نیز باید دارای تجربیات کافی باشد .
در همان ابتدا به علت این اتفاق سخت فرد دچار افسردگی شدید می شود و گذر از این مرحله نیازمند یاری و مشاوره های فراوان است و پس از آن ، فرد باید به پیشواز صندلی چرخدار برود و برای همه عمر با او دوستی کند . به خاطر مشکلاتی که برای تردد این افراد رخ می دهد ، بعضی از این عزیزان تصمیم می گیرند که مدت های طولانی در اتاق های خود باقی بمانند و از پنجره اتاق خود نظاره گر شهر باشند .


هر کسی در معرض ابتلا به آسیب نخاعی است و یک حادثه ممکن است چنین سرنوشتی را برای انسان رقم بزند . اکنون این سوال پیش روی ماست ، براستی ما تا چه حد در شناخت این عارضه کوشیده ایم تا هم از وقوع آن پیشگیری کنیم و هم به یاری افراد آسیب نخاعی پرداخته و شرایط جامعه را برای حضور آنان مهیا نماییم تا این قشر باارزش با قدرت در جامعه حضور یافته و پس از توانمند شدن ، در جهت سازندگی جامعه تلاش نمایند .
پیش بینی می شود حدود شصت هزار نفر در جامعه ایران دچار آسیب نخاعی هستند اما به علت ضعف در مناسب سازی شهرها و گران بودن هزینه های زندگی وتردد ،این قشر زحمت کش قادر به حضور فعالانه در محیط شهرها نیستند و به همین خاطر بسیاری از مردم تصور می کنند که تعداد افراددچار آسیب نخاعی بسیار کم است در حالی که به دلیل تصادفات و دیگر موارد هر ساله چندین هزار نفر دچار آسیب نخاعی می شوند و به بیانی دیگر حدود نیمی از کسانی که سالیانه دچار آسیب نخاعی می شوند در اثر حوادث به این عارضه دچار می شوند .
مهم ترین عوامل ایجاد کننده آسیب نخاعی عبارتند از :تصادفات ،جنگ و درگیری نظامی ، سقوط از ارتفاع ، حوادث ورزشی،حوادث شغلی ،بیماری و حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله و... و عوامل دیگر
اگر شرایط جامعه برای پذیرش و مشارکت فعال این قشر مناسب نشود ، بی شک هر کسی که مبتلا به آسیب نخاعی شود ،آن موقع درمی یابد که زندگی چقدر سخت و مشکل است .

البته بعضی از افراد دچار آسیب نخاعی با سخت کوشی و تلاش توانسته اند به موفقیت های مهمی برسند و سهم مهمی در سازندگی جامعه خود داشته باشند ،بعضی از آنها مدارج علمی را طی کرده و شغل های مهمی کسب کرده اند و به جای آنکه نیازمند حمایت باشند ، خود به دیگران یاری می رسانند و حتی سازندگی های فراوانی در جامعه خود داشته اند و به روایتی دیگر باعث افتخار جامعه خود شده اند و یک نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشیم توجه به این موضوع مهم است که افراد دچار آسیب نخاعی به علت آنکه محدودیت های حرکتی دارند ، مجبورند از قدرت فکری خویش بیشتر بهره ببرند و به همین خاطر افراد باهوش و خوش فکری هستند و اگر بتوانند در جامعه حضور فعال یابند تاثیرات درخشانی را در جامعه بر جای خواهند گذاشت .
اگر بخواهیم جامعه ای داشته باشیم که تمامی افراد دچار آسیب نخاعی آنها فعال بوده و با موفقیت زندگی کنند باید زمینه رشد و مشارکت آنان را مهیا سازیم .اما ممکن است این سوال در ذهن ما پدید آید که ما چگونه می توانیم به این قشر باهوش و با استعداد کمک کنیم تا آنان بتوانند در جامعه حضور یافته و فعالانه مشارکت نمایند ؟ مهم ترین اقدام ، تلاش برای آشنایی با این عزیزان است و این می تواند نگرش ما را نسبت به آسیب نخاعی اصلاح نماید و از طرفی به ما کمک خواهد کرد که از این عارضه پیشگیری کرده وبه آن مبتلا نشویم و از طرفی بتوانیم به سهم خود ، شرایط جامعه را برای حضور آنان مهیا نماییم .
شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و افزایش دانسته های خود به سایت های www.isaarsci.ir و www.scia.ir مراجعه نمایید .


جامعه ای که بتواند برای رشد و موفقیت این اقشار تلاش نماید، باعث می گردد که یک امنیت خاطر برای همه افراد پدید آید و بی شک هر کسی در ذهن خود خواهد سپرد که اگر اتفاقی برای او نیز روی دهد ، جامعه با آغوش باز او را برای رشد و موفقیت حمایت خواهد کرد .
اکنون شما می توانید کمک بزرگی به سازندگی جامعه خود کنید . تنها کافی است که این مطلب را برای پست الکترونیک دوستان خود بفرستید ، بدین طریق شما قدم بزرگی برای توانمند سازی جامعه برداشته اید و چه بسا این اقدام شما باعث ارتقاء آگاهی یک شخص شود و همین کار هرچند کوچک اما بسیار باارزش باعث شود که این شخص بتواند از یک آسیب نخاعی پیشگیری نماید و یا باعث تصمیمی در آن شخص شود که به توانمند سازی افراد نخاعی کمک های بسیار مهمی بکندموضوعات:کمک به بیماران ,
آشنایی-با-آسیب-نخاعی-و-پیشگیری-از-آن آشنایی-با-آسیب-نخاعی-و-پیشگیری-از-آن آشنایی-با-آسیب-نخاعی-و-پیشگیری-از-آن آشنایی-با-آسیب-نخاعی-و-پیشگیری-از-آن آشنایی-با-آسیب-نخاعی-و-پیشگیری-از-آن امتیاز : 1608 دیدگاه(0)

تاریخ: 19/11/1390 ساعت: 15:21 بازدید: 1683 نویسنده: admin

مدتها است که سایتی با آدرس www.dot.tk به وبلاگنویسان و صاحبان سایتها این امکان را میدهد که بتوانند براحتی و تنها در عرض چند ثانیه بصورت رایگان صاحب یک دامنه مستقل دلخواه با پسوند tk شوند.

اما بسیاری از کاربرانی که از این خدمات استفاده میکنند از زیانهایی که ایجاد این دامنه و یا امثال آن برای سایت و یا وبلاگشان ایجاد میکند بی خبر اند.

استفده از دامنه های رایگان منهای مزیت اصلی آن که کوتاه کردن آدرس سایت و یا وبلاگ میباشد منجر به این امر خواهد شد که سایت و یا وبلاگ شما در موتورهای جستجو بدرستی ایندکس نشده و رتبه شما نیز در موتورهای جستجو نشان داده نخواهد شد و علاوه بر این در سیستم شمارنده آمار سایت ویا وبلاگ شما نیز اختلال ایجاد میکند.بنابراین به شما توصیه میشود که از استفاده از دامنه های رایگان بپرهیزید و به جای آن از دامنه های مستقل با قیمت کم استفاده نمایید برای مثال شما میتوانید از دامنه مستقل ir با هزینه حدود 5000 تومان در سال و برای پنج سال با هزینه ای تقریبا" 15000 تومان استفاده نمایید.

سایت نجوا هاست یک سایت ارزان ارایه دهنده خدمات هاست و دومین میباشد که بنده استفاده از آن را به شما توصیه میکنم.

استفاده از دامنه ir علاوه بر ایجاد مزیتهایی که یک دامنه  مستقل برای یک سایت یا وبلاگ دارد منجر به  گسترش دامنه ir که متعلق به میهن عزیزمان ایران است در جهان اینترنت خواهد شد و افزون بر این قیمت این دامنه نسبت به سایر دامنه ها بسیار ارزانتر میباشد.موضوعات:وبلاگ نویسی ,
دامنه-مستقل-رایگان-برای-سایت-و-وبلاگ دامنه-مستقل-رایگان-برای-سایت-و-وبلاگ دامنه-مستقل-رایگان-برای-سایت-و-وبلاگ دامنه-مستقل-رایگان-برای-سایت-و-وبلاگ دامنه-مستقل-رایگان-برای-سایت-و-وبلاگ امتیاز : 1654 دیدگاه(2)

تاریخ: 04/11/1390 ساعت: 21:31 بازدید: 1328 نویسنده: admin

مطلبی که امروز تهیه و ارایه شده است تحت عنوان افزایش ترافیک سایت و فروش میباشد و همانگونه که نام این مطلب ادا میکند راهکارهای لازم برای افزایش بازدید از سایت و یا فروشگاه شما بیان شده و شما با به کارگیری این نکات قطعا" ترافیک بالایی را بدست می آورید:

تولبار Alexa
تولبار Alexa را در مرورگرتان نصب کنید و همیشه وضعیت الکسای خود را زیر نظر داشته باشید.
برای اینترنت اکسپلورر: http://www.alexa.com/toolbar?browser=ie-new
برای فایرفاکس: http://www.alexa.com/toolbar?browser=firefox
برای گوگل کروم: http://www.alexa.com/toolbar?browser=chrome
از آنجایی که افزونه های کروم برای ایران تحریم هستند، IP خود را تغییر دهید.
کاهش حجم عکس ها
سعی کنید حجم عکس های سایت خود را تا جای ممکن توسط photoshop کم کنید. عکس ها را به جای اینکه با تعیین width و height در html کوچک کنید، واقعا کوچک کنید و کیفیت را تا جایی که عکس قابل مشاهد باشد کاهش دهید.
فایل استایل
سعی کنید Style ها و Javascript ها را به بیرون از html انتقال دهید، این باعث می شود آنها هر بار لود نشوند و همچنین درخواست ها به سرور کمتر باشد. آنها را حتما به یک فایل انتقال دهید تا درخواست ها کم باشند.
آپدیت منظم
سعی کنید هر هفته حداقل 3 یا 4 مطلب و بیشتر بگذارید تا گوگل و دیگر موتورهای جستجو همیشه سایت شما را مشاهده کنند و ورودی های شما از طریق جستجو افزایش یابید.
بک لینک
برای سایت خودتان backlink دست و پا کنید. بهتر است همه این لینک ها به صفحه اصلی شما نباشد. صفحاتی که مطمئن هستید همیشه خواهید داشت را هدف لینک ها قرار دهید. در لینک ها حتما title قرار داده شده باشد. این باعث میشود سرعت بررسی سایت و تعداد نمایش آن در نتایج به طرز قابل ملاحظه ایی افزایش پیدا کند.
لینک های داخلی
تعداد لینک های داخلی را در هر صفحه زیر 100 نگاه دارید تا همه آنها توسط موتورهای جستجو بررسی شوند.
اصلاح آدرس
سعی کنید در آدرس ها، اسم مطلب نیز قرار دهید تا ورودی شما از موتورهای جستجو بیشتر شود. اینکار توسط فایل htaccess و rewrite صورت می گیرد.
ساختار صفحات
keywords و description و title در صفحات، تاثیر به سزایی در ورودی از موتورهای جستجو دارند. آنها را در همه صفحات تعیین و به درستی اعمال کنید.
مکان بنرها
بنرها را در جایی قرار دهید که به چشم بیایند. در جاهای شلوغ با رنگ های بسیار عملا بنرها گم می شوند و بازدیدکنندگان هیچگاه آنها را نمی بینند. تعداد بنرها را بسیار زیاد نکنید. 4 بنر برای هر صفحه در جاهای مناسب کفایت می کند زیرا تعداد بیشتر از این باعث می شود که بیننده بر روی هیچکدام کلیک نکند.
تعداد بنرها
سعی کنید به جای قرار دادن تعداد زیادی بنر، بر روی دو یا سه محصول در هر صفحه تمرکز کنید و اطلاعات خوبی از آنها برای کاربر فراهم کنید. به او بگویید چرا این محصولات می توانند مفید باشند و چه کمکی به آنها می کنند. صفحه نباید زیاد شلوغ باشد که حواس مشاهده کننده بر روی چندین بخش متمرکز شود. در صفحات بعدی می توانید محصولات دیگری نمایش دهید.
کد پست ثابت
سعی کنید از سه یا چهار کد پست ثابت دو تا در بالای صفحه و یکی یا دو تا در پایین صفحه استفاده کنید. در صورتی که حوصله داشته باشید می توانید مقداری به متن اضافه کنید و دلایل مفید بودن محصول را توضیح دهید.
کد پاپ آپ
سعی کنید از کد پاپ آپ یکبار نمایش داده شوند استفاده کنید. اینگونه صفحه پاپ آپ فروشگاه فقط در اولین صفحه ایی که از سایت شما مشاهده می کند باز می شود و کاربران را نسبت به سایت شما بدبین نمی کند. صفحه پاپ آپ باعث می شود کاربر بعدا فروشگاه را ببیند و احتمال خرید را به طرز قابل توجهی افزایش دهد.موضوعات:وبلاگ نویسی ,
راهنمای-افزایش-ترافیک-سایت-و-فروش راهنمای-افزایش-ترافیک-سایت-و-فروش راهنمای-افزایش-ترافیک-سایت-و-فروش راهنمای-افزایش-ترافیک-سایت-و-فروش راهنمای-افزایش-ترافیک-سایت-و-فروش امتیاز : 1631 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/07/1390 ساعت: 00:37 بازدید: 1343 نویسنده: admin


ابوعلی حسین بن عبدالله معروف به ابوعلی سینا در سال ۳۷۰ هجری قمری درخرمیشن از توابع بخارا متولد شد. او پزشک ، ریاضیدان ، فیلسوف و منجم بزرگ ایرانی بود . پدرش عبدالله در دستگاه سامانیان محصلی مالیات را عهده داربود و مادرش ستاره نام داشت. وی در بلخ پرورش یافت و قرآن و سایر علوم را آموخت. استاد وی عبدالله ناتلی بود که از رجال مشهور قرن چهارم هجری به شمار می رفت. او در هجده سالگی، چنانچه خود نوشته است، همه علوم را فرا گرفته بود. در بیست و یک سالگی دست به تالیف و تصنیف زد، در بیست و دو سالگی پدرش را ازدست داد و خود متصدی شغل پدر گردید.

اما به علت نابسامانی اوضاع سیاسی ، بخارا را ترک نمود و به گرگانج پایتخت امرای مامونیه خوارزم و نزد خوارزمشاه علی ابن مامون و وزیرش ابوالحسین احمدبن محمد سهیلی رفت. در این هنگام، محمود غزنوی بر خوارزم نفوذ یافته بود و از دانشمندان دربارخواسته شد که به غزنین به خدمت سلطان محمود بروند. ابوعلی سینا که از تعصب آن پادشاه خبردار بود ، به همراهی ابوسهیل مسیحی از خوارزم گریخت و از راه ابیورد و طوس به قصد گرگان حرکت کرد تا به قابوس بن وشمگیرکه به عنوان یاریگر و حامی دانشمندان شهرت یافته بود، بپیوندد. اما وقتی که پس از مشقات بسیار بدان شهر رسید، قابوس مرده بود.

ابوعلی سینا ناچار به قریه ای در خوارزم بازگشت. اما پس از مدت کوتاهی دوباره به گرگان رفت و این بار ابوعبید جوزجانی، یکی از با وفاترین شاگردانش به خدمت او پیوست و در این سفر بود که کتاب « المختصرالاوسط» و کتاب «المبدا» و «المعاد» و بخشی از کتاب معروف «قانون» و «نجات» را تالیف کرد.

ابوعلی سینا در حدود سال ۴۰۵ هجری قمری به ری رفت و فخرالدوله دیلمی را که بیماربود، معالجه کرد. ولی مدت زیادی در آن شهرباقی نماند و در اوایل سال بعد به قزوین و از آنجا به همدان رفت و حدود نه سال در آن شهر به سر برد. در این جا مورد توجه شمس الدوله دیلمی قرار گرفت و در سال ۴۰۶ هجری قمری به وزارت رسید و تا سال ۴۱۱ هجری قمری در این مقام باقی ماند.

در سال ۴۱۲ هجری قمری شمس الدوله درگذشت و پسرش سماالدوله به جای او نشست. سماالدوله مانند پدر می خواست که ابوعلی سینا وزارت را قبول کند، اما شیخ نپذیرفت و توسط معاندان به مدت چهار ماه در حبس به سر برد. وی در این مدت، تعدادی از کتب و رسالات مهم خود را تالیف نمود. شیخ الرئیس بعد از رهایی از حبس باز مدتی در همدان بود و آنگاه ناشناخته با شاگردش ابوعبید جوزجانی به اصفهان نزد علاء الدوله کاکویه رفت. آن پادشاه او را به گرمی و احترام بسیار پذیرفت.

 ابوعلی سینا از این زمان تا آخر عمر در خدمت علاء الدوله کاکویه بود. در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان شیخ الرئیس را روی تخت روانی که با دو اسب کرند حمل می شد ، نهاده بودند. رفته رفته غروب افق را می پوشاند. عصر بود و بانگ موذن مومنان را به نماز دعوت می کرد.
همچنانکه ابوعلی سینا دست لرزانش را به سمت شاگردش دراز می کرد، سرفه های شدید و پی در پی پیکرش را می لرزاند و چند قطره خون در کنار لبانش پدیدار شد، و فقط قدرت یافت این چند کلمه را ادا کند :
«فرمانروایی که طی این سالها جسم مرا به این خوبی اداره می کرد ، متاسفانه در وضعی نیست که به کارش ادامه دهد. گمان کنم وقت آن رسیده که خیمه ام را بر چینم ».


ابوعبید با چهره خیس از اشک سعی کرد چیزی بگوید ، ولی کلمه ای از دهانش خارج نشد. نمی فهمید و نمی خواست بفهمد.
شیخ الرئیس نفس نفس می زد و بعد از مدتی مکث ، فرمود :
« سعی کن نوشته هایم را جمع آوری کنی . آنها را به تو می سپارم . خداوند هر سرنوشتی را که استحقاق دارد، برایش تعیین می کند».

ساکت شد . پلکهایش را بر هم گذاشت و در همان حال گفت :
« ابوعبید، دوست من ، اکنون برایم قرآن بخوان . چند آیه از قرآن تلاوت کن» .

آن روز اول ماه رمضان سال ۴۲۸ هجری قمری بود . شیخ الرئیس ابو علی سینا در حالت بیماری در حالیکه تنها پنجاه و هفت سال از عمرش می گذشت، درهمدان دار فانی را وداع گفت و در همانجا مدفون شد. آرامگاه او اکنون در آن شهر است.

در مشرق زمین فلسفه یونانی هیچگاه مفسری با عمق و دقت ابوعلی سینا نداشته است. ابوعلی سینا فلسفه ارسطو را با آرای مفسران اسکندرانی و فلسفه نو افلاطونی تلفیق کرد و با نبوغ خاص خود آنها را با نظر یکتا پرستی اسلام آموخت و به این طریق، در فلسفه مشایی مباحثی آورد که در اصل یونانی آن سابقه نداشت.موضوعات:زندگینامه بزرگان ,
زندگینامه-ابوعلی-سینا زندگینامه-ابوعلی-سینا زندگینامه-ابوعلی-سینا زندگینامه-ابوعلی-سینا زندگینامه-ابوعلی-سینا امتیاز : 1826 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/07/1390 ساعت: 00:32 بازدید: 1099 نویسنده: admin

روزی جوانی از نزدیکان پادشاه گرگان، به بیماری سختی دچار شد و پزشکان در علاج او درماندند تا سرانجام طبیب جوانی به نام بوعلی(ابن سینا) را که به تازگی به گرگان رسیده و گروهی از بیماران را شفا داده بود بر بالین او بردند.

بوعلی جوانی را دید که زار افتاده. نشست و نبض او را گرفت و گفت: ” مردی را بیاورید که کل محلات گرگان را بشناسد.”
آن فرد مورد نظر وارد می شود و شروع به شمردن اسامی محلات گرگان می کند و در همان حال بوعلی دست بر نبض بیمار می نهد.
تا آن مرد می رسد به محلی که نبض بیمار در آن حالت حرکتی غریب می نماید.
بوعلی دستور می دهد اسامی کلیه کوی های آن محل را برشمارد. آن کس ، نام کوی ها را سر می دهد تا می رسد به نام کویی که باز آن حرکت غریب در نبض بیمار باز می آید.

پس بوعلی می گوید: اسامی منازل آن کوی را برشمارد.
منازل را می خواند تا می رسد به اسم سرایی که این حرکت غریب نبض تکرار می شود.بوعلی می گوید نام اهل منزل را بردهد.
تا رسید به نامی که همان حرکت، حادث می شود.

آنگاه بوعلی روی به همراهان بیمار می کند و می گوید:” تمام شد. این جوان در فلان محل، در فلان کوی و در فلان سرا، بر دختر فلانی، عاشق است و داروی او وصال آن دختر است.”

بیمار هرچه خواجه بوعلی می گفت می شنید. از شرم سر در جامه خواب کشید و چون مورد سئوال واقع شد، همچنان گفت که بو علی گفته بود.موضوعات:
ابن-سینا-مداواگر-درد-عشق ابن-سینا-مداواگر-درد-عشق ابن-سینا-مداواگر-درد-عشق ابن-سینا-مداواگر-درد-عشق ابن-سینا-مداواگر-درد-عشق امتیاز : 1738 دیدگاه(0)

تاریخ: 03/01/1390 ساعت: 12:55 بازدید: 1453 نویسنده: admin

روش هاي خالص سازي آب

  1- جوشاندن:

جوشاندن يکي از مطمئن ترين روش ها براي از بين بردن باکتري ها و ميکروب ها است. آب آلوده بايد در زماني بين 5 دقيقه تا 20 دقيقه بجوشد هر چه اين زمان بيشتر از 5دقيقه باشد آب از سلامت بيشتري برخوردار خواهد شد.

اگر ظرفي براي جوشاندن آب در اختيار نداريد، مي توانيد از تعدادي سنگ استفاده کنيد. به اين صورت که تعدادي سنگ را در داخل آتش بگذاريد تا برافروخته و بسيار داغ شود و سپس به ترتيب آنها را در داخل ظرف حمل آب قرار دهيد.

وقتي سنگ را داخل آب مي اندازيد بلافاصله حرارت آب بالا مي رود و شما بايد آماده باشيد تا سنگ را در بياوريد و بلافاصله سنگ بعدي را در آب بياندازيد تا بجوش آيد و 20 دقيقه بجوشد.


آب

  2- فيلتر کردن


انواع مختلفي از فيلتر هاي تجاري در بازار موجود است. اما در شرايط اضطراري فيلترهاي متفاوتي را مي توانيم در طبيعت بسازيم. يکي از اين فيلتر ها به روش زير ساخته مي شود:

- پوست درخت را بکنيد و به صورت مخروطي در آوريد.

- اين مخروط را با لايه هاي مختلفي مثل شن، ذغال و علف پر کنيد.

- شن و علف ذرات معلق را گرفته و ذغال به جذب باکتري ها و ميکروب ها کمک مي کند. به طور کلي فيلتر هاي بزرگتر با لايه هاي بيشتر مناسب ترند.

- در انتهاي اين مخروط سوراخ کوچکي تعبيه کنيد و پشت آن را تعدادي سنگ کوچک قرار دهيد تا از بيرون ريخته شدن لايه هاي مختلف جلو گيري کند. يادتان باشد که بهتر است آب چندين بار از اين فيلتر عبور کند.

3- استفاده از زمين براي فيلتر کردن آب

اين همان روش حفر چاه براي بدست آوردن آب است. براي اين کار بايد:

- يک حفره حدود 80 تا 120 سانتي متري از يک منبع آب مانند رودخانه حفر کنيد.

- صبر کنيد تا چاله پر از آب گردد. آب موجود در اين حفره پس از ته نشين شدن ذرات معلق مي تواند آبي خالص باشد اما در اين روش هيچ گونه تضميني براي قابل شرب بودن آن نيست.
آب

  3- تقطير آب توسط دستگاه تقطير خورشيدي

اين روش، يک راه بسيار عالي براي خالص سازي آب است که در صورتي که نور خورشيد و ابزار مورد نياز اين روش را در اختيار داشته باشيد مي توانيد آب آلوده در دسترس خود را قابل شرب کنيد.

در اين روش شما بايد آب آلوده را در چاله بريزيد و دستگاه را راه اندازي کنيد و منتظر بمانيد تا آب آلوده تقطير شده و آب خالص درون ظرف جمع آوري شود.

براي نتيجه گيري بهتر شما مي توانيد يک ظرف و يا چند ظرف محتوي آب آلوده را دور تا دور ظرفي که آب تقطير شده در آن جمع مي شود قرار دهيد و در صورتي که چنين ظروفي در اختيارتان نيست مي توانيد آب آلوده را با پارچه جمع آوري کرده و يا روي پارچه بريزيد و سپس آن پارچه خيس را دور ظرف وسط دستگاه قرار دهيد تا آب داخل پارچه تقطير شده و به درون ظرف بريزد. (اطلاعات بيشتر را اينجا بخوانيد.)

هشدار: هيچ کدام از اين روش ها براي خالص کردن آب آلوده به مواد شيميايي مناسب نيستند و تنها در شرايط اضطراي کاربرد دارند. به شرطي که مطمئن باشيد آب تهيه شده، به مواد شيميايي آلوده نيست. يادتان باشد که هرگز از ظرفي که آبي آلوده را حمل کرده ايد، براي حمل و ذخيره سازي آب خالص شده استفاده نکنيد.

 موضوعات:ترفندهاي سفر ,
روشهای-تصفیه-و-خالص-سازی-آب روشهای-تصفیه-و-خالص-سازی-آب روشهای-تصفیه-و-خالص-سازی-آب روشهای-تصفیه-و-خالص-سازی-آب روشهای-تصفیه-و-خالص-سازی-آب امتیاز : 1859 دیدگاه(0)

تاریخ: 03/01/1390 ساعت: 12:29 بازدید: 1033 نویسنده: admin

پخت و پز در سفر

 

اگر در یک سفر طبیعت گردی مجبور به آشپزی شوید چه می کنید؟ مسلما اینجا دیگر خبری از اجاق گاز و تنور و پلوپز نیست. بنابراین مجبورید با گل و ذغال و آتش دست به کار آشپزی شوید و تیم تان را از گرسنگی نجات دهید.

ما چند روش پخت و پز ساده در طبیعت را به شما پیشنهاد می کنیم که می توانند در حساس ترین مواقع به کارتان بیایند.

 

ساخت یک فر طبیعی

یکی از روش های پخت گوشت در طبیعت این است که آن را با چربی خودش داخل یک ظرف دردار بپزیم. پختن با حرارت کم و ملایم گوشت را لذیذتر می کند. این روش طبخ برای سبزیجات ریشه دار هم ایده آل است.

پخت و پز در سفر

از یک جعبه بزرگ فلزی دردار که اهرمی روی آن باشد می توان به عنوان فر استفاده کرد. اگر دستگیره نداشته باشد باید رو به پایین باز شود. می توانید در قسمت جلوی فر محافظی برای نگه داشتن در فر قرار دهید ولی نباید آن را محکم ببندید زیرا فشار را در داخل آن بالا می برد.


اگر هیچ جعبه ای در دسترس نیست یک تنور گنبدی شکل از
خاک رس درست کنید و قبل از شروع به پخت و پز آتش را داخل آن روشن کنید و یک روزنه کوچک در آن تعبیه کرده تا هنگام پخت و پز بتوانید آن را به راحتی ببندید.

جعبه را روی سنگ ها طوری قرار دهید که آتش در زیر آن روشن شود. اطراف آن را با سنگ و خاک بپوشانید و فضایی را در قسمت پشت جعبه در نظر بگیرید و دودکشی در قسمت بالای آن درست کنید که دود از فضای پشت جعبه خارج شود.بخارپز کردن

این روش برای پختن ماهی و سبزیجات خیلی مناسب است. سوراخ هایی روی یک قوطی کنسرو ایجاد کرده و سپس آن را درون قوطی بزرگتری قرار دهید و چیزی مانند سنگ در ته قوطی بزرگتر بگذارید که قوطی درونی را بالاتر از آبی که داخل قوطی بزرگتر ریخته اید نگه دارد. قوطی بیرونی را بپوشانید ولی در آن را محکم نبندید زیرا در اثر بالا رفتن فشار منفجر می شود. به این روش پس از روشن کردن آتش زیر قوطی بزرگ محتویات قوطی کوچک بخار پز می شود.

پخت و پز در سفر
 

سرخ کردن

اگر روغن در دسترس داشته باشید می توانید تنوعی به رژیم غذایی خود بدهید. هر فلزی که قابل خمیدن باشد برای سرخ کردن مناسب است. برگ برخی از درختان مانند موز به اندازه کافی روغن دارند و می توان تمام غذا را آماده کرد بدون اینکه روغن آن تمام شود! ابتدا برگ ها را کمی فشار دهید تا روغن بیرون بیاید و غذا را روی آتش ذغال سرخ کنید.تنور گلی

این روش پختن غذا نیازی به قاشق و چنگال و وسایل آشپزخانه ندارد. مواد را در داخل گلوله ای از گل پخته شده قرار داده و آن را روی آتش ذغال بگذارید. به این ترتیب حرارت از طریق خاک منتقل می شود و از سوختن غذا جلوگیری می کند.


اگر شکار کرده بودید و مجبور بودید آن را تمیز کنید، کافیست تنها داخل شکم حیوان را خالی کرده و آن را بشویید.
نگران پرها و پولک ها نباشید. چرا که در این روش وقتی خاک را از روی حیوان پاک می کنید پولک ها و پرها خودبخود جدا می شوند (البته برای پختن پرندگان بزرگتر ابتدا باید پر آنها را بکنید.)
پخت و پز در سفر
 

پختن با سنگ

این نوع روش آشپزی هم نیازی به قاشق و چنگال و وسایل آشپزخانه ندارد. در این روش باید از خار و خاشاک و سنگ های گرد استفاده کنید. البته نباید از سنگ هایی که ممکن است خرد شوند استفاده کرد.


ابتدا یک چاله بیضی شکل به ابعاد 45-60 سانتی متر و به عمق حدودا 45-60 حفر کنید و سپس خار و خاشاک را در ته آن قرار دهید و در بالای حفره چوبهای مناسبی را در عرض آن قرار دهید و لایه دیگری را با تشکیل زاویه های درست در بین سنگ ها قرار دهید و به این ترتیب 5 یا 6 لایه متناوب یا بیشتر را روی هم سوار کرده و در بالاترین قسمت نیز سنگ بگذارید.


هنگامی که خار و خاشاک آتش گرفتند چوب ها هم می سوزند و سنگ های روی آنها گرم می شوند و در نهایت همه سنگ ها به داخل گودال می ریزند. ذغال ها و خاکستر های به جا مانده را برداشته و شکار را روی سنگ های داغ قرار دهید. بهتر است گوشت در وسط و سبزیجات در کنار گودال قرار گیرند.


بین غذا و کف زمین باید فاصله ای وجود داشته باشد. گودال را با خاک و شاخه و برگ بپوشانید و بعد از نیم ساعت روی آن را بردارید. از این اجاق می توانید برای جوشاندن آب جمع شده در کیسه ای که آب از آن نشت نمی کند استفاده کنید. کیسه آب را سربالا روی اجاق بگذارید بعد از یک ساعت و نیم آب جوش درست می شود.موضوعات:ترفندهاي سفر ,
پخت-و-پز-در-سفر پخت-و-پز-در-سفر پخت-و-پز-در-سفر پخت-و-پز-در-سفر پخت-و-پز-در-سفر امتیاز : 1962 دیدگاه(0)

تاریخ: 03/01/1390 ساعت: 12:25 بازدید: 1926 نویسنده: admin

در اين مبحث روشهاي تقويت روحيه را براي شما جمع آوري و ذكر كرده ام.امیدوارم مورد رضایت خوانندگان قرار گیرد.

١:خود را بشناسيد بدين معنا كه تمام محدوديتها,ظرفيتها,حالات جسمي و روحي و...خود را كاملا شناخته و بر اساس آنها عمل كنيد.

٢:اعتماد به نفس داشته باشيد و براي خود ارزش قايل شويد.

٣:بيش از حد توانتان كار نكنيد تا تعادل زندكي تان بر هم نخورد.

٤:از افراد منفي باف دوري كنيد.

٥:مثبت انديش باشيد.

٦:از شكستها براي رسيدن به موفقيت استفاده كنيد.

٧:غذاي مناسب و ورزش كافي موجب تقويت قواي شما هستند.

٨:برخي اوقات را در تنهايي و حال خود بسر ببريد.

٩:به ديكران كمك كنيد و از آنها كمك بخواهيد.

١٠:رفتار خود با اطرافيانتان را بطور شايسته باز بيني كنيد.موضوعات:روانشناسي و مشاوره ,
روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه روشهای-تقویت-روحیه امتیاز : 1789 دیدگاه(1)

تاریخ: 03/01/1390 ساعت: 12:43 بازدید: 1142 نویسنده: admin

پوشاک غارنوردی

 


کلاه کاسکت

وسیله ای مناسب جهت حفاظت سر در برخورد با دیوارها و یا ریزش سنگ است. یک کلاه کاسکت ایده آل باید سبک و نرم و در عین حال مستحکم باشد. کلاه باید دارای بند مضاعف برای بستن در زیر چانه باشد و در روی آن سوراخ هایی جهت تهویه پوست و سر تعبیه شده باشد. همچنین محلی برای نصب چراغ پیشانی در جلوی کلاه ضروری است. این کلاه ها دارای رگلاژ قطری سر برای تنظیم هستند و فاقد لبه طراحی می شوند.چراغ روشنایی

حرکت، حیات، دوام و بقاء غارنورد با نور و ذخیره نوری او رابطه مستقیم دارد. چراغهای روشنایی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف- چراغهای برقی

این دسته از چراغ ها انرژی مصرفی را از پیل های خشک یا باطری ها تامین می کنند. از مزایای آن تمیزی در کار و راحتی در استفاده است و البته دارای معایبی چون حمل کردن مقدار زیادی پیل، باطری و لامپ را می توان نام برد. این چراغها دارای نوری مستقیم هستند و بیشتر جهت بازدید از شعبه های باریک و طولانی و امور شخصی کاربرد دارند. البته مشکل باطری و تنظیم نور در چراغهای جدید تا حدود زیادی رفع شده است.ب- چراغهای استیلنی

وزن این چراغها در حدود 450 گرم است. یک چراغ 250 گرمی برای غارنوردی مناسب تر است و حدود 4 ساعت می تواند نور مورد نیاز غار را تامین کند. سوخت مصرفی آنها کربور خالص است که در ایران به نام کاربیت استفاده می شود. نور این چراغها به صورت پراکنده و پخش بوده و در بازدید از تالارها بیشتر کاربرد دارد. از معایب این چراغها دردسر در نحوه کار آنهاست.پ- چراغهای مختلط

این دسته از چراغها ترکیبی از چراغهای برقی و استیلنی هستند. چراغ استیلنی به آسانی خاموش می شود و دوباره روشن کردن فوری آن در صورتی که در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشیم آسان نیست. بنابراین در نوع چراغ های مختلط به محض خاموش شدن چراغ استیلنی چراغ برقی به طور خودکار روشن می شود.

لباس در غار
 
 
پوشاک غارنوردی

شکل جغرافیایی و شرایط آب و هوای درون غار، نوع پوشش شما را تعیین می کند. بد نیست بدانید که مهمترین عاملی که در زمان غارنوردی شما را آزار می دهد، آبهای روان و جاری هستند که از تونل های افقی سرازیر می شوند. شما در این تونل ها گاهی مجبور به سینه خیز رفتن هستید و ریزش آب در اکثر چاه های عمومی غار بدون شک سراپا خیستان می کند.

لباس غارنوردی به طور کلی باید مستحکم و ضخیم و راحت باشد. از نظر ساختار باید یک تکه باشد تا در هنگام عبور و خزیدن در معابر تنگ بتوان به راحتی عبور کرد و نوع زیپی بر نوع دکمه ای ارجعیت دارد.

سر آستینها و دم پاها باید با کش بسته شود تا خاک و گل به داخل لباس وارد نشوند. برای استحکام قسمتهایی که بیشتر با زمین در تماس اند مانند آرنجها و سر زانوها بهتر است یک تکه پارچه ضد خش بر روی آن وصله شده باشد.

لباسهای غارنوردی بنا به شرایط کار در غار به سه دسته تقسیم می شوند: نخی، الیاف مصنوعی و لباس زیر.

 
1- لباس نخی (غارپیمایی سبک): معمولا از جنس کتان هستند و در غارهای خشک کاربرد دارند ولی زود فرسوده می شوند.


2- لباسهای الیاف مصنوعی: این نوع لباسها برای حرکت در زیر آبشارها و محلهای مرطوب به کار می روند و از نفوذ آب به بدن جلوگیری می کنند. لباسهای نوع تگزا نیر مقاومتشان زیاد بوده و برای کارهای ویژه که حتی لباسهای نایلونی نیز پاره می شوند بسیار مفید است. لباس رویی از مدل (اورال) است و از مواد مصنوعی PVC ساخته می شوند و در نوعی دیگر از مواد پلی اورتان هستند که هم ضد آب هستند و هم بدن در آن تنفس می کند.

3- لباسهای زیر: لباسهای زیر نباید مانع از فعالیت و حرکت آزاد بدن شود بهتر است از لباسهایی با الیاف نازک پلار استفاده شود که در حالت خیس شدن گرمای بدن را حفظ نماید.کفش غارنوردی

بهترین حالت برای یک کفش مناسب برای غارنوردی این است که کفش در مرحله اول باید دارای زیره ای محکم و مقاوم باشد تا به راحتی بتوان بر روی جاهای تیز و برنده قدم برداشت و در عین حال باید خاصیت چسبندگی آن مناسب باشد. همچنین چکمه های بلند لاستیکی این امکان را می دهند تا به راحتی در مناطق خیس و گل آلود حرکت کنیم.


دستکش

دستکش غارنوردی باید محکم و در عین حال انعطاف پذیر باشد. مزیت استفاده از دستکشها حفاظت از دستها در برابر رطوبت و خراشیدگی های احتمالی است و در عین حال از آلوده شدن گل و لای جلوگیری می شود.ساک غارنوردی

این ساکها باید کم حجم بوده و قطرشان طوری باشد که بتوان به راحتی از یک حفره 60 سانتی متری عبور داده شوند. جنس پارچه آنها مقاوم و سبک بوده و می توان جهت کار در غارهای آبی از ساکهای ضد آب استفاده کرد. حداکثر ارتفاع و قطر این ساکها نباید بیش از 80 و 40 سانتی متر باشد و بهتر است از نظر فیزیکی به شکل یک استوانه ساخته شوند.
 

 

اصول حرفه ای گره زدن

 

اگرچه انواع بسیار زیادی از گره ها وجود دارد، اما پیشنهاد می کنیم به جای یاد گرفتن گره های مختلف، تعداد محدودی از گره ها را یاد بگیرید که در هر شرایطی می توانند کمک کننده شما باشند. به این ترتیب می توانید مهارت و سرعت خود را در زدن گره بالا ببرید و امکان اشتباه و ضریب به خطر افتادن را کاهش دهید.

 
یک گره خوب باید این ویژگی ها را داشته باشد: به راحتی زده شود، قابل بررسی و به عبارتی خوانا باشد، ایمن باشد و تحت فشار باز نشود، پس از اینکه به آن بار داده شد به راحتی قابل باز کردن باشد و کمترین آسیب و شکست را به طناب وارد کند.

بهترین روش برای كاهش از دست رفتن مقاومت طناب، استفاده از گره ای است كه حداكثر سطح فعال را داشته باشد. یعنی گره ای كه فشار را روی طناب بیشتری پخش كند. البته تشخیص چشمی اینكه یك گره بزرگتر بهتر عمل خواهد كرد، كمی دشوار است. هر گره ای می تواند خوب عمل کند اگر به جای آنکه بی جهت رشته ها را به هم پیچانده و فشار را زیاد کنید، آن را تمیز و مرتب بزنید.

مهم ترین اصل در تمیز و مرتب گره زدن این است که گره خوانا باشد یعنی به راحتی قابل تشخیص باشد. وقتی گره را مرتب زده باشید هر قدر که آن را برای سفت کردن می کشید باز هم مرتب سفت می شود حتی اگر کاملا به آن بار وارد کنید.

 
گره های حلقه دار


اگر قرار است فقط یک گره یاد بگیرید، آن گره باید 8 (eight) به اشکال مختلف باشد. برای متصل کردن سر طناب به بعضی از ابزار ها و یا حلقه ها به خصوص در کوه نوردی و غارنوردی، نیاز به یک گره حلقه دار دارید. مناسب ترین گره ها برای این کار گره 8 و 9 هستند. گره هشت، گره ای چند منظوره و بسیار کارآمد در میان گره های حلقه دار است و گره 9محکم ترین گره حلقه دار که باید برای طناب های نازک از آن استفاده کرد.

برای طناب های با قطر 9 میل و کمتر و یا طنابهای خشن و خشک، گره 9 (nine) و طناب های از قطر 9 میل به بالا گره 8 (eight) مناسب است. فقط باید در نظر داشته باشید که زدن گره 9 کمی مشکل تر است و به طناب بیشتری نیاز دارد.

در چنین مواردی یک حلقه بزنید و آن را به یک میلون و یا کارابین مقاوم بیندازید. حلقه را روی تکیه گاه طبیعی قرار دهید و یا یک گره ساده بزنید. طناب را از انتهای تکیه گاه عبور دهید و سپس آن را از پشت گره رد کنید(هشت تعقیب). گره هشت از پشت خود عبور کرده و هشت تعقیب زده می شود.

 

وقتی تکیه گاه بزرگ است و یا یک ریسمان است، گره های هشت و نه برای زدن کند است. در چنین شرایطی گره بولین را سریعتر و راحت تر می توان به دور اجسام بزرگتر زد. علی رغم شهرتی که گره بولین دارد، گره چندان ایمنی نیست و به راحتی باز می شود. در حرکت های مداوم، بخصوص وقتی که بار کمی روی آن باشد و یا اصلا باری روی آن نباشد، جابجا شده و باز می شود و اگر بد به آن بار داده شود شل می شود.

با توجه به همین چند دلیل، گره بولین اصلا برای حمایت توصیه نمی شود. با این حال اگر اصرار به استفاده از این گره دارید حتما یک گره سر دست یا ضامن در امتداد آن بزنید و یا از یک گره ماهیگیر دور طناب ثابت استفاده کنید.

 

گره حلقه دار سردست

این گره ساده ترین گره حلقه دار است. گره حلقه دار سردست، کاربرد های خودش را دارد. باید در نظر داشت که به اندازه گره حلقه دار هشت و نه محکم نیست اما کوچک است و از حداقل طناب برای زدن آن استفاده می شود. در مواردی که طناب خیلی خشک و شق می باشد عملی ترین گره ای است که می توانید بزنید. در تمام گره ها انتهای طناب را با قبضه ای 10 سانتی متری یا کمی بیشتر بزنید تا وقتی گره تحت فشار بار قرار گرفت باز نشود.

 موضوعات:معرفي رشته هاي ورزشي ,
غار-نوردی غار-نوردی غار-نوردی غار-نوردی غار-نوردی امتیاز : 1957 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 20:47 بازدید: 1037 نویسنده: admin

گذرنامه هویت سفری شماست و آنقدر اهمیت دارد که در سفرهای خارج از کشور اگر گذرنامه تان را به هر دلیلی گم کنید، می توانید تا حد یک مجرم و خلافکار و قانون شکن جلوه کرده و دچار دردسرهای پلیسی شوید. این البته به مواردی که گذرنامه مشکل دار همراهتان دارید هم مربوط می شود. گذرنامه مشکل دار، یعنی گذرنامه ای که با قوانین کشور مقصد شما همخوانی ندارد. بنابراین برای خلاصی از این مشکلات احتمالی، این مطلب را بخوانید.

  - گذرنامه ها عمر دارند. اگر بیش تر از 5 سال از صدور گذرنامه تان می گذرد و قصد سفر دارید، لااقل یک هفته قبل از سفر پیگیر کارهای تمدید گذرنامه تان شوید. وگرنه در آخرین لحظه های سفر به مشکل بر می خورید.


  - در برخی از کشورها، تنها اعتبار داشتن گذرنامه اهمیت ندارد و مدت زمانی که از اعتبار گذرنامه شما باقی مانده است هم مهم تلقی می شود. مثلا کشورهایی مثل عربستان، مالزی، عراق و... در صورتی که گذرنامه‌ شما کمتر از شش ماه اعتبار داشته باشد اجازه سفر به شما نمی دهند حتی اگر از نظر پلیس کشور ما، گذرنامه شما معتبر باشد. بنابراین قبل از هر سفر هم از مدت اعتبار گذرنامه تان مطمئن شوید و هم از قوانین کشور مقصدتان.


  - علاوه بر این، در کشورهایی که نیازی به ویزا وجود ندارد (مثل کشورهای اروپایی) تا زمانی که گذرنامه تان اعتبار داشته باشد، می توانید بدون در نظر گرفتن زمان باقی مانده از اعتبار گذرنامه، به کشورهای مورد نظر سفر کنید.


  - بعضی از کشورها ممکن است ویزای فرودگاهی به اتباع خارجی بدهند. یعنی ویزای شما در فرودگاه صادر شود. اما در برخی از موارد هم ممکن است در فرودگاه غافلگیر شوید و به شما گفته شود که به دلیل نداشتن مدت اعتبار لازم ویزا به شما تعلق نمی گیرد. حتی وضع از این هم می تواند بدتر باشد و کشور میزبان، ممکن است شما را برای تعویض گذرنامه به ایران برگرداند. در این صورت مجبورید حدود 3روز تا یک هفته در ایران بمانید تا گذرنامه جدیدتان صادر شود.
گذرنامه

برای این کار، به همان مدارک صدور گذرنامه (یعنی اصل و كپی كارت ملی، اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه، كد پستی ده رقمی و آدرس كامل، فیش های بانكی مربوطه، برگه های پست و فرم های مخصوص گذرنامه، 2قطعه عكس رنگی4*6 با زمینه سفید (برای خانمها قرص صورت مشخص و حجاب بدون روتوش، بدون آرایش و تمام رخ و برای آقایان بدون كلاه، كروات، عینك و زیور آلات)، رضایت محضری پدر یا همسر برای خانم خای مجرد یا متاهل، گذرنامه مربوط به چند سال گذشته، اصل و کپی كارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان) احتیاج خواهید داشت بنابراین اگر مدارکتان آماده نباشد، این زمان می تواند طولانی تر هم بشود.


  - پلیس گذرنامه درصورتی که قسمت بالای صفحه اول گذرنامه بارکد درج نشده و یا مخدوش شده باشد، از خروج شما جلوگیری کرده و شما را برای بررسی اتهامات مربوط به خروج غیرقانونی و دستکاری کردن گذرنامه بازداشت می کند. بنابراین مراقب گذرنامه خود باشید و در صورت بروز هر مشکلی، مراتب را از طریف مراکز پلیس الکترونیک (پلیس + 10) پیگیری کنید. همچنین گذرنامه شما باید داریا 40برگ باشد که در صفحه دوم آن مشخصات شناسنامه‌ای شما به فارسی و لاتین درج شده است.


  - یادتان باشد قبل از سفر از تمام مدارک سفر، شناسنامه، کارت های بانکی، گذرنامه و کارت های شناسایی تان چند کپی تهیه کنید و تعدادی از آنها را در خانه بگذارید و تعدادی را همراه ببرید. به هر حال حادثه خبر نمی کند و ممکن است در هر مرحله ای از سفر گذرنامه تان را گم کنید.


  - در سفر گذرنامه و بقیه مدارک تان را در نزدیک ترین جای ممکن به خود نگهداری کنید. ترجیحا در کیف های گردنی که چفت و بست خوبی دارند حمل کنید یا در کیف کمری تان بگذارید. فراموش نکنید که سارقان و جاعلان بین المللی به مدارک شما نیاز دارند و برای به دست آوردن آنها دندان تیز می کنند!


  - در سفرهای خارجی برای اخذ ویزا گذرنامه و مدارکتان را به افراد واسطه نسپارید. شما می توانید به طور مستقیم به سفارت مورد نظر مراجعه کنید یا از طریق دفاتر خدمات مسافرتی معتبر ویزا بگیرید.موضوعات:اطلاعات عمومی ,
گذرنامه گذرنامه گذرنامه گذرنامه گذرنامه امتیاز : 2210 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 17:02 بازدید: 1029 نویسنده: admin

چهارشنبه‌سوری نام جشنی است که تغییر یافته مراسم باستانی پنج روز آخر سال به نام پنجه دزدیده یا اندرگاه است. این جشن برگرفته از آیین زرتشتی است که ایرانیان از ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد تاکنون در پنج روز آخر هر سال، آن را با برافروختن آتش و جشن و شادی در کنار آن برگزار می‌کنند.

در گاه‌شماری زرتشتی یک سال شامل ۳۶۵ روز یا ۱۲ ماه است که هر کدام دقیقاً ۳۰ روز بوده و ۵ روز انتهایی سال جدا از ماه‌ها به‌حساب می‌آمده و «پنجه» نامیده‌می‌شود که البته در هر ۴ سال یک بار ۶ روز می‌شود. در این گاه‌شمار روزی به عنوان چهارشنبه و به طورکلی ۷ روز هفته وجود ندارد بلکه ۳۰ روز ماه و ۵ روز انتهای سال هرکدام با نام خاصی نام‌گذاری می‌شود. ایرانیان قبل حمله تازیان این ۵ روز آخر سال را با روشن کردن آتش جشن می‌گرفتند و بر این اعتقاد بودند که در این ۵ روز ارواح درگذشتگان به زمین سفر می‌کنند و با همراه خانواده‌هایشان و برای آنها برکت، دوستی و پاکی در سال آینده طلب خواهندکرد ولی بعد از حمله تازیان به دلیل مخالفت‌های آن روزگار در برپایی این مراسم ایرانیان روز چهارشنبه را که نزد اعراب نحس بوده را انتخاب کردند و آتش افروزی در این روز را با نحسی آن روز توجیه کردند.

در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن این جشن است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده‌است


واژه «چهارشنبه‌سوری» از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته‌است و سوری که به معنی سرخ است ساخته شده‌است. آتش بزرگی تا صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگه داشته می‌شود که این آتش معمولا در بعد از ظهر زمانی که مردم آتش روشن می‌کنند و از آن می‌پرند آغاز می‌شود و در زمان پریدن می‌خوانند: «زردی من از تو، سرخی تو از من» در واقع این جمله نشانگر یک تطهیر و پاک‌سازی مذهبی است که واژه «سوری» به معنی «سرخ» به آن اشاره دارد. به بیان دیگر شما خواهان آن هستید که آتش تمام رنگ پریدیگی و زردی، بیماری و مشکلات شما را بگیرد و بجای آن سرخی و گرمی و نیرو به شما بدهد. چهارشنبه‌سوری جشنی نیست که وابسته به دین افراد باشد و در میان پارسیان یهودی و مسلمان‏، ارمنی‏ها، ترک‏ها، کردها و زرتشتی‏ها رواج دارد. در حقیقت این جشن و نقش بارز آتش در آن به علت احترام گذاشتن به دین زرتشتی است.
رقص با آتش

امروزه در شهرهای سراسر جهان که جمعیت ایرانیان در آن‌ها زیاد است، آتش‌بازی و انفجار ترقه‌ها و فشفشه‌ها نیز متداول است. در سال‌های اخیر، رسانه‌های ایران توجه بیشتری به خطرات احتمالی ناشی از این مواد نشان می‌دهند.

البته مراسمی که امروزه برپا می‌شود به طوری کلی متفاوت با آن روزگار است چون از نظر زرتشتیان آتش نماد مقدسی است و پریدن از روی آن به نوعی بی‌احترامی به آن نماد تلقی می‌شود. جشن آتش در واقع پیش درآمد جشن نوروز است که نوید دهنده رسیدن بهار و تازه شدن طبیعت است.


جشن «سور» از گذشته بسیار دور در ایران مرسوم بوده‌است که جشنی ملی و مردمی است و«چهارشنبه سوری» نام گرفته‌است که طلایه‌دار نوروز است.[منبع دقیق نیست]


جشن سوری در ایران قدیم در یکی از ۵ روز آخر اسفندماه بر پا می‌گشت، چرا که ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند و ماه را به هفته‌ها تقسیم نمی‌کردند؛ بلکه قبل از ورود اسلام به ایران هر سال ۱۲ ماه، و هر ماه ۳۰ روز بود که هر کدام از این ۳۰ روز نام مشخصی داشته‌است که به‌نام یکی از فرشتگان خوانده می‌شد. چون هرمزد روز، بهمن روز، اردی بهشت روز و غیره که پس از ورود اسلام به ایران تقسیمات هفته نیز به آن افزوده شد.

در ایران باستان در پایان هر ماه جشن و پای‌کوبی با نام سور مرسوم بوده‌است و از سوی دیگر چهارشنبه نزد اعراب «یوم الارباع» خوانده می‌شد و از روزهای شوم و نحس بشمار می‌رفت و بر این باور بودند که روزهای نحس و شوم را باید با عیش و شادمانی گذراند تا شیاطین و اجنه فرصت رخنه در وجود آدمیان را نیابند. بدین ترتیب ایرانیان آخرین جشن آتش خود را به آخرین چهارشنبه سال انداختند و در آن به شادمانی و پایکوبی پرداختند تا هم چشن ملی خود را حفظ کنند و هم بهانه بدست دیگران ندهند و بدین ترتیب چشن سوری از حادثه روزگار مصون ماند و برای ایرانیان تا به امروز باقی ماند. [منبع دقیق نیست]

برخی آیین‌های سوری

سال نو - کوزه نو

ایرانیان در شب چهارشنبه سوری کوزه‌های سفالی کهنه را بالای بام خانه برده، به‌زیر افکنده و آن‌ها را می‌شکستند و کوزهٔ نویی را جایگزین می‌ساختند. که این رسم اکنون نیز در برخی از مناطق ایران معمول است و بر این باورند که در طول سال بلاها و قضاهای بد در کوزه متراکم می‌گردد که با شکستن کوزه، آن بلاها دور خواهد شد.

آجیل مشگل‌گشای، چهارشنبه سوری

در گذشته پس ار پایان آتش‌افروزی، اهل خانه و خویشاوندان گرد هم می‌آمدند و آخرین دانه‌های نباتی مانند: تخم هندوانه، تخم کدو، پسته، فندق، بادام، نخود، تخم خربزه، گندم و شاهدانه را که از ذخیره زمستان باقی مانده بود، روی آتش مقدس بو داده و با نمک تبرک می‌کردند و می‌خوردند. آنان بر این باور بودند که هر کس از این معجون بخورد، نسبت به افراد دیگر مهربان‌تر می‌گردد و کینه و رشک از وی دور می‌گردد. امروزه اصطلاح نمک‌گیرشدن و نان و نمک کسی را خوردن و در حق وی خیانت نورزیدن، از همین باور سرچشمه گرفته‌است.

پختن حلوا

فال‌گوشی و گره‌گشایی

یکی از رسم‌های چهارشنبه‌سوری است که در آن دختران جوان نیت می‌کنند، پشت دیواری می‌ایستند و به سخن رهگذران گوش فرامی‌دهند و سپس با تفسیر این سخنان پاسخ نیت خود را می‌گیرند.

قاشق‌زنی
 

در این رسم دختران و پسران جوان، چادری بر سر و روی خود می‌کشند تا شناخته نشوند و به در خانهٔ دوستان و همسایگان خود می‌روند. صاحبخانه از صدای قاشق‌هایی که به کاسه‌ها می‌خورد به در خانه آمده و به کاسه‌های آنان آجیل چهارشنبه‌سوری، شیرینی، شکلات، نقل و پول می‌ریزد. دختران نیز امیدوارند زودتر به خانه بخت بروند.

شال انداختن

شال‌اندازی از دیگر مراسم شب سوری است که تاکنون اعتبار خود را در شهرها و روستاهای همدان و زنجان حفظ کرده‌است. پس از خاموشی آتش و کوزه‌شکستن و فالگوشی و گره‌گشایی و قاشق‌زنی جوانان نوبت به شال‌اندازی می‌رسد. جوانان چندین دستمال حریر و ابریشمی را به یکدیگر گره زده، از آن طنابی رنگین به بلندی سه متر می‌ساختند. آنگاه از راه پلکان خانه‌ها یا از روی دیوار، آنرا از روزنه دودکش وارد منزل می‌کنند و یک سر آن را خود در بالای بام در دست می‌گرفتند، آنگاه با چند سرفه بلند صاحبخانه را متوجه ورودشان می‌سازند. صاحبخانه که منتظر آویختن چنین شال‌هایی هستند، به محض مشاهده طناب رنگین، آنچه قبلاً آماده کرده، در گوشه شال می‌ریزند و گره‌ای بر آن زده، با یک تکان ملایم، صاحب شال را آگاه می‌سازند که هدیه سوری آماده‌است. آنگاه شال‌انداز شال را بالا می‌کشد. آنچه در شال است هم هدیه چهارشنبه سوری است و هم فال. اگر هدیه نان باشد آن نشانه نعمت است، اگر شیرینی نشانه شیرین کامی و شادمانی، انار نشانه کسرت اولاد در آینده و گردو نشان طول عمر، بادام و فندق نشانه استقامت و بردباری در برابر دشواری‌ها، کشمش نشانه پرآبی و پربارانی سال نو و اگر سکه نقره باشد نشانه سپیدبختی است.
 
 

چهارشنبه سوری در شهرهای گوناگون

شیراز

افروختن آتش در معابر و خانه‌ها، فالگوشی، اسپند دود کردن، نمک گرد سر گرداندن. در موقع اسفند دودکردن و نمک گردانیدن، وردهای مخصوصی وجود دارد که زنان می‌خوانند. در گذشته قلمرو چهارشنبه سوری در شیراز صحن بقعه شاه چراغ بوده و در آنجا نیز توپ کهنه‌ای است که مانند توپ مروارید تهران زنان از آن حاجت می‌خواهند.

اصفهان

افروختن آتش در معابر، کوزه‌شکستن، فالگوشی، گره‌گشایی و غیره کاملاً متداول است و تمام آن آدابی که در تهران معمول است در اصفهان نیز رواج دارد. شکوه شب چهارشنبه‌سوری در اصفهان از تمام شهرهای ایران بیشتر است.

تبریز

آتش‌بازی و گره‌گشایی از قدیم معمول بوده‌است. آتش‌افروختن در این اواخر متداول شده‌است.در گذشته به جای آتش‌افروختن و پریدن از روی آن صبح روز چهارشنبه کودکان و جوانان از روی آب روان پریده و جمله « آتيل ماتيل چرشنبه بختيم آچيل چرشنبه» را میگفتند.آجیل و میوه خشک خوردن از ضروریات است و ترک نمی‌شود اگر دوست یا مهمان و تازه‌واردی داشته باشند باید حتماً شب چهارشنبه‌سوری خوانچه‌ای از آجیل خام و میوه خشک برای او بفرستند. در تبریز آب‌پاشی از بام خانه‌ها بر سر عابرین نیز رایج است که از آداب دوران ساسانیان بوده و هنوز در میان ارمنیان و زردشتیان ایران معمول است که در یکی از جشن‌های خود بر یکدیگر آب می‌ریزند.

 موضوعات:
چهارشنبه-سوری چهارشنبه-سوری چهارشنبه-سوری چهارشنبه-سوری چهارشنبه-سوری امتیاز : 1740 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 16:56 بازدید: 984 نویسنده: admin

توصیه هایی برای غرق نشدن

 

شنا به خصوص در سواحل دریای خزر شاید یکی از سالم ترین و رایج ترین تفریحات کشور ما باشد که گاهی ناآشنایی با فنون شنا در دریا پایان بدی را برای این تجربه لذتبخش رقم می زند. پایان تلخی که مستقیم ترین نتیجه آن بالا رفتن آمار غرق شده ها در دریاست.

شاید جالب باشد اگر بدانید که میزان تلفات انسانی ناشی از شنا در ایران قابل مقایسه با تلفات انسانی زلزله‌های متوسط در ایران است، با این تفاوت كه این اتفاق در زمین لرزه در زمانی كوتاه، اما در ناحیه ساحلی در طی سه ماه رخ می‌دهد.

به همین بهانه موسسه ملی اقیانوس شناسی توصیه‌هایی را خطاب به شناگران دریای خزر ارائه كرده که ما فکر می کنیم خواندن آنها برای حرفه ای های دنیای آب هم ضروری است!جریان‌های ساحلی


بیشتر جریان‌های ساحلی به دلیل وجود امواج و شكست آنها ایجاد می‌شوند. این جریان‌ها آنقدر قوی هستند كه حتی ممكن است شناگران ماهر را غرق كنند. امواج معمولا به صورت مورب به ساحل نزدیك می‌شوند. این امواج در عمق معینی ناپایدار شده و می‌شكنند. به دلیل شكست امواج، جریان‌های موازی و عمود بر ساحل می‌گیرند.

جریان‌های موازی ساحل معمولا در فواصل معینی با یكدیگر برخورد كرده و با سرعت قابل توجهی به سمت دریا برمی‌گردند. در جریان‌های برگشتی كه با ساز و كارهای دیگری نیز ممكن است ایجاد شوند، ‌جریان‌های شكافنده یا جریان‌های تند برگشتی نامیده می‌شود. این جریان‌ها در محدوده آب‌های كم عمق ساحلی به وجود می‌آیند و هر ساله در آب‌های ساحلی ایران در دریای خزر سبب مرگ صدها تن از شناگران می‌شوند.


در ساحل دریای خزر (خصوصا آستارا تا نكا) ‌در بستر دریا ممكن است برآمدگی ماسه‌ای وجود داشته باشد. اگر روی برآمدگی ماسه‌ای پایتان را بگذارید تصور می‌كنید كه عمق آب كم است ولی با كمی جابه جایی ناگهان عمق آب افزایش می‌یابد؛ بنابراین باید مواظب تغییر ناگهانی عمق آب باشید تا دچار مشكل نشویدچگونه جریان شكافنده را بشناسیم؟

سرعت جریان شكافنده به مشخصات امواج، زاویه برخورد امواج با ساحل و شیب عمودی ساحل بستگی دارد؛ بنابراین شناگران باید با شرایط خطرناكی كه می‌تواند به وسیله امواج ایجاد شود و خصوصا جریان‌های شكافنده آشنا شوند. این جریان را می‌توان با رفتن به روی یك تل ماسه كه حدود 2 متر بالاتر از سطح آب است یا رفتن بر روی یك آلاچیق یا سقف خودرو با چشم مشاهده كرد. جریان شكافنده معمولا بسیار قوی بوده و حتی می‌توانند جان شناگران بسیار ماهر را به خطر اندازند.

شنای مطمئن در دریای خزر

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ اگر هنوز شنا را كامل فرا نگرفته‌اید، در آب عمیق تر از قد خودتان شنا نكنید.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ در ساحل دریای خزر (به ویژه از آستارا تا نكا) ‌در بستر دریا ممكن است یك یا چند برآمدگی ماسه‌ای وجود داشته باشد. اگر روی برآمدگی ماسه‌ای پایتان را بگذارید تصور می‌كنید كه عمق آب كم است ولی با كمی جابه جایی ناگهان عمق آب افزایش می‌یابد؛ بنابراین باید مواظب تغییر ناگهانی عمق آب باشید تا دچار مشكل نشوید.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ اگر به توان بدنی خود برای شناكردن در حالت دریای امواج و شناور نگه داشتن خود بر روی موج اطمینان ندارید، وارد دریا نشوید و قدرت خود را در اینجا آزمایش نكنید.
شناکردن در دریای خزر

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ اگر در حین شنا در مسیر جریان شكافنده قرار گرفتید، نخست آرامش خود را حفظ كنید و موقعیت خود را در دریا بسنجید، سپس تصمیم گیری كنید.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ موقعی كه در مسیر جریان شكافنده قرار گرفتید، هیچ گاه با آن مبارزه نكنید و خلاف جهت جریان به سوی ساحل شنا نكنید. آرام باشید و با جریان همراه شوید. چند دقیقه خود را روی آب نگه دارید یا اینكه به موازات ساحل شنا كنید تا از جریان شكافنده خارج شوید. توجه داشته باشید كه جریان با حركت به سوی دریا، در آب دریا مستهلك می‌شود و آن گاه به حالت مورب به طرف ساحل شنا كنید.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌  اگر در حین شنا موج بعدی به سوی شما نزدیك شود تنها چند ثانیه نفس بگیرید و حدود یك متر زیر آب بروید تا از ضربه موج در امان بمانید.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ ناحیه‌ای كه موج در آن شكسته می‌شود برای شنا كردن مناسب نیست و معمولا دریا در خارج ناحیه شكست امواج ( به طرف دریا) آرام تر است؛ بنابراین شناگری كه بتواند خود را روی سطح آب نگاه دارد، ‌از جریان شكافنده در امان خواهد بود؛ البته به طور كلی فاصله گرفتن زیاد از ساحل برای بیشتر شناگران قابل توصیه نیست.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ اگر همراه جریان شكافنده خود را به حالت شناور نگاه داشتید و به خارج از محدوده شكست موج در سمت دریا وارد شدید، ابتدا نفس بگیرید و سپس تقاضای كمك كنید، آنگاه موازی با ساحل شنا كنید تا به ناحیه‌ای آرام تر وارد شوید.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ اگر تشخیص دادید كه كمكی به شما نخواهد رسید و باید با توان خود به طرف ساحل برگردید، همراه با موجی كه می‌آید خود را به ساحل برسانید. البته هنگامی كه امواج بزرگ می‌آیند خود را زیر آب ببرید. توجه داشته باشید كه ممكن است دوباره با جریان شكافنده به سوی دریا بروید و با موج بعدی به ساحل برگردید.

ErrooorTM.CoM| گروه اینترنتی ايران ويج ( ارور سابق )‌ نكته مهم این است كه روی امواج بزرگ خود را شناور نكنید. بنابراین نفس بگیرید و در هنگام نزدیك شدن امواج كوچك ابتدا موازی ساحل و سپس به حالت مورب خود را به ساحل برسانید.

 موضوعات:ترفندهاي سفر ,
شنا شنا شنا شنا شنا امتیاز : 1963 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 16:49 بازدید: 1177 نویسنده: admin

نحوه بستن چمدان برای یک سفر طولانی

 

تصور کنید که می خواهید به یک مسافرت ده روزه بروید، چگونه وسایل خود را تنها در یک چمدان کوچک جمع می کنید؟
به گزارش بانکی دات آی آر ، خانم هثر پول یک دستیار پرواز است که گاهی اوقات دو هفته به خانه ی خود بازنمی گردد. وی مبتکر طرح های جدید بستن چمدان برای کسانی است که مسافرتهای طولانی می روند ، با هم مراحل چمدان بستن وی را می بینیم :

 
مرحله اول : لباس های تا زده فضای بسیار زیادی را اشغال می کنند در عوض می توان لباس ها را به صورت فشرده لوله کرد که در این صورت کمتر هم چروک خواهند شد.
می توان گفت تقریبا از هر لباسی که ما احتیاج داریم حداقل سه دست در یک ساک کوچک جا می شود. دو کفش هم می توان با این احتساب در ساک جا داد. درواقع سومین لباس و کفش که لازم می شود را بر تن خواهیم داشت.
مرحله دوم: لوله کردن همه لباس ها را ادامه می دهیم و همه را به کناری خارج از چمدان می گذاریم.
مرحله سوم:کفش ها ابتدا در ساک قرار داده و بعد لباس های دیگر مانند شلوار و شلوار جین که می توانند شکل ونظم به لایه های زیرین بدهند روی کفش ها قرار می گیرند.
مرحله چهارم:چیدن لباس ها را ادامه می دهیم، لایه های بیشتری را شکل می دهیم و لباس را مرتب و محکم در کنار هم قرار می دهیم.
مرحله پنجم: سبک ترین وسایل و وسایلی که می بایست بیشتر در دسترس باشند، آخرین چیزهایی هستند که اضافه می شوند و لایه های رویین را شکل می دهند.

مرحله ششم: لوازم بهداشتی وآرایشی همچون شانه و کیف دستی روی سایر لباسها واقع می شوند. چمدان به راحتی بسته خواهد شد و هیچ نیازی به بالا و پایین پریدن یا نشستن روی آن نیست !.
 

 
اگر مسافرت کوتاه تری در پیش داشتیم و نیاز زیادی به تعویض چندین دست لباس و استفاده از وسایل نبود می توان از روش دیگری استفاده کرد.
مرحله اول: لباس و مانتو در کف چمدان قرار گرفته به طوری که کناره های لباس از چمدان بیرون باشد.
 

 
مرحله دوم : وسایلی که چروک شدن آن ها کمتر مهم باشد به همراه لوازم بهداشتی در وسط واقع می شوند.
 

 
مرحله سوم:در آخر گوشه های لباس های زیرین با احتیاط و با نظم ودقت بر روی لباس ها تا زده می شود.
 

همه این توصیه های ساده می تواند کمکی باشد تا هم در فضا ، هم در پول و همچنین در وقت شما صرفه جویی شود و شما چندان در صف طولانی تحویل چمدان منتظر نمانید.

 موضوعات:ترفندهاي سفر ,
بستن-چمدان بستن-چمدان بستن-چمدان بستن-چمدان بستن-چمدان امتیاز : 1964 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 16:46 بازدید: 979 نویسنده: admin

آماده‌کردن اتومبیل برای سفر

 

تا به‌حال پیش آمده که در سفر باشید و ناگهان وسط جاده‌ای کوهستانی یا کویری، مشکلی برای اتومبیل‌تان به وجود بیاید و هیچ مکانیکی هم آن دوروبر نباشد و مجبور شوید به تنهایی مشکل‌تان را حل کنید؟!

به هرحال، تعطیلات عید فرصت مناسبی برای سفر است و خیلی‌ها می‌روند مسافرت. ولی آنهایی ‌که پیش از رفتن به سفر، از چک کردن اجزای اتومبیل‌شان، حتی اگر صفر- کیلومتر باشد، غفلت می‌کنند؛ ممکن است سفر تلخی را پیش رو داشته باشند. به همین خاطر، ما راه‌هایی را به شما توصیه می‌کنیم تا مسافرت‌تان مطمئن‌تر شود.نمی‌گوییم چطوری سرسیلندر را بازسازی كنید یا میل‌لنگ را تعمیر كنید! ولی هشدارهایی ساده و نكته‌هایی مهم هست كه اگر به كار ببندید، سفری لذت‌بخش‌تر در انتظارتان خواهد بود.

 گروه اینترنتی ايران ويج پیش از سفر، فهرستی از اجزای اتومبیل‌تان که نیاز به تعمیر دارند، تهیه کنید. به تک‌تک آنها سر بزنید و ببینید برای تعمیر آنها چه کاری از دست‌تان برمی‌آید. مهم‌ترین كارها تعویض روغن ترمز و روغن موتور، بازدید شلنگ رادیاتور، تسمه‌ها، لاستیك‌ها، ترمزها، برف پاک‌کن، چراغ‌های راهنما، چراغ ترمز و چراغ جلوست.

خیلی از شما ممكن است ‌بدانید چگونه تیغه‌‌ی برف پاک‌کن، تسمه، اگزوز، لامپ‌ها، ترموستات و شمع موتور را تعویض کنید. اگر نمی‌دانید یک كتاب راهنمای تعمیر خودرو تهیه کنید و پیش از آنکه با مشکلات اتومبیل‌تان درگیر شوید یکی یکی دستورات آن را دنبال کنید. بیشتر افراد پس از خواندن راهنمای درج‌شده در راهنمای تعمیر خودرو می‌توانند خودشان مشکل را حل کنند.
مسافرت

 گروه اینترنتی ايران ويج اصل مراقبت پیشگیرانه همواره می‌گوید پیش از خرابی، تعمیرش کن! روغن موتورتان را پس از طی مسافت 4 تا 5 هزار کیلومتر باید عوض کنید. مگر آنکه از روغن‌هایی استفاده کنیدکه مشخصا تا مسافت بیشتری می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد آخرین باری را که روغن عوض کرده‌اید به یاد آورید و اگر کیلومترشمار اتومبیل‌تان به اعدادی که ذکر کردیم، نزدیک شده است یا فکر می‌کنید ممکن است در طول سفر نزدیک شود، در تعویض روغن اتومبیل‌تان درنگ‌نکنید. گروه اینترنتی ايران ويج علاوه بر تعویض روغن موتور، روغن گیربکس و دیگر مایعات مربوط به موتور اتومبیل را فراموش نکنید. محورهای اتومبیل هم نیاز به روغن‌هایی دارند تا روان‌تر کار کنند. بنابراین به راهنمای اتومبیل‌تان مراجعه کنید تا از میزان و اندازه‌ی روغن‌های اتومبیل مطلع‌شوید. گروه اینترنتی ايران ويج  وقتی برای بازدید شلنگ رادیاتور، در کاپوت را بالا می‌زنید، با دیدن آن گمان نکنید همه چیز روبه‌راه است. بسته به دمای رادیاتور، شلنگ‌های لاستیکی آن معمولا 10 سال دوام می‌آورند. نخست به نقاط اتصال شلنگ به موتور و رادیاتور در هر دو طرف نگاهی‌بیندازید. گروه اینترنتی ايران ويج  تسمه‌های اتومبیل‌تان را هم چک کنید. با دستانتان آنها را برگردانید و میزان صاف‌بودنشان را چک کنید. اگر خیلی ناهموارند یا پاره یا صاف شده‌اند، زمان تعویض آنها فرا رسیده. اتومبیل‌های صفر کیلومتر معمولا یک تسمه‌ی بزرگ دارند؛ اگر شما کمتر از 4500 کیلومتر با اتومبیل‌تان حرکت کرده‌اید نیازی به تعویض آن تسمه نیست؛ اما اتومبیل‌های قدیمی‌تر بیشتر از یک تسمه دارند و باید از درست‌كاركردنشان مطمئن شوید. گروه اینترنتی ايران ويج  لاستیك‌ها نقطه‌ی تماس اتومبیل با زمین هستند و از آنجایی که اگر رو‌به‌راه نباشند یكهو دیدید ماشینتان چپ شده، عاقلانه است که نگاه دقیقی به آنها بیندازید و مطمئن شوید بیش از حد باد نشده‌اند. از سوی دیگر اگر بادشان کم باشد مصرف سوخت اتومبیل زیاد می‌شود و همچنین در سرعت بالا ممكن است دمای آنها بالا برود و بتركند. گروه اینترنتی ايران ويج  برف پاک‌کن، چراغ‌های راهنما، چراغ ترمز و چراغ جلو (نوربالا و نور پایین) را بازدیدكنید.
مسافرتو اما چند نکته درباره سفر با خودروی شخصی:

- شب پیش از سفر، خوب بخوابید و اگر سفر شما طولانی است، هر دو ساعت یک بار توقف کرده و استراحت کنید.

- پیش از سفر از وضعیت جاده‌ها مطمئن شوید و به هشدارهای هواشناسی و پلیس توجه کنید.

- در حال رانندگی، با سرنشینان شوخی و خنده‌های بی‌مورد و بحث نکنید. خوردن و آشامیدن و صحبت با تلفن همراه، عملی خطرناک و حتی تهدیدکننده جان راننده و سرنشینان است.

- بستن کمربند ایمنی را هرگز فراموش نکنید.

- بار بیش از حد مجاز حمل نکنید.

- آهسته برانید تا هم از مناظر اطراف جاده لذت ببرید و هم سالم به مقصد برسید. احتیاط در رانندگی نشانه کم‌تجربگی و ترس نیست، بلکه نشانه علاقه شما به جان و مال و خانواده‌تان است.

- اگر با فرزند خردسال خود سفر می‌کنید، حتما صندلی مخصوص کودک را همراه ببرید.

- با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت مطمئن رانندگی کنید تا حادثه‌ای برای شما و دیگران پیش نیاید.

- اگر زیر آفتاب رانندگی می‌کنید حتما از سایبان، ضد آفتاب و عینک‌‌ آفتابی استفاده کنید.

- کیف کمک‌های اولیه را فراموش نکنید. چراغ‌قوه، سیم‌اتصال باتری و تابلوی چراغدار احتیاط را با خود ببرید.

- آب اضافی برای پر کردن رادیاتور به همراه داشته باشید.

 موضوعات:ترفندهاي سفر ,
اتومبیل-و-سفر اتومبیل-و-سفر اتومبیل-و-سفر اتومبیل-و-سفر اتومبیل-و-سفر امتیاز : 1951 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 16:43 بازدید: 1092 نویسنده: admin

در سفر چه چیزهایی بخوریم؟

 

سفر سبک زندگی را تغییر می دهد و در این بین تغذیه شاید بیش از هر وجه دیگر زندگی شما دچار تغییر شود. در اغلب مسافرت‌ها برخی از این گروه‌های غذایی بیش از بقیه حذف می‌شوند؛ زیرا امکان تهیه‌شان محدودتر است.

جای میوه کجاست؟

مهم‌ترین گروه‌های غذایی كه مصرفشان محدود می‌شود، میوه‌ها و سبزی‌ها هستند؛ در حالی که این گروه از منابع غذایی تأمین‌کننده‌ ویتامین‌ها و مواد معدنی به حساب می‌آیند و باید به مصرف آنها توجه ویژه داشت. در صورتی كه این كاهش مصرف طولانی شود، کمبودهایی مانند کمبود ویتامین C و اسید فولیک و فیبر را به همراه دارد كه زمینه‌های بروز یبوست را در سفر به بار خواهند آورند.

بنابراین در سفر لااقل روزی دوبار میوه و سبزی به شکل میان‌وعده یا همراه با غذا بخورید و البته برای پیشگیری از ابتلا به آلودگی‌های انگلی، به تمیزی و تازگی سبزی‌ها نیز توجه داشته باشید.مراقب لبنیات باشید

توصیه می‌شود که حداقل ماست تازه در طول سفر به مصرف برسد. خصوصاً كه ماست می‌تواند از بروز بسیاری از عفونت‌های روده‌ای مولد اسهال جلوگیری كند.
خوراک در سفر

چقدر آب می خورید؟

تغییر دیگری که اغلب در طول سفر در برنامه‌ی غذایی افراد دیده می‌شود، مصرف آب و نوشیدنی‌هاست که خشکی بدن را به دنبال خواهد داشت و به اختلالات عملكرد دستگاه گوارشی و یبوست منجر خواهد شد. از این رو، توصیه می‌شود در طول همه‌ سفرها، بطری آب همراهتان باشد و از غذاهایی که نیاز به آب را افزایش می‌دهند هم پرهیز شود. یعنی غذاهایی که پروتئین بالایی دارند، مثل انواع کباب‌ها و کنسروها.همه چیز‌خوار نباشید!

احتمال بروز اسهال و استفراغ در این ایام بسیار زیاد است و دلیلش این است كه امکان همراه بردن غذا کم است و افراد مجبور می‌شوند از بیرون غذا بگیرند، و به این ترتیب، امکان آلودگی بسیار زیاد خواهد بود. پس در انتخاب رستوران‌ها وسواس به خرج دهید و به وضعیت بهداشتی آنها و کارکنانشان توجه كنید.چطور رژیم خود را در سفر نشکنیم؟

• در هنگام مسافرت هدف غیرمنطقی برای کاهش وزن خود قرار ندهید. اولین هدف شما این باشد که طی سفر وزن تان افزایش نیابد. اگرچه در صورت رعایت رژیم غذایی، کاهش وزن شما در طی دوران مسافرت امکان پذیر خواهد بود، ولی نباید در سفر بر خود سخت بگیرید، زیرا اگر موفق نشوید، باعث ناامیدی شما شده و بعد از سفر به طور کلی از رژیم دست می کشید.

خوراک در سفر

• هر روز نهایتاً یک وعده غذایی تان را در رستوران بخورید. خیلی اوقات، شما وقتی از صبحانه هتل استفاده می کنید، مواد غذایی را می خورید که اشتهای واقعی برای آنها ندارید و آنچنان برای شما لذت بخش نیست و فقط برای آن که در منوی غذایی ارائه شده، آن را می خورید! سعی کنید ناهار را وعده غذایی اصلی قرار داده و اگر به رستوران می روید، ناهار را از غذای رستوران استفاده نمایید. شب معمولاً از غذاهای حاضری و کم کالری استفاده کنید.• در انتخاب نوشیدنی ها دقت کنید. خیلی از ما هنگام سفر حجم بالایی از نوشابه های گازدار را استفاده می کنیم. استفاده از آب معدنی، بویژه اگر در آن آب یک عدد لیموترش را بچکانید، علاوه بر مهار تشنگی شما از دریافت بیش از حد کالری نیز جلوگیری می کند. اگر هم نوشابه استفاده کردید حتماً از نوع رژیمی باشد.• حجم وعده غذایی خود را کاهش دهید. شما می توانید بعضی اوقات برای خود فقط سوپ سفارش دهید یا باقیمانده غذای کودک خود را که می خواهید از اسراف آن جلوگیری نمایید! استفاده کنید. توصیه دیگر آن است که شما می توانید غذای خود را با همسرتان به طور شریکی استفاده نمایید.

اگر خجالت می کشید از این که یک غذا برای دو نفر سفارش دهید، می توانید هر کدام یک ظرف سفارش دهید و نیمی از هر ظرف را در یک ظرف یک بار مصرف جدا بریزید و برای وعده بعدی خود، در یخچال نگهداری کنید.• در هنگام رفتن به رستوران، به چند نکته ساده و مهم توجه کنید:

- غذای کبابی را به جای غذای سرخ شده سفارش دهید.

- به جای سیب زمینی سرخ شده و ذرت مکزیکی سالاد و سبزیجات سفارش دهید.

- در هنگام سفارش سالاد، آن را بدون سس سفارش دهید یا از کارکنان رستوران بخواهید که سس را برای شما سر میز بیاورند تا خود شما به میزان کم روی سالادتان بریزید.

- حتی الامکان از نان های سبوس دار استفاده کنید.• میان وعده های خود را از میوه جات انتخاب کنید. به جای آنکه آجیل و شکلات عید را به سفر ببرید، از شهر محل سفرتان چند کیلو میوه بخرید و همان را به عنوان میان وعده و حتی در جاده بخورید.• مراقب پیش غذاها باشید. خیلی از ما حجم زیادی از انرژی را قبل از غذای اصلی دریافت می کنیم. در نظر بگیرید برای شما قبل از غذای اصلی، نان داغ، ماست موسیر پرچرب، سالاد به همراه سس فراوان و سوپ خامه سر میز آورده اند و شما بدون توجه، به اندازه یک وعده غذایی را قبل از شروع غذای اصلی خواهید خورد. پس از کارکنان رستوران بخواهید تا قبل از غذای اصلی برای شما چیزی به غیر از سالاد نیاورند.

 موضوعات:ترفندهاي سفر ,
خوراک-سفر خوراک-سفر خوراک-سفر خوراک-سفر خوراک-سفر امتیاز : 1787 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 16:36 بازدید: 950 نویسنده: admin

ترفندهای یک گردشگر حرفه ای

 

بهترین چاقو:
بهترین چاقوها آنهایی هستند كه از جنس كربن استیل ساخته شده اند. آنها سریعتر تیز شده و دیرتر کند می شوند و زنگ هم نمی زنند.جورابی برای تمام فصول: در راهپیمایی های طولانی برای شكار از جورابهای وصله شده و یا آنهایی كه پنجه و پاشنه دولایه دارند استفاده نكنید.با این جورابها هرچه بیشتر راه بروید، بیشتر پایتان اذیت می شود. بهترین جورابها، آنهایی هستند كه مناسب فعالیت شما طراحی شده اند.بوی ماهی: برای از بین بردن بوی بد ماهی از روی دستانتان بعد از اینكه یكبار دستهای خود را با آب و صابون شستید، برای بار دوم بعد از صابون زدن به دستها آنها را نشویید و فقط با حوله خشك كنید.آشپزخوب: در هنگام آشپزی در طبیعت و کمپینگ ها می توانید با استفاده از یك تكه كاغذ آلومینیم در ماهی تابه طبخ خود را انجام دهید بدون اینکه مجبور به شستن ماهی تابه باشید.ماهی های تنبل: ماهی ها موجودات تنبلی هستند كه اغلب در هوای گرم در سایه سر می كنند. بد نیست برای هدایت آنها به ماهی تابه خود در روزهای گرم، سری به كناره های خنك و سایه گرفته آبگیرها بزنید.خسته نشوید: در جنگل بجای بالا و پایین رفتن بی علت از روی موانع مانند یك تنه درخت افتاده آنها را دور بزنید. هم خسته نمی شوید و هم باتجربه تر به نظر می رسید!سر تبر را سفت نگه دارید: اگرتبرها در جای خشك باشند سر آنها شل می شود و در هنگام کار ممکن است در بیاید و حتی باعث آسیب گردد. برای جلوگیری از این مشكل آنها را از سر روی زمین مرطوب قرار دهید.سیر و سرو، دشمن كك: برای اینكه كمتر گرفتار کک شوید سیر بخورید. و اگر گرفتار این حشره مردم آزار شدید می توانید از تراشه های سدر و سرو برای دور كردن آنها استفاده كنید.چراغ قوه و كفش: پیدا كردن كفشها در تاریكی بسیار آسان تر از پیدا کردن چراغ قوه است. برای سهولت یافتن چراغ قوه در شب آن را در كفش خود بگذارید!

 موضوعات:ترفندهاي سفر ,
ترفندهای-گردشگری ترفندهای-گردشگری ترفندهای-گردشگری ترفندهای-گردشگری ترفندهای-گردشگری امتیاز : 1760 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 16:19 بازدید: 953 نویسنده: admin

چند نکته برای مسافران هواپیما و قطار

 

 

سفر با خودروی شخصی برای خیلی ها بهترین گزینه سفر است. اما اگر به هر دلیلی مجبور به سفر با هواپیما یا قطار شدید، باید چند نکته اساسی را به ذهن بسپارید. خصوصا اگر معمولا عادت به سفر با این دو وسیله ندارید و این سفر یکی از معدود سفرهای هوایی و ریلی شما به شمار می رود.

 

 5 نکته درباره سفر با هواپیما
 
 
 

1) اگر بیماری خاصی دارید و قصد سفر با هواپیما را دارید، حتما میهمان دار هواپیما را از این موضوع با خبر کنید و ترجیحا دو برابر مقدار معمول، دارو به همراه داشته باشید.

2) اگر مبتلا به بیماری قند هستید، وسیله آزمایش قند خون و باتری اضافی به همراه خود ببرید. نان خشک یا بیسکوییت بدون شکر، بادام زمینی و آب میوه را فراموش نکنید.

3) اگر باید ساک تان را به قسمت تحویل بار بدهید، حتما نیمی از این مواد را در کیف دستی یا کوله پشتی به همراه داشته باشید.

4) اگر قرار است نوزادی را با خود به سفر ببرید، حتما پیش از سفر با هواپیما، با پزشک نوزاد خود صحبت کنید، چون تغییر فشار هوا ممکن است برای او ضرر داشته باشد.

5) اگر با نوزادتان سفر می کنید، بهتر است در ردیف صندلی های مجاور درب های خروج اضطراری بنشینید. صندلی های مجاور دیوار حایل درون هواپیما بهتر است.
 

6 نکته درباره مسافرت با قطار

 

 

1) سعی کنید یک ماه پیش از سفر، بلیت خود را از مراکز معتبر تهیه کنید.

2) اگر در اتوبوس و قطار، دچار سرگیجه و حالت تهوع می شوید، هنگام حرکت کتاب نخوانید و در صندلی هایی که خلاف جهت حرکت اتوبوس یا قطار هستند، ننشینید.

3) هر جا که قطار یا اتوبوس توقف کرد، پیاده شوید، کمی آب بخورید و نفس عمیق بکشید و کمی هم پیاده روی کنید. این کار موجب می شود خون در پاهایتان که مدت طولانی بی حرکت بوده است، جریان یابد.

4) از خوردن بیش از حد تنقلات و مواد غذایی در اتوبوس و قطار پرهیز کنید.

5) اگر علاقه‌مند به رانندگی در جاده نیستید ولی مایلید خودروی خود را در مقصد به همراه داشته باشید، ‌می‌توانید هنگام مراجعه به مراكز فروش بلیت برای تهیه بلیت حمل خودرو با قطار نیز اقدام كنید. بهای بلیط حمل خودرو با واگن ویژه تقریبا 3 تا 10 برابر قیمت بلیط خودتان تمام می شود.

6) در سفر با قطار هر مسافر می‌تواند به تناسب فضای در اختیارش هر وسیله ای را که نیاز دارد با خود ببرد. البته به شرطی که حجم آن از ابعادهفتاد وپنج سانتی متر و وزن از سی كیلوگرم تجاوز نكند. همراه داشتن موادمحترقه، آتش‌زا، بیماری‌زا، بدبو، مایعات روغنی و لبنی، قاچاق، سمی، شكستنی و... ممنوع است.

 موضوعات:
مسافران-بدانند مسافران-بدانند مسافران-بدانند مسافران-بدانند مسافران-بدانند امتیاز : 1917 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1389 ساعت: 16:13 بازدید: 1059 نویسنده: admin


 

 

14 نکته برای اقامت در هتل

 


1- پیش از هر چیز باید انتخاب درستی درباره هتل داشته باشید. مدت اقامت شما می‌تواند در انتخاب هتل نقش داشته باشد. اگر سفر نسبتا کوتاهی دارید انتخاب یک هتل ارزان قیمت ایده‌ مناسب و خوبی است. چون در این سفرها عملا بیشتر وقت را در گشت و گذار هستید و فقط برای خواب به هتل برمی گردید. یادتان باشد که پرداخت پول بیشتر به‌معنای آن نیست که شما خدمات و استانداردهایی با کیفیت بالا را دریافت خواهید کرد. گاهی اوقات یک هتل ارزان قیمت هم می‌تواند انتخاب کاملی باشد.


2- قبل از رزرو و انتخاب هتل تعیین کنید که دقیقاً به چه چیزهایی نیاز دارید. آیا قصد دارید به شهری سفر کنید که هیچکس را در آنجا نمی‌شناسید؟ در این صورت ممکن است که زمان زیادتری را در هتل صرف کنید و بعد از دیدن جاها و مکان‌های دیدنی و گذرندان یک روز شلوغ بخواهید وقت بیشتری را به استراحت در هتل اختصاص بدهید. از طرفی وجود دوستان و آشنایان مقیم آن شهر را در نظر بگیرید، ممکن است که وقت کمتری را در هتل صرف کرده و یا قصد داشته باشید که از هتل فقط برای خوابیدن و یا دوش گرفتن استفاده کنید در این صورت لزومی ندارد که هتل مجهز و گران قیمتی را انتخاب نمایید و می‌توانید هزینه‌ی کمتری را به رزرو هتل اختصاص بدهید.


3- اگر قصد دارید که هتلی ارزان قیمت و مناسب برای اقامتی کوتاه مدت تهیه نمایید، می‌توانید از هتل آپارتمان استفاده کنید. باید توجه داشته باشید که این هتل‌ها مکان‌هایی هستند که در آن‌ها برای مدت کوتاهی از میهمان پذیرایی می‌شود و معمولاً برای مهمانانی مقبول واقع می‌شوند که نیاز به پذیرایی کمتری داشته باشند.

معمولاً در هتل آپارتمان‌ها، وسایل آشپزی وجود دارد و نیازی به رستوران احساس نمی‌شود. اقامت در هتل آپارتمان بسیار شبیه به اجاره آپارتمان است با این تفاوت که قرارداد اجاره‌ای وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد می‌تواند با هتل تسویه حساب کرده و آنجا را ترک کند. معمولاً قیمت‌ آنها از قیمت هتل‌های مشابه پایین‌تر بوده و به هر آنچه که در یک آپارتمان لازم به نظر می‌رسد مجهز هستند.
هتل

4- هتل‌هایی که به مرکز شهر و ایستگاه‌های قطار و مراکز خرید نزدیک‌ترند، مناسب ترند اما در عوض گرانتر هم هستند. برای راحتی بیشتر، قبل از رزرو هتل نقشه‌ی منطقه‌ای که هتل در آن قرار دارد را از نظر نزدیکی به مراکز خرید و وسایل حمل و نقلی که در اطراف آن است، بررسی کنید. همچنین می‌توانید قبل از رزرو هتل را چک کنید، شاید هتل در آن لحظه پذیرای تور بزرگی باشد و شما بتوانید با آن همراه شوید!


5- همراه خودتان ملافه ببرید. یک ملافه‌ تمیز دو نفره به همراه داشته باشید تا علاوه بر آن نگرانی، از شر آلودگی و گردوغبار که ممکن است حساسیت ایجاد کند، خلاص شوید.


6- اتاقی را درخواست کنید که کمتر آلرژی‌زا باشد. ترجیحا اتاق‌های موکت‌دار را نگیرید. هتل‌هایی که فرش‌هایی با پرزهای فراوان دارند، تخت‌هایی با پتوهای پرزدار یا پرده‌های کلفت دارند، ممکن است آلرژی‌زا باشند.


7- طبقه‌ی سوم تا هفتم را انتخاب کنید. همیشه سعی کنید از طبقه‌ سوم به بالاتر اتاق بگیرید. غیر از منظره‌ بهتر، آمارها نشان داده‌اند که در این طبقات، دزدی‌های کمتری هم اتفاق می‌افتد. بیشتر دزدی‌ها در طبقات اول و دوم است. اما زیاد هم بالا نروید. نردبان آتش‌نشانی‌ها تا طبقه‌ هفتم بیشتر نمی‌رسد!
 


8- هتل از متل بهتر است. منظور از این نکته اصلا اشاره به کیفیت اتاق‌ها نیست. هتل‌ها از متل‌ها امن‌ترند. متل‌ها (Motel) معمولاً خارج از شهرها قرار گرفته‌اند. در تعریف آن‌ها می‌توان گفت؛ هتل‌هایی هستند که در آن میهمانان می‌توانند با خودروی شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل در اتاق خود پارک کنند.

یکی از مشخصه‌های بارز و اصلی متل‌ها، نبود لابی‌ در آنها است؛ چرا که میهمانان به محض ورود به آن و بدون نیاز به پیاده‌ شدن از خودرو می‌توانند کلیدشان را دریافت کرده و به اتاق خود بروند.

احتمال دزدی در سوییت‌هایی که درشان به حیاط یا پارکینیگ‌ باز می‌شود (مثل متل‌های ساحلی)، بیشتر است تا هتل‌هایی با ورودی و بخش پذیرش و نگهبان.


9- حواستان را جمع کنید. سالم ماندن در مسافرت فقط اسهال نگرفتن نیست. پس حواستان به این نکته‌ها باشد:

- همیشه قبل از باز کردن در اتاق به روی فردی غریبه، مشخصات طرف را بپرسید و از هویت او مطمئن شوید.

- اگر درخواست سرویس در اتاق نکرد‌ه‌اید و نمی‌دانید چرا برایتان صبحانه را به اتاق آورده‌اند، در را باز نکنید؛ به پذیرش اطلاع بدهید و بخواهید کسی را برای کنترل بفرستد.

- همیشه از ورودی اصلی هتل برای بازگشت به هتل استفاده کنید.

- از هر نوع وسیله‌ قفل‌کردنی که روی در وجود دارد، استفاده کنید و حواستان به قفل‌بودن پنجره‌ها هم باشد.


10- همه‌ عالم را از بیرون‌رفتن خودتان خبر نکنید. وقتی علامت «این اتاق به سرویس احتیاج دارد» را بیرون در اتاق می‌گذارید و خارج می‌شوید، همه خیالشان از بابت خالی‌بودن اتاق‌تان راحت می‌شود. به جای این‌کار، موقع بیرون‌رفتن، علامت «مزاحم نشوید» را روی در بگذارید و مواقعی که خودتان حضور دارید، درخواست مرتب‌کردن اتاق را بدهید؛ یا حداقل موقع بیرون‌رفتن از هتل، تلفنی درخواست خودتان را به پذیرش بگویید تا فقط مسئولان در جریان باشند.
هتل


11- شماره‌تان را به کسی ندهید. مطمئن شوید که تلفنچی اتاق، تلفن‌های ناشناس را به اتاقتان وصل نمی‌کند. این‌طوری خیالتان از بابت غریبه‌هایی که می‌خواهند مطمئن شوند شما در اتاق نیستید، راحت خواهد شد. می‌توانید خودتان با یک تماس تلفنی از بیرون، تلفنچی هتل را امتحان کنید. از او بخواهید که حتی شماره‌‌ی اتاقتان را هم به کسانی که به هتل تلفن می‌کنند و فقط نامتان را می‌دانند، ندهد.


12- با غذاهای هتل خودکشی نکنید. رایگان بودن صبحانه یا بوفه‌ها یا پیش گرفتن هزینه‌ی شام و ناهار به این معنی نیست که با پرخوری، خودتان را به قتل برسانید! تمام وقت مسافرت‌تان را نباید سرمیزهای غذا صرف کنید؛ دل‌درد و اضافه‌وزن هم سوغاتی‌های خوبی برای یک مسافرت نیستند.


13- ساعت زنگ‌دار خودتان را همراه ببرید. زیاد به منشی‌های هتل اعتماد نکنید. مخصوصا آنها که شیفتشان زودتر از ساعت بیدارشدن شما تمام می‌شود. می‌توانید موبایلتان را هم راس ساعت موردنظر کوک کنید تا صبح خواب نمانید.


14- وقتی به خانه برگشتید چمدان‌ها را توی حمام باز کنید. در این صورت، اگر چیزی از حشرات رختخواب را هم با خود به خانه آورده باشید، همان‌جا از شرشان خلاص می‌شوید. لباس‌های کثیف را همان‌جا بشویید و آن را با بخار خشک کنید. هر چیز غیرقابل شستشویی را هم باید چند روز در فریزر قرار دهید.

 موضوعات:ترفندهاي سفر ,
14نکته-در-هتل 14نکته-در-هتل 14نکته-در-هتل 14نکته-در-هتل 14نکته-در-هتل امتیاز : 1544 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:33 بازدید: 1195 نویسنده: admin

مصرف بي‌رويه اموال عمومي از نظر معارف اسلامي 

 در قرآن مجيد سه واژه آمده كه بيانگر سه خصلت زشت و مبغوض نزد خداوند است:

1-      اتراف

2- اسراف

3- تبذير

اتراف به معناي زندگي بر مبناي اصل التذاذ و خوش گذراني و غفلت از هدف داري دستگاه آفرينش و جايگاه انسان در جهان است و اسراف به معناي مصرف بي رويه و يا به تعبير ديگر مصرف غير منطقي از منابع طبيعي است و تبذير به معناي تلف كردن و تضيع منابع است. قرآن معاندين مترفين را رسولان الهي معرفي مي‌كند، و در مورد مسرفين مي‌فرمايد: انّالله لا يحب المسرفين و نسبت به اهل تبذير مي‌فرمايد: اِنّ المبذرين كانوا اخوان الشياطين ، يعني آنان برادران شياطين‌اند.

واژه اسراف كاربرد فراواني در بين مردم دارد و همه مصارف بيش از حدّ را شامل مي‌شود. دائره‌اي وسيع دارد كه از دور ريختن اضافي يك غذا تا هدردادن منابع عظيم را شامل مي‌شود. استقصاء همة موارد نيز غيرممكن است در اين فصل تنها پاره‌اي موارد ذكر مي‌گردد اين يك اصل كلي است كه هر زياده‌روي در مصرف اسراف است چنانچه علي(ع) مي‌فرمايد:

«كلّما زاد علي الاقتصاد اسراف» «هر چه از حدّ ميانه روي بگذرد اسراف است».

اسراف در همة قسمت‌هاي زندگي متصور است. غالباً اذهان مردم از اسراف به مصرف گرائي و زياده‌روي در مصرف منتقل مي‌شود امّا اسراف در توليد نيز واقع مي‌شود. اصولاً اسراف در توليد و مصرف مانند دو حلقة تحت تأثير هم است. كنترل توليد نقش مهم و بسزايي در شكل دادن به مصرف دارد. توليد كالاهاي لوكس، پرخرج و تشريفاتي، هدر دادن سرمايه‌ها، وقت و نيروي انساني است. بودجه‌اي كه صرف توليد برخي كالاهاي لوكس و تجمّلي مي‌شود اگر صرف سرمايه‌گذاري در قسمت صنعت، كشاورزي و خدمات گردد مي‌تواند موجبات رشد و توسعه كشور را فراهم آورد.

توليد كالاهاي كم مصرف و تجملي موجب ايجاد بازار كاذب، مصرف نادرست و در نتيجه هدر رفتن سرمايه‌ها مي‌شود. توليد كنندگان كالاها،‌ در اين قسمت نقش مهمّي را بر عهده دارند، قوام يك ملت به قوام در بخش توليد وابسته است بخش توليد و مصرف جدا از يكديگر نيستند. بي توجهي به كيفيّت و مرغوبيت كالا در مرحلة توليد موجب اسراف در مرحلة مصرف و تضييع و تلف مي‌شود. توليد كنندگان كالاهاي صنعتي اگر دقت لازم را در توليد يك قطعة صنعتي به كار نبرند علاوه بر هدر دادن سرماية وقت و نيروي انساني و سلب اعتماد عمومي باعث اسراف در مصرف مي‌گردند. به عنوان مثال نانوايان كه توليد كنندة بهترين و با ارزش‌ترين مادة غذائي مردم هستند، اگر در تهية نان بي‌توجهي نمايند باعث اسراف و هدر رفتن در اين ماده غذائي مي‌گردند. اسراف دائره وسيعي دارد كه از بخش كشاورزي گرفته تا بخش صنعت و خدمات همه را شامل مي‌شود، اسراف را به دو بخش مي‌توان دسته‌بندي كرد اسراف در اموال شخصي و اسراف در اموال عمومي.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- مصرف-بی-رویه-اموال-عمومی-از-نظر-معارف-اسلامی- امتیاز : 1824 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:30 بازدید: 919 نویسنده: admin

چگونه از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم؟ 

 دارو بعنوان يك كالاي استراتژيك مشمول يارانه در كشور و يك نياز اساسي عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار بوده، بطوريكه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 ميليارد ريال مصرف ساليانه دارو و 8/15ميليارد مصرف عددي دارو در كشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 ميليارد ريال فروش دارو در سطح كشور، 241 ميليارد ريال آن يارانه پرداختي توسط دولت بوده است).

به دليل اهميت و تاثيري كه استفاده غير منطقي و غير اصولي از اين كالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان مي تواند داشته باشد، صرفنظر از ساير عواملي كه در فراهمي دارو و يا عدم وجود آن نقش و تاثير دارند، بايد به نقش مردم به عنوان اصلي ترين عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنين نقش گروه پزشكي بعنوان تاثير گذارترين ركن فرهنگ تجويز و مصرف دارو توجه جدي نمود.

طبق آمار ارائه شده ميانگين رشد مصرف دارو در كشور چيزي حدود 5/11% مي باشد. در حاليكه همين تعداد در كشورهاي در حال توسعه 7% و در كل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً بي توجهي به مصرف منطقي داروها مي تواند پيامدهاي نامناسبي چون نارضايتي بيمار، طولاني شدن و شدت بيماري، ايجاد عوارض جانبي خطرناك و بستري شدن در بيمارستان، كمرنگ شدن ارتباط پزشك و بيمار و نهايتاً افزايش هزينه هاي درماني براي افراد و دستگاههاي دولتي و مهمتر از همه ايجاد مشكل هميشگي كمبود دارو Drug Shortage)) در كل كشور را در بر داشته باشد.

بدليل عوارض جانبي حاصل از استفاده مفرط و ناصحيح دارو و مشكلات اقتصادي ناشي از آن امروزه گرايش قوي در محدود كردن استفاده از دارو در سطح بين المللي و بويژه در كشورهاي پيشرفته مطرح و براي آن برنامه ريزي شده است.

صاحبنظران و متوليان امر دارو در كشور معتقدند علت بسياري از نابسامانيهاي دارويي موجود در كشور فرهنگ فعلي تجويز و مصرف دارو است.

در گزارش 1998 سازمان جهاني تندرستي (WHO) در خصوص مصرف غير منطقي دارو تاكيد شده كه اين روند منجر به عدم دسترسي و توانايي خريد براي اكثريت مردم مي گردد.

در خصوص مصرف بي رويه دارو يكي از علل اصلي، كمبود اطلاعاتي در هر دو قشر تجويز كننده و مصرف كننده دارو مي توان ذكر كرد. رفع اين معضل در گرو برنامه ريزي آموزشي و بالا بردن سطح آگاهي نسبت به امر دارو مي باشد. طراحي، تدوين و اجراي صحيح اين برنامه در كنار ارزيابي و پايش مداوم و ايجاد تغييرات احتمالي قطعاً منجر به تغيير الگوي مصرف خواهد شد.

بهينه كردن مصرف دارو از طريق اصلاح سيستم آموزش پزشكي و نسخه نويسي منطقي (Rational Prescribing)، راه اندازي كميته هاي علمي كنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر كادر پزشكي، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و آموزش فراگير جامعه با توجه به اصل پيشگيري مقدم و بهتر از درمان است، تقويت بيمه هاي خدمات درماني، بالا بردن كيفيت داروهاي توليد داخل و ... كه نهايتاً منجر به افزايش سلامتي و اميد به زندگي، رفع كمبودهاي دارويي و كاهش بار مالي Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد كه مطمئناً جهت رسيدن به اين اصلاحات بايد از تمامي توان و نيروي بخش دولتي در كنار بخش خصوصي استفاده و بهره برداري بهينه به عمل آيد .موضوعات:فرهنگ مصرف ,
مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو مصرف-بی-رویه-دارو امتیاز : 1638 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:29 بازدید: 1077 نویسنده: admin

نان در اسلام (بررسي مدل پيشنهادي اسلام براي اصلاح و بهينه‌سازي چرخه از توليد تا مصرف نان) 

 حجم انبوه ضايعات نان و واردات گندم كه محصولي استراتژيك است، مي‌تواند زمينه‌ساز بحران در امنيت غذايي كشور باشد. بر اين اساس اصلاح وضعيت موجود در چرخة از توليد گندم تا مصرف نان‌، ضرورت امنيتي دارد.

مدل‌هايي براي اصلاح اين چرخه، از طرف كارشناسان غذايي و صنعتي و فرهنگي ارائه شده است. اين مقاله به توصيف مدل پيشنهادي كه از منابع دين اسلام به‌دست آمده است، مي‌پردازد.

در اين مدل، نقاط بحران و ضايعه‌ساز، عبارتند از: انتقال اوّلويت از بخش كشاورزي به ديگر حوزه‌هاي سرمايه‌گذاريِ علمي و مالي، جدا شدن سبوس از آرد، بازاري شدنِ توليد نان (در برابر توليد در خانه)، بي‌اهميّت شدن(عادي شدن) نان در فرهنگ عمومي.

راهبردهاي اصلاحي در اين مدل عبارتند از: انتقال نقطه ثقل سرمايه‌گذاري علمي و مالي به بخش كشاورزي و امنيت غذايي، فرهنگ‌سازي براي استفاده از نانِ سبوس‌دار، انتقال نقطه ثقل توليد نان از بازار به خانه با به‌كارگيريِ ابزار مناسب با زندگي امروزه، بالا بردن ضريب حسّاسيّت و اهميّت به نان در فرهنگ عمومي.

در مدل پيشنهادي اسلام راهبردهايي براي بهينه‌سازي نيز ارائه شده است كه عبارتند از: تغيير اندازة نان به نان يك‌نفره، تغيير نقطه ثقل دانة مصرفي از گندم به جو، افزايش حرارت تا حد ممكن براي پخت، تهية خمير در ظروف دربسته.

اين تحقيق با ارائة مدلِ پيشنهاديِ اسلام، يك الگوي كلانِ جايگزين براي وضعيت موجود در چرخة نان ارائه كرده است كه با تغيير محورِ توليد، سرچشمة ايجاد ضايعات را از بين مي‌برد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
نان-در-اسلام نان-در-اسلام نان-در-اسلام نان-در-اسلام نان-در-اسلام امتیاز : 1855 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:24 بازدید: 1036 نویسنده: admin

احياء فرهنگ ايراني و اسلامي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع

 با توجه به نقش عمده فرهنگ و اعتقادات ديني در آموزش پذيري جامعه، به عقيدة بسياري از صاحبنظران، راهكار نهايي پايان دادن به بهره برداري بي حد و حصر انسان از منابع طبيعي و ايجاد روحية مسؤليت پذيري مشترك جهت حفاظت محيط زيست احياء فرهنگ هاي اصيل ملل و رويكرد به تعاليم ديني و بهره گيري از رهنمود هاي اديان الهي است.

بسياري از مباني فرهنگي ما كه با اعتقادات ديني آميخته است حاوي تعاليم و رهنمود هاي ارزشمندي است كه ميتواند راهگشاي مشكلات كنوني نسل بشر باشد. از آن جمله نحوه نگرش و برخورد فرهنگ ايراني و منابع اسلامي با طبيعت به عنوان آثار رحمت و بركت و مذموم دانستن بارزترين و عمده ترين عامل كاهش منابع طبيعي و افزايش ضايعات يعني خصلت اسراف و تبذير است.

 پيشنهادي براي كاهش اتلاف منابع ملي 

 در حال حاضر منابع ملي نظير آب، انرژي، دارو، نان و ساير مواد غذائي به مقدار زيادي در كشور تلف مي شوند. دولت براي مصرف تقريباً تمامي اين منابع يارانه مي پردازد و اين امر خود باعث اتلاف بيشتر آنها و آلوده سازي بيشتر محيط زيست گرديده است. علاوه بر اتلاف اين منابع ملي، مردم در فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي وقت خود و ديگران را به ميزان قابل ملاحظه اي تلف مي كنند. لازم است جامعه به ميزان اين اتلاف واقف شده و راههاي كاهش آنها را فرا گيرد. اين آگاه سازي و آموزش بايد در تمام مقاطع تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و از طريق برنامه هاي جالب تلويزيوني انجام گردد تا به اين ترتيب فرهنگ صرف جوئي و كاهش اتلاف در منابع ملي (از جمله وقت) در جامعه گسترش يابد و صرفه جوئي به عنوان يك ارزش، و اتلاف و اسراف به عنوان رذائل اخلاقي معرفي شوند.

پيشنهاد مي نمايد دولت كليه يارانه هائي را كه براي آب، انواع حاملهاي انرژي، دارو و نان مي پردازد حذف و معادل آنرا بطور مساوي به مردم بپردازد. در حالي كه اين پرداخت ها براي خانواده هاي ثروتمند قسمت ناچيزي از درآمد آنها را تشكيل مي دهد ولي براي خانواده هاي كم درآمد و مستمند اين پرداخت ها مي تواند رقم قابل ملاحظه اي از درآمد آنها را تشكيل دهد و رفاه آنانرا بهبود بخشد. به اين ترتيب دولت عملاً براي صرفه جوئي و تلف نكردن منابع ملي به مردم كمك مي كند و نه براي مصرف و اتلاف آنها. براي كاهش اتلاف وقت، آب، انرژي و مواد مصرفي در صنايع و سازمانهاي دولتي پيشـنهاد مي نمايد كه در هر سازمان دولتي و يا واحد صنعـتي مديريـتي به نام مديريت صرفه جوئي تاسيس گردد و هر ساله از افراد و يا مديريتهائي كه موفق به كاهش قابل ملاحظة اتلافات شده اند تجليل شود. پيشهاد مي نمايد تعطيلات رسمي كشور به 12 روز در سال كاهش يابد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع جلوگیری-از-اسراف-و-اتلاف-منابع امتیاز : 1725 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/07/1390 ساعت: 20:22 بازدید: 1032 نویسنده: admin

راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي 

 با توجه به افزايش مصرف انرژي، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار و حفظ محيط زيست بايستي تا حد امكان از هدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود. در اين تحقيق كارهايي كه بايستي در اين زمينه انجام بگيرد مورد بررسي قرار گرفته و نمونه‌هايي از كارهايي كه مي‌توان انجام داد به تفضيل ارائه شده‌اند. از جملة كارهاي علمي و كاربردي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1-      استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مواد اوليه بهتر و سازگار با محيط زيست.

2-      استفاده بهينه از مواد و بازيابي آنها در صنايع مختلف

3-      بهينه‌سازي واحدهاي صنعتي و توليدي.

4-      بالا نگهداشتن قيمت انرژي.

5-      يافتن كاربردهاي جديد براي موادي كه به وفور يافت مي‌شوند و فعلاً كم مصرف هستند

6-      استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير.

7-      آموزش مصرف انرژي به افراد از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي.

   8- توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف كمتر و بهينه از انرژي.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی راهکارهای-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی امتیاز : 1719 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:20 بازدید: 1103 نویسنده: admin

نان

 بخش مهمي از ضايعات نان در مراحل حمل و نقل، نگهداري و در موقع مصرف سر سفره و ميز و يا رستورانها به دلايل مختلف تلف مي‌شود. از بيانات مسئولين، دست‌اندركاران و گزارشهاي روزنامه‌اي چنين بر‌مي‌آيد كه حدود 30 تا 35 درصد از نان توليدي براي مصرف انسان، بصورتهاي مختلف تلف شده و يا از چرخه مصرف صحيح خود خارج مي‌شود. اگر چه اين آمار را مي‌توان به برخي از شهرها نسبت داد و اگر دقيق بررسي شود احتمال ضايعات بيش از اين حد در نقاطي خاص از كشور وجود دارد ولي نسبت دادن آن به كل كشور نمي تواند صحيح باشد. اطلاعات مستند و دقيق وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن آمار دقيقي ارائه كرد ولي آنچه مي‌توان با اطمينان مطرح كرد آنكه مقدار دورريز نان در نقاط شهري و روستايي، رستورانها و سلف‌سرويسها، خانواده‌هاي با درآمدهاي متفاوت و در نقاط مختلف با فرهنگها و غذاهاي مصرفي متفاوت يكي نيست. به عبارت ديگر معدل مقدار تلفات نان در كل كشور نمي‌تواند 30 تا 35 درصد باشد. اما به اين نكته بايد توجه كرد كه اگر دورريز نان كشور از 20 درصد هم بيشتر نباشد تلفات زيادي است و اين ضايعات از نظر اقتصادي ميلياردها تومان به جامعه ضرر مي‌زند. علاوه بر آن مي‌تواند اثر نامطلوب بر سلامت انسانها نيز داشته باشد (به علت كپك زدگي نان، دورريز و مصرف آن توسط دام و راه يافتن توكسينهاي توليد شده توسط قارچها در نان و از طريق محصولاتي چون شير به انسان).

نكته مهم ديگر اينكه عدم كيفيت مطلوب نان نه تنها از نظر دورريز و خصوصيات ارگانولپتيكي اهميت ويژه‌ دارد بلكه اثرات سوء تغذيه‌اي آن بر انسانها حائز اهميت بيشتري است. توليـــد ناصحيح نـــان

مي‌تواند موجب كم‌خوني و كمبود برخي از عناصر ضروري و مهم در سيستم متابوليكي بدن گردد و موجب زيانهاي مخفي و ناپيدايي شود كه اثرات اجتماعي - اقتصادي آن از ديد‌ها مخفي است.

نكته قابل توجه ديگر كه شايد كمتر به آن توجه شده است معني و مفهوم ضايعات نان است. چون برخي جداكردن سبوس از گندم و توليد نان را بخشي از ضايعات مي‌دانند و عده‌اي سبوس‌گيري را براي بالا‌بردن كيفيت نانوايي و ارگانولپتيك نان ضروري مي‌شمارند و براي هر دو مورد، دليلهاي علمي مشخص وجود دارد. برخي مصرف بخشي از نان توليدي براي دام را جزو ضايعات حساب نمي‌كنند، چون در چرخه توليد قرار مي‌گيرد و لذا بايد تعريف مشخصي از ضايعات نان نيز ارائه گردد.

از عوامل مؤثر بر دورريز نان عبارتند از: كيفيت نان توليدي، ارزاني قيمت نان، عدم يكنواختي در كيفيت آرد و استاندارد نبودن آرد تحويلي به نانوايان، عدم مهارت كارگران نانوايي، عدم استفاده از تكنولوژي صحيح براي توليد خمير و پخت نان، عدم نظارت و كنترل جدي بر توليد نان، عدم پخت يكنواخت قسمتهاي مختلف نان، استفاده از تنورهاي نامناسب و غير استاندارد، افزايش تقاضا در ساعاتي از روز به علت بيات شدن سريع نان، عدم اطلاع مصرف كنندگان از نحوه صحيح نگهداري نان، عدم رعايت شرايط لازم براي جلوگيري از دورريز در رستورانها، سلف سرويسها و منازل در موقع توزيع و مصرف نان سر سفره و ميز.

براي كاهش تلفات نان راهكارهاي مشخصي قابل ارائه است كه بخشي از آن بايد به صورت دستورالعملهاي اجرايي تهيه شده و به مورد اجراء گذاشته شود و البته نياز به پژوهش بيشتر براي افزايش كيفيت و كاهش تلفات در اين محصول سنتي هست و محققين كشور بايد به مشكلات نان سنتي كه در كشورهاي ديگر كمتر كار شده بيشتر بپردازند. در اين مقاله ضمن اشاره به دلايل دور ريز نان، راهكارهاي كاهش آن نيز ارائه مي‌گردد.

راهكارهاي كاهش ضايعات و بهبود كيفيت نان

تاًمين نان مورد نياز جمعيت متجاوز از شصت ميليون نفري كشور حجم وسيعي از فعاليت بخشهاي كشاورزي، صنعت، حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع را در بر ميگيرد كه بر مبناي حداقل قيمتهاي بين المللي معادل شش ميليارد دلار ارزش دارد. مطالعات بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در استانهاي مختلف كشور نشان مي دهد كه عمده ترين گروه غذايي در تامين انرژي و پروتئين دريافتي روزانه نان مي باشد كه 40 درصد انرژي دريافتي روزانه را تامين مي كند، در خانواده هاي كم درآمد و پر جمعيت كه قدرت خريد كم است و در نتيجه تنوع و مقدار مواد غذايي مصرفي كافي نيست نان قوت اصلي مي باشد. طي بررسي انجام شده در مورد ميزان ضايعات نان در خانواده ها نانواييهاي شهر تهران بالاترين درصد مصرف مربوط به نان لواش 1/39% بوده و نان سنگك و بربري درصد كمتري را به ترتيب 7/10% و 8/13% نشان داده اند و سهولت نگهداري بيشترين علت استفاده از اين نوع نان است . در حالي كه درصد ضايعات آن پس از نان تافتون بالاترين رقم يعني 35% مي باشد. در بين انواع نان، نان سنگك كمترين ميزان ضايعات 28% و نان تافتون 37% و نان لواش 35% بالاترين درصد ضايعات را داشته اند. خمير بودن دور نانها و پايين بودن كيفيت از علل ضايعات توسط مصرف كننده بيان شده است، بنابراين بايد با بكارگيري روشهاي نوين، تكنولوژيكي توليد و مصرف نان را تغيير داده و از صورت فعلي خارج و روند كاملتري را جايگزين نمود.

استفاده بهينه از ضايعات نان تأمين سلامت عمومي، صرفه جويي اقتصادي

در سالهاي اخير به دلايل متعدد از جمله كيفيت نامناسب نانهاي سنتي و قيمت پايين نان، كشور ما با انبوهي از ضايعات نان مواجه است ، بطوري كه گاهي تا 30% نان تبديل به ضايعات مي شود و با توجه به حجم بسيار بالاي مصرف نان در كشور، اين رقم بسيار قابل توجه مي باشد. بر اساس گزارش ايرنا، شهروندان ايراني سالانه 300 ميليون دلار نان ضايع مي كنند. با توجه به كپك زدگي بخش قابل توجهي از ضايعان نان، احتمال وجود مايكوتوكسين ها در آنها بسيار زياد مي باشد. مايكوتوكسين ها سموم قارچي هستند كه در حيوانات و انسان خاصيت جهش زايي و سرطان زايي دارند. در بين مايكوتوكسين ها 14 نوع سرطان زا وجود دارد و آفلاتوكسين ها قوي ترين و خطرناك ترين آنها هستند. وجود آفلاتوكسين ها در غذاي دام علاوه بر اينكه براي آنها بيماري زا است، وارد شير آنها شده و از طريق مصرف شير و ديگر فراورده هاي لبني وارد بدن انسان مي شوند. اين فرآورده هاي غذايي براي انسان مضر و بسيار خطرناك مي باشند. از طرفي با توجه به آلوده بودن درصد زيادي از شيرهاي توليدي كشور ما به آفلاتوكسين ها، امكان عرضه شير و فرآورده هاي لبني در بازارهاي بين المللي وجود ندارد. استانداردهاي موجود در بسياري از كشورها، حداكثر مقدار مجاز آفلاتوكسين¬ها را در غذاي دام و طيور، 20 ميكروگرم در كيلوگرم (ppb) تعيين نموده اند و البته حداكثر مقدار مجاز آن در شير، 0/5 ميكروگرم در كيلوگرم (ppb) مي باشد. با توجه به تحقيقات انجام شده در كشور ما مشخص گرديده است كه ميزان آفلاتوكسين در شير و فرآورده هاي لبني بيش از حد مجاز مي باشد. لذا با توجه به اينكه بخش اعظم ضايعات نان، كپك زده بوده و مصرف آنها درتغذيه دام غير مجاز است؛ در شرايط موجود معدوم نمودن ضايعات نان به دليل هزينه هاي مربوط به آسيب هاي انساني و خسارات مادي فراواني كه انواع سرطانهاي ناشي از مايكوتوكسين ها در پي دارد، مقرون به صرفه تر است. اما از طرفي با توجه به حجم بسيار بالاي اين ضايعات اگر به طريقي مايكوتوكسين هاي آن حذف و يا به حد مجاز تقليل يابند مي توان از آن در تغذيه دام استفاده نمود. لذا انجام تحقيق جهت تعيين ميزان واقعي آفلاتوكسين ها در ضايعات نان و انتخاب مناسب ترين روش حذف يا كاهش مايكوتوكسين ها از ضايعات نان و طراحي كارخانه عمل آوري نانهاي خشك ضايعاتي، امري ضروري بوده و در صورت تحقق آنها مي توان سالانه از مصرف توأم با مخاطره و همراه با خسارات انساني و مادي فراوان انواع سرطان و نيز هدر رفتن چند صد ميليون دلار ضايعات نان جلوگيري كرد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
اسراف-نان اسراف-نان اسراف-نان اسراف-نان اسراف-نان امتیاز : 1528 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:16 بازدید: 1301 نویسنده: admin

آب

 آمار و ارقام و مطالب منتشره در جرايد و رسانه ها در زمينه اتلاف آب تصفيه شده، ميزان حيرت انگيز هدر رفتن نان، مقايسه ميزان مصرف انرژي گرمايي در ايران در مقايسه با ساير كشورها، مصرف بنزين هر خودرو كه 6 برابر كشورهاي توسعه يافته محاسبه شده، بهمراه گزارشاتي از قاچاق مواد غذايي، سوخت، دارو و .... توسط مرزنشينان و اسراف ها و اتلاف هاي بيمارگونه و نمايشي مواد غذايي در ميهمانيها و مجالس همه حاكي از بي توجهي گروهي از مردم نسبت به حفظ نعمتهاي الهي دارد كه هدر رفتن بين المال هزينه شده براي اين منابع را هم بايد در كنار آن مدنظر داشت.

براي رفع اين معضل ها هفت راهكار پيشنهاد مي شود:

1- تبليغ مستمر و تفهيم كامل قسمتي از تعاليم ديني كه براي نظم و اصلاح رفتاري جامعه لازمند و اگر بدرستي بكار گرفته شوند عامل مؤثري براي تربيت همه اقشار جامعه بشري است. بديهي است انساني كه به رشد كامل عقلي رسيده و واقعيت حاكميت، قدرت و مجازات الهي را در جهان هستي درك كند زندگاني دنيوي را جايگاهي براي امتحان خويش در برابر الله مي شناسد و با توجه به قوه عقل و راهنمايي هاي ديني صراط مستقيم يا به عبارتي روشهاي عقلايي گفتاري و رفتاري را بر مي گزيند، در قرآن در مورد خودداري از اسراف آيات فراواني وجود دارد ولي متأسفانه وفور استرس ها در زندگي بشر عصر حاضر فرصت كافي براي تعقل عميق و آينده نگري عقلايي را از بسياري مردم سلب نموده است. بنابراين سيستم هاي آموزشي و اطلاع رساني اجتماع صلاح است مستمراً و فعالانه در زمينه ترويج تعاليم مذهبي كه براي بهسازي رفتارهاي اجتماعي لازمند كوشا باشند.

2- تعليم هنجارهاي رفتاري و ارتقاء رشد فكري مردم در جهت درك ارزش هاي منابع طبيعي و ملي از طريق رسانه ها، در قالب برنامه ها با مقالاتي كه تحت نظر متخصصين با تجربه و آگاه تهيه شود و در عين حال سعي گردد اسراف منابع ملي به عنوان رفتاري كوته فكرانه و غيرعقلايي به مردم شناسانده شود.

متأسفانه عده اي از هموطنان ما نياز به ارشاد در مورد چگونگي مصرف آب تصفيه شده، داروها، سوخت، چگونگي نگهداري از اسكناس و بسياري مسايل به ظاهر ابتدايي دارند.

3- افزايش دانش فني در سطوح برنامه ريزان و اداره كنندگان منابع ملي و گزينش افراد بسيار دقيق، دلسوز، آگاه و ايثارگر تا با آينده نگري بخردانه از اتلاف سرمايه هاي ملي جلوگيري نمايند كه از موارد قابل ذكر اتلاف نيروي كار جوان تحصيلكرده بيكار اســت كـــه بـا برنامه ريزي هاي آگاهانه ميتوان از توان آنان سود جست و با توجه به محدوديت منابع مالي دولتي با ايجاد بنيادهاي خيريه توسط افراد نيكوكار حقوق آنان را نيز تأمين و با اعطاي امتيازهايي در حدود قانون افراد متمول را تشويق به مشاركت كرد.

4- حذف يارانه ها براي اقشار مرفه كه بارها در مورد آن تذكر داده شد. تا هزينه كردن مبالغي از بيت المال براي يارانه ها سطح رفاه عمومي را به گونه اي مطلوب ارتقاء دهد. بطور نمونه بنزين مثال زدني است كه رقم 5/1 ميليارد دلار ارز ساليانه براي واردات آن به كشور هزينه مي شود. حذف يارانه آن براي اتومبيلهاي شخصي (غير مواردي كه با تأييد مراجع ذيصلاح براي امرار معاش اقدام به مسافركشي مي كنند) با توجه به آلودگي شديد و بيماريزاي برخي شهرهاي بزرگ ايران ضروري به نظر مي رسد.

5- وضع قوانين جزايي براي افرادي كه خارج از مقادير مصرف عادي منابع ملي از آنها استفاده مي كنند و در كنار آن نظارت بيشتر بر مرزهاي آبي و خاكي جهت جلوگيري از خروج و فروش قاچاق مايحتاج عمومي كه يارانه به آنها تعلق گرفته از ضروريات بنظر مي رسد.

6- توجه ويژه به وضعيت معيشتي مرزنشينان كم درآمد و ايجاد طرحهاي اشتغالزا براي آنان تا شاهد خروج و فروش بنزين و آرد و دارو ... به كشورهاي همجوار بطور قاچاق نباشيم.

7- نظارت بر حسن انجام وظايف كاركنان و كارمندان تا ساعات كار مفيد برخي با ساعات حضور فيزيكيشان در محيط كار بصورت دائمي فاصله فراوان نداشته باشد كه از نظر اتلاف وقت و بيت المال كه براي حقوقشان هزينه مي‌شود حائز اهميت است و در كنار آن جلوگيري از اتلاف اموال دولتي كه به گونه‌اي جزو منابع ملي محسوب مي‌شوند كه نياز به كنترل و دقت بيشتري دارد.موضوعات:فرهنگ مصرف ,
اسراف-آب اسراف-آب اسراف-آب اسراف-آب اسراف-آب امتیاز : 1472 دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1389 ساعت: 20:09 بازدید: 1016 نویسنده: admin

 

اسراف چیست؟

 اسراف عبارتست از خرج كردن مال بسيار در غرض كوچك، يا تجاوز از حدّ كه در آيات و رواياتي فروان از اين كار نهي شده است.

راههاي پيشگيري از اتلاف و اسراف

1- تعيين حدود مالكيت و مشتركات كه در اسلام اطلاق مي شود به آبها، زمين و متعلقاتش از قبيل معادن، جنگلها و مراتع، انفال و غيره …

2- تعيين شيوه هاي بهره برداري

3- سهم صاحبان توليد

4- اولويت منافع جامعه بر فرد

5- حرمت اتلاف و ضمانت جبران

6- عدم اكل مال به باطل

7- نظارت دقيق حاكم اسلامي

8- اطلاعات و آمار دقيق از نيازهاي اجتماعي و مقدار توليد.موضوعات:
اسراف-چیست؟ اسراف-چیست؟ اسراف-چیست؟ اسراف-چیست؟ اسراف-چیست؟ امتیاز : 2100 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:42 بازدید: 1054 نویسنده: admin

دختری در چین زندگی می كرد که با جدیت درس نمی خواند . وی اصلا نمی دانست که آینده اش چیست و به دنبال چه هدفی می باشد . روزی از روزها ، قبل از امتحانات مدرسه ، دوستش به او خبر داد كه به سوالات امتحانی دست یافته است . در حقیقت ، دختر می توانست برای شركت در امتحان از همین ورقه استفاده كند . دختر کلیه پاسخ های ورقه را كه در دست داشت حفظ كرد . با توجه به ضعف درسی وی گمان بر این بود كه او در این امتحانات از نمره 100 فقط 30 نمره خواهد گرفت . اما او موفق شد در آزمون مدرسه نمره 98 بگیرد. این مساله باعث شد كه دانش آموزان دچار تردید شوند كه مبادا دختر در امتحان تقلب كرده است . با وجود این اتفاق معلم او را ستایش و تشویق و ابراز اطمینان کرد که وی از آن به بعد موفقیت های بیشتری به دست خواهد آورد . دختر نیز كه هیجان زده شده بود ، شروع به گریه كرد . او از سخنان معلم بی نهایت خوشحال شده بود و دریافته بود كه اگر خوب درس بخواند ، افتخارات بیشتری كسب خواهد کرد . از آن به بعد ، برای آنکه ثابت کند تلقب نکرده است و برای اینكه معلمش را نا امید نکند ، با جدیت درس می خواند و لذت درس خواندن را احساس می كرد . چند سال بعد ، او در یكی از دانشگاه های معروف پکن پذیرفته شد . در واقع بدون آن ورقه امتحان سرنوشت او این گونه تغییر نمی كرد و آینده خوبی در انتظار وی نبود . اما همان اتفاق فرصتی برایش فراهم آورد و مسیر زندگی وی را متحول كرد . بعد از سالها ، دختر به مدرسه باز گشت و برای معلم خود حقیقت را فاش كرد . معلم که دیگر سالمند شده بود ، گفت : عزیزم ، آن زمان می دانستم که تو تلقب کرده ای . زیرا توانایی های تو را می شناختم و می دانستم كه تو نمی توانی نمره 98 بگیری . اما فکر کردم که امکان دارد تو با استفاده از این فرصت بیشتر کوشش کنی . بدین سبب ، تو را تشویق کردم و نسبت به تو اطمینان داشتم . آن دختر با شنیدن این سخنان به گریه افتاد . وی می دانست که در لحظه کلیدی حیات وی ، معلم او را تشویق کرده و همین مساله راه زندگی وی را تغییر داده است. بله دوستان ، در واقع ، در حیات ما اتفاقات و فرصت های زیادی رخ داده و بوجود می آید . لذا نباید به این آسانی این فرصت ها را از دست داد .موضوعات:داستان و حكايت ,
تشویق-معلم تشویق-معلم تشویق-معلم تشویق-معلم تشویق-معلم امتیاز : 1914 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:40 بازدید: 869 نویسنده: admin

در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود،با هیجان نزد او آمد و گفت:سقراط میدانی راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده ام؟

سقراط پاسخ داد:....

"لحظه ای صبر کن.قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تومی خواهم آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی."مرد پرسید:سه پرسش؟سقراط گفت:بله درست است.قبل از اینکه راجع به شاگردم بامن صحبت کنی،لحظه ای آنچه را که قصدگفتنش را داری امتحان کنیم.

اولین پرسش حقیقت است.کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟مرد جواب داد:"نه،فقط در موردش شنیده ام."سقراط گفت:"بسیار خوب،پس واقعا نمیدانی که خبردرست است یا نادرست.

حالا بیا پرسش دوم را بگویم،"پرسش خوبی"آنچه را که در موردشاگردم می خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟"مردپاسخ داد:"نه،برعکس…"سقراط ادامه داد:"پس می خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی درموردآن مطمئن هم نیستی بگویی؟"مردکمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت.

سقراط ادامه داد:"و اما پرسش سوم سودمند بودن است.آن چه را که می خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است؟"مرد پاسخ داد:"نه،واقعا…"سقراط نتیجه گیری کرد:"اگرمی خواهی به من چیزی رابگویی که نه حقیقت داردونه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلا آن رابه من می گویی؟موضوعات:داستان و حكايت ,
شایعه شایعه شایعه شایعه شایعه امتیاز : 1753 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:36 بازدید: 930 نویسنده: admin

روزی، سنگ تراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت میکرد، از نزدیکی خانه بازرگانی رد میشد. در باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال خود غبطه خورد و با خود گفت : این بازرگان چقدر قدرتمند است و آرزو کرد که مانند بازرگان باشد. در یک لحظه، او تبدیل به بازرگانی با جاه و جلال شد. تا مدت ها فکر میکرد که از همه قدرتمند تر است. تا این که یک روز حاکم شهر از آنجا عبور کرد، او دید که همه مردم به حاکم احترام میگذارند حتی بازرگانان. مرد با خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه قوی تر میشدم. در همان لحظه ، او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد. در حالی که روی تخت روانی نشسته بود، مردم همه به او تعظیم میکردند. احساس کرد که نور خورشید او را می‌آزارد و با خودش فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است. او آرزو کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کند. پس از مدتی ابری بزرگ و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت. پس با خود اندیشید که نیروی ابر از خورشید بیشتر است، و آرزو کرد ابر باشد و تبدیل به ابری بزرگ شد. کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف تکان داد. این بار آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد شد. ولی وقتی به نزدیکی صخره سنگی رسید، دیگر قدرت تکان دادن صخره را نداشت. با خود گفت که قوی ترین چیز در دنیا، صخره سنگی است و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد. همان طور که با غرور ایستاده بود، ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خورد میشود. نگاهی به پایین انداخت و سنگتراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است!!!!موضوعات:داستان و حكايت ,
سنگتراش سنگتراش سنگتراش سنگتراش سنگتراش امتیاز : 1816 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:35 بازدید: 895 نویسنده: admin

دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت ولی هرگز نمی توانست با مادرشوهرش کنار بیاید و هر روز با هم جرو بحث می کردند.

عاقبت یک روز دختر نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا سمی به او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد!

داروساز گفت اگر سم خطرناکی به او بدهد و مادر شوهرش کشته شود، همه به او شک خواهند برد، پس معجونی به دختر داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریزد تا سم معجون کم کم در او اثر کند و او را بکشد و توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا کند تا کسی به او شک نکند.

دختر معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقـداری از آن را در غـذای مادر شوهـر می ریخت و با مهربانی به او می داد.

هفته ها گذشت و با مهر و محبت عروس، اخلاق مادر شوهر هم بهتر و بهتر شد تا آنجا که یک روز دختر نزد داروساز رفت و به او گفت: آقای دکتر عزیز، دیگر از مادر شوهرم متنفر نیستم. حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد، خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید تا سم را از بدنش خارج کند.

داروساز لبخندی زد و گفت: دخترم ، نگران نباش. آن معجونی که به تو دادم سم نبود بلکه سم در ذهن خود تو بود که حالا با عشق به مادر شوهرت از بین رفته است.موضوعات:داستان و حكايت ,
سم سم سم سم سم امتیاز : 1761 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:33 بازدید: 904 نویسنده: admin

روزی سقراط مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود. علت ناراحتی اش را پرسید . شخص پاسخ داد: در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت. و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.

سقراط گفت : چرا رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت: خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است .

سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد, آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟

مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود .

سقراط پرسید: به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟ مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت. و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.

سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی .

آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش نا درست است، روانش بیمار نیست ؟

اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود. بیماری فکری و روان نامش غفلت است. و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد. و به او طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده.

" بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیمار است . "موضوعات:داستان و حكايت ,
رنجیدن رنجیدن رنجیدن رنجیدن رنجیدن امتیاز : 1912 دیدگاه(2)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:32 بازدید: 789 نویسنده: admin

مردی قوی هیکل در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند. روز اول در جنگل, 18 درخت را قطع کرد. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز یعد با انگیزه بیشتری کار کرد, ولی 15 درخت را قطع کرد. روز سوم بیشتر کار کرد, اما نتوانست بیشتر از 10 درخت را ببرد. به نظرش  آمد که ضعیف شده است.

پیش رئیسش رفت و عذر خواست و گفت: «نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم, درخت کمتری می برم!!!».

رئیسش پرسید: «آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟»

او گفت: «برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم.» (چیزی که نقطه ضعف او بود.)موضوعات:داستان و حكايت ,
مرد-قوی مرد-قوی مرد-قوی مرد-قوی مرد-قوی امتیاز : 1714 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:30 بازدید: 732 نویسنده: admin

در زمانهاي گذشته، پادشاهي تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و براي اين كه عكس العمل مردم را ببيند، خودش را در جايي مخفي كرد. بعضي از بازرگانان و نديمان ثروتمند پادشاه بي تفاوت از كنار تخته سنگ مي گذشتند؛ بسياري هم غرولند مي كردندكه اين چه شهري است كه نظم ندارد؛ حاكم اين شهر عجب مرد بي عرضه اي است و ... با وجود اين هيچكس تخته سنگ را از وسط بر نمي داشت.نزديك غروب، يك روستايي كه پشتش بار ميوه و سبزيجات بود ، نزديك سنگ شد. بارهايش را زمين گذاشت و با هر زحمتي بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را كناري قرار داد. ناگهان كيسه اي را ديد كه زير تخته سنگ قرار داده شده بود. كيسه را باز كرد و داخل آن سكه هاي طلا و يك يادداشت پيدا كرد. پادشاه در آن يادداشت نوشته بود :

" هر سد و مانعي مي تواند يك شانس براي تغيير زندگي انسان باشد."

وقتي مشکلت را به همسايه مي گوئي ، بخشي از دلت را برايش مي گشائي . اگر او روح بزرگي داشته باشد از تو تشکر ميکند و اگر روح کوچکي داشته باشد تو را حقير مي شمارد.موضوعات:داستان و حكايت ,
کوتاه-اما-پر-معنا کوتاه-اما-پر-معنا کوتاه-اما-پر-معنا کوتاه-اما-پر-معنا کوتاه-اما-پر-معنا امتیاز : 1895 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:27 بازدید: 793 نویسنده: admin

در امتحان پايان ترم دانشکده پرستاري، استاد ما سوال عجيبي مطرح کرده بود. من دانشجوي زرنگي بودم و داشتم به سوالات به راحتي جواب مي دادم تا به آخرين سوال رسيدم،

نام کوچک خانم نظافتچي دانشکده چيست؟

سوال به نظرم خنده دار مي آمد. در طول چهار سال گذشته، من چندين بار اين خانم را ديده بودم. ولي نام او چه بود؟!

من کاغذ را تحويل دادم، در حالي که آخرين سوال امتحان بي جواب مانده بود.

پيش از پايان آخرين جلسه، يکي از دانشجويان از استاد پرسيد: استاد، منظور شما از طرح آن سوال عجيب چه بود؟

استاد جواب داد: در اين حرفه شما افراد زيادي را خواهيد ديد. همه آنها شايسته توجه و مراقبت شما هستند، بـايد آنها را بشناسيد و به آنهـا محبت کنيد حتـي اگر اين محبت فقط يک لبخنـد يا يک سلام دادن ساده باشد.

من هرگز آن درس را فراموش نخواهم کرد!موضوعات:داستان و حكايت ,
خانم-نظافتچی خانم-نظافتچی خانم-نظافتچی خانم-نظافتچی خانم-نظافتچی امتیاز : 1963 دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:25 بازدید: 984 نویسنده: admin

جودوکار یک دست

كودكي ده ساله كه دست چپش در يك حادثه رانندگي از بازو قطع شده بود، براي تعليم فنون رزمي جودو به يك استاد سپرده شد. پدر كودك اصرار داشت استاد از فرزندش يك قهرمان جودو بسازد. استاد پذيرفت و به پدر كودك قول داد كه يك سال بعد مي تواند فرزندش را در مقام قهرماني كل باشگاه ها ببيند.

در طول شش ماه استاد فقط روي بدنسازي كودك كار كرد و در عرض اين شش ماه حتي يك فن جودو را به او تعليم نداد. بعد از آن خبررسيد كه يك ماه بعد مسابقات محلي در شهر برگزار مي شود.استاد به آن كودك فقط يك فن آموزش داد و تا زمان برگزاري مسابقات فقط روی همان فن كار كرد. سر انجام مسابقات انجام شد و كودك توانست در ميان اعجاب همگان, با استفاده از آن یك فن, همه حريفان خود را شكست دهد!

سه ماه بعد كودك توانست در مسابقات بين باشگاه ها نيز با استفاده از همان تك فن برنده شود و سال بعد نيز در مسابقات كشوري، آن كودك يك دست موفق شد تمام حريفان را زمين بزند و به عنوان قهرمان سراسري كشورانتخاب گردد. وقتي مسابقات به پايان رسيد، در راه بازگشت به منزل، كودك از استاد رازپيروزي اش را پرسيد. استاد گفت: "دليل پيروزي تو اين بود كه اولاً به همان يك فن به خوبي مسلط بودي، ثانياً تنها اميدت همان يك فن بود، و سوم اينكه راه شناخته شده مقابله با اين فن ، گرفتن دست چپ حريف بود كه تو چنين دست نداشتي!

نتیجه اخلاقی: استفاده صحیح از چیزهایی که داریم و نداریم.موضوعات:داستان و حكايت ,
جودوکار-یک-دست جودوکار-یک-دست جودوکار-یک-دست جودوکار-یک-دست جودوکار-یک-دست امتیاز : 1975 دیدگاه(4)

تاریخ: 24/12/1389 ساعت: 23:01 بازدید: 771 نویسنده: admin

پادشاهي مي خواست نخست وزيرش را انتخاب كند. چهار انديشمند بزرگ كشور فراخوانده شدند.

آنان را در اتاقي قرار دادند و پادشاه به آنان گفت كه: «در اتاق به روي شما بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفلي معمولي نيست و با يك جدول رياضي باز خواهد شد، تا زماني كه آن جدول را حل نكنيد نخواهيد توانست قفل را باز كنيد. اگر بتوانيد مسئله را حل كنيد مي توانيد در را باز كنيد و بيرون بياييد».

پادشاه بيرون رفت و در را بست. سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به كار كردند. اعدادي روي قفل نوشته شده بود، آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به كار كردند.

نفر چهارم فقط در گوشه اي نشسته بود. آن سه نفر فكر كردند كه او ديوانه است. او با چشمان بسته در گوشه اي نشسته بود و كاري نمي كرد. پس از مدتي او برخاست، به طرف در رفت، در را هل داد،

باز شد و بيرون رفت!

و آن سه تن پيوسته مشغول كار بودند. آنان حتي نديدند كه چه اتفاقي افتاد!

كه نفر چهارم از اتاق بيرون رفته.

وقتي پادشاه با اين شخص به اتاق بازگشت، گفت: «كار را بس كنيد. آزمون پايان يافته.

من نخست وزيرم را انتخاب كردم». آنان نتوانستند باور كنند و پرسيدند:

«چه اتفاقي افتاد؟ او كاري نمي كرد، او فقط در گوشه اي نشسته بود. او چگونه توانست

مسئله را حل كند؟» مرد گفت: «مسئله اي در كار نبود. من فقط نشستم و نخستين

سؤال و نكته ي اساسي اين بود كه آيا قفل بسته شده بود يا نه؟ لحظه اي كه اين احساس را كردم فقط در سكوت مراقبه كردم. كاملأ ساكت شدم و به خودم گفتم كه از كجا شروع كنم؟

نخستين چيزي كه هر انسان هوشمندي خواهد پرسيد اين است كه آيا واقعأ مسأله اي وجود دارد، چگونه مي توان آن را حل كرد؟  پس من فقط رفتم كه ببينم آيا در، واقعأ قفل است يا نه و ديدم قفل باز است».

پادشاه گفت: «آري، كلك در همين بود. در قفل نبود. قفل باز بود. من منتظر بودم كه يكي از شما پرسش واقعي را بپرسد و شما شروع به حل آن كرديد؛ در همين جا نكته را از دست داديد. اگر تمام عمرتان هم روي آن كار مي كرديد نمي توانستيد آن را حل كنيد.

اين مرد، مي داند كه چگونه در يك موقعيت هشيار باشد. پرسش درست را او مطرح كرد».موضوعات:داستان و حكايت ,
اهمیت-تفکر اهمیت-تفکر اهمیت-تفکر اهمیت-تفکر اهمیت-تفکر امتیاز : 1768 دیدگاه(0)

تاریخ: 09/12/1389 ساعت: 09:30 بازدید: 529 نویسنده: admin

وقت

 

وقت يكي از منابع مهم اقتصادي است. همانگونه كه در اقتصاد پس از انجام يك فعاليت اقتصادي هزينه فرصت آن محاسبه ميشود. بايد در محاسبات اقتصادي هزينه فرصت وقت و گذشت زمان نيز محاسبه گردد. در كشورهاي توسعه نيافته از جمله ايران وقت افراد به ميزان زيادي به صورت بيهوده تلف ميشود. اتلاف وقت در كشورهاي پيشرفته ضد ارزش تلقي ميشود ولي در كشور ما اينگونه نيست و افراد به آن عادت كرده اند و حساسيت زيادي نسبت به آن نشان نمي دهند.

 

وقت چيست و چگونه تلف مي شود؟

 

كساني كه سخن امروز مرا مي شنوند شايد علاوه بر ابهام و اجمال در آن نوعي يأس و بدبيني و سخت گيري ببينند و گمان كنند كه كم حوصله ام و بهانه گيري مي كنم اما در حقيقت چنين نيست. من حاصل آنچه را درباره جامعه جهاني معاصر و وضع توسعه نيافتگي آموخته و دريافته ام، مي گويم. من بدبين و سوفسطايي و نوميد و شكاك و اهل ناله و شكوه و شكايت نيستم بلكه دردي را كه به جان آزموده ام به اشاره حكايت مي كنم. اگر حكايت من تلخ است مرا ببخشيد كه:

 

مسكين چه كند حنظل اگر تلخ نگويد               پرورده اين باغ نه پرورده خويشم

 

وقت غير از زمان بمعناي نجومي و تقويمي است. بنابراين اگر از اسراف و اتلاف وقت بحث مي كنيم اين دو را كه البته بهم مربوطند نبايد با هم خلط و اشتباه كرد. در برنامه ريزي و تقويم و ارزيابي توسعه، طبيعي است كه براي هر كاري وقت مناسبي در نظر گرفته شود چه اگر كارها در زمان خود انجام نگيرد در كار توسعه نكث و توقف پديد مي آيد. بر طبق محاسباتي كه صورت گرفته است در كشورهاي مختلف بازده يكساعت يا يك روز كار مساوي نيست و گاهي اين اختلاف به ده تا دوازده برابر مي رسد. تالار بزرگ خلق چين در پكن را در مدت يازده ماه ساخته اند. در بسياري از كشورها شايد در مدت يازده سال هم نتوانند ساختماني نظير آن بسازند. مي گويند - و نمي دانم اين گفته تا چه اندازه دقيق است- در يك كشور يك كارمند كه بايد روزي هشت ساعت كار كند بيش از شش ساعت كار مفيد انجام مي دهد و در جاي ديگر اين رقم از بيست دقيقه هم كمتر است. يكبار در يك مجلس رسمي از تعطيلي هاي رسمي سخن به ميان آمد. مي گفتند ما تعطيلي زياد داريم و چون كارمان زياد و راهمان دراز است بهتر است تعطيلي ها را كم كنيم. مقدمات اين استدلال ظاهراً درست است. نتيجه اش هم گرچه ضرورتاً از مقدمات بر نمي آيد دستور العمل بد و بي وجهي نيست.موضوعات:مدیریت زمان ,
وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ امتیاز : 1608 دیدگاه(1)

تاریخ: 08/12/1389 ساعت: 12:04 بازدید: 1240 نویسنده: admin

 

هر اثر هنري بايد حاکي از ارزش خود باشد و جنس و اعتبار واقعي و اصلي آن اثر است که اهميت دارد . مادامي که تاريخچه آثار هنري را نشناسيم و قصد هنرمند خلاق را نيابيم چه بسا که در قضاوت راجع به آن اثر و خالق آن دچار اشتباه شويم .
از آنجا که نوسازي و صنعتي شدن سريع ايران در چند دهه اخير ، اثري عميق بر همه صنايع دستي و سنتي بخصوص فلزکاري داشته ، اغلب آثاري در ايران دچار رکود شده است .
شواهد و مدارک باستانشناسي اين نکته را تأييد مي کند که شمال و مرکز ايران جزء قديمي ترين مراکز صنايع فلزکاري جهان بوده است .
يکي از شهرهايي که در زمينه فلز و ساخت ادوات جنگي نظير نيزه در زمان هخامنشيان رونق فراواني داشته شهرستان ني ريز در استان فارس مي باشد که تاريخ نويسان يکي از دلايل نامگذاري اين شهرستان را به دليل همين امر يعني نيزه سازي بيان مي کنند .
گفته شده که برخي از صنايع دستي بخصوص هنر فلزکاري از زمانهاي قديم توسط گروه يا نژاد معيني انجام شده است .
هنر فلز سازي در ايران ، خاصه در دوره صفوي ، يکي از نفيس ترين انواع فلزکاري در سراسر جهان به شمار مي رفته ، تزيين اشياء ساخته شده فلزي به روشهاي گوناگوني انجام مي شده و مي شود که در بين مردم به قلم زني معروف است ؛ مثلاً در شيراز تزيينات روي فلز را منبت کاري فلز مي نامند که در کتابهاي هنرهاي باختري با نام Repousse آمده است . منبت کاري فلز يک نوع تغيير شکل نرم فلز است که با قلمهاي مخصوص نوک تيز و نوک گرد انجام مي شود و از زير و روي آن چکش کاري مي کنند و ...
هر نوع طرح يک قلم منبت کاري مخصوص به خود دارد . نخستين اقدام در منبت کاري فلز تعقيب خطوط اصلي (کار قلم گيري با قلم نيم بر) نقشه است که با قلم پرداز به کار مي پردازند . مرحله بعدي سوراخ کردن يعني مشبک يا شبکه سازي فلز مورد نظر است . اين کار توسط هنرمند حکاک انجام مي شود ، اما اگر کار گسترده باشد توسط کارشناس و هنرمند مشبک کار (فلزکار) انجام مي گردد . امروزه در اصفهان و تهران اين نوع کارها روي اشيايي مانند عود سوز ، مشبک قلعه ، حباب چراغ ، فانوس ، آباژور و انواع گلدانها صورت مي گيرد .
زيباترين و جالبترين نگاره هاي قلم زني بر روي ظرفهاي مسي و ... از دوره قاجار رونق يافته است . نقشهاي غير اسليمي ، گلهاي در هم پيچيده و طراحي حروف و غيره از مشخصه هاي بارز اينگونه ظروف تزييني است . رايجترين نوع مشبک فلز در دوره قاجار نوعي فانوس در اندازه ها و شکلهاي مختلف و جنسهاي گوناگون براي تاباندن نور بر سر راه افراد در خيابانها بوده است . امروزه نيز مشبک کاران فلز ، ظروف تزييني مانند انواع آباژورهاي پر نقش و نگار (مسي و برنجي) و بخوردان و گلدان و ... را به بازار و خريداران اهل ذوق عرضه مي کنند .
مشبک کاري ورقه هاي پولاد از محصولات تزييني آهنگري است . شبکه کار صفحه هاي فولادي را با نام شبکه اسليمي ، که کاربرد خاص خود را دارد و بلندي بعضي از آنها نيز تا يک متر مي رسد ، انتخاب کرده و هنر و ذوق خود را در اين ورقه هاي پولادي به کار مي برد . اين مشبک هاي اسليمي فولادي اهميت مذهبي دارد و در مراسم سوگواري محرم مورد استفاده قرار مي گيرد .
سابقه استفاده از فرآورده هاي فلزي (آثار هني و صنعتي) در جهان نيز ، چنان پيوسته با هم بوده که به دشواري مي توان در اين زمينه (هنر و صنعت) ملت و قومي را جدا از ملت و قومي دانست يا ويژگيهاي رشته اي از آثار فلزکاري را از هم منتزع کرد . ممکن است فقط تکنيک کار و سلائق صاحبان ذوق و هنر و فرهنگ افراد (ملتها) با يکديگر مغاير بوده باشد ، اما در چگونگي به کارگيري مواد و مصالح و استفاده کاربردي از آثار ، با هم اشتراک مساعي و اتفاق نظر داشته اند . به همين سبب امکان بررسي هيچيک از مشتقات فلزکاري از لحاظ تاريخي به شکل مجرد وجود ندارد . قابل اشاره است که رونق کار مشبک فلز در دوره سلجوقيان (حدود 429 هجري قمري) به اوج رسيده است . استادکاران اين هنر ( مشبک سازي فلز ) با مهارت تمام ، ظروفي مانند شمعدان ، عودسوز و ... از خود به يادگار گذاشته اند که هم اکنون در موزه هاي معروف و مهم جهان ديده مي شود .
فلزکاران دوره سلجوقي همه گونه اشياء زيبا مي ساختند از جمله اشياء مفرغي پايه هاي شمعدان . اين پايه ها را معمولاً به منظور سبکي و زيبايي به صورت مشبک مي ساختند . فلزکاران دوره هاي بعد با ابداع و اختراع سبکهاي جديد کارهاي خود را توسعه دادند . ظرافت و ريزه کاري هايي که اين هنر ايجاب مي کند در آثار هنرمندان قديم (سلجوقي) به نهايت نرسيد ؛ اين در حقيقت يکي از اسرار ايراني است .
مفرغ کاري (فلزکاري) هاي دوره صفويه (907-1148) نيز زيباست و حتي ممکن است تا قرن هجدهم ميلادي از بهترين کارهاي جهان به شمار بيايد . در قرن دهم فلز فولاد ماده کار هنرمندان شد که فلزي است بسيار سخت ، ولي همين فلز در دست هنرمندان صفوي مانند قلم نقاشي مطيع و انعطاف پذير شده بود . نقش صفحه اي فولادي که متعلق به قرن دهم است ، چنان زيباست که با قلم نيز بهتر از آن را نمي توان ايجاد کرد .
طرح اين لوح به دست يک استاد تذهيب و يک استاد خطاطي به وجود آمده است .
در اروپا هيچ رقيبي براي درفش تيغه فولادي نمي توان يافت . اين درفش ظريف و زيبا ، که طرح آن مشبک کاري شده به دسته عاج منقوش است ، در نوع خود بي نظير مي باشد . منابع عظيم مالي و فني دنياي امروز نيز نتوانسته است حتي فندکي بسازد که با قوطي ابزار ساخت ايران در قرن هجدهم برابري و رقابت کند .موضوعات:
مشبک-روی-فلز مشبک-روی-فلز مشبک-روی-فلز مشبک-روی-فلز مشبک-روی-فلز امتیاز : 2035 دیدگاه(0)

تاریخ: 08/12/1389 ساعت: 10:16 بازدید: 1195 نویسنده: admin

مقدمه

 مشبک کاری

در میان هنرهای سنتی مشبک ،جایگاه خاصی دارد((مشبک،تکنیک عروج ماده است))هنرمشبک با تراش دادن چوب؛فلز یا سنگ سفت و محکم و خشن آن را متخلخل ،سوراخ سوراخ،شبکه شبکه می نماید،و به ماده سنگین که بی رحمانه به سوی نقل زمین کشیده می شد،فرصت سبکی و رهایی از قواعد ماده و طبیعت و ورود به عالم مثال و نهایتا قدم نهادن به دنیای عروج و پرواز را عطا میکند.

 تعریف و معنای لغوی مشبک

تعریف هنر مشبک

مشبک کاری،که یکی از شاخه های منبت است در تزیین قابها و سایر وسایل تجملی کاربرد دارد و معمولا برروی چوبهای گوناگون ،عاج،استخوان انجام میشود.در مشبک سازی از وسایلی چون کاغذ،چسب چوب،مته،اره،اره مویی،کمانه مشبک ،سمباده،چکش،گاز انبر،چوب(تخته سه لایی)آلومینیوم،مس و چرم استفاده میشود.ابتدا طرح یا خط مورد نظر را بروی تخته ،فلزیا چرم که زمینه اصلی کار است میچسبانند و پس از برسی و علامت گزاری روی طرح نقاطی است که می بایست بریده شود و مشخص  و سپس با مته سوراخ میشود.پس از آن استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود.

مشبك در فرهنگ لغت

هر چيز در هم آميخته شده و در هم آمده، هر چيز شبكه شده و در هم در آورده شده مانند پنجره شده و در هم داخل گشته، شبكه دار، به شكل شبكه خانه خانه، جسمي كه داراي سوراخهاي بسيار باشد. مشبك كار: پنچره پنچره يا چشمه چشمه ساختن چيزي را، از هنرهاي ظريف و دستي كه بر چوب يا فلز نقش هايي مشبك پديد آورند .
سوراخ سوراخ،چشمه چشمه،پنجره پنجره چون شبکه.

انواع مشبک

 مشبك بر دو نوع است :

1ـ يكپارچه وبدون استفاده ازچسب كه با كمي اتصال موقع برش ازهم جدا نمي شوند.

 2ـ جدا جدا يعني قطعات جداگانه بريده مي شود و سپس روي پارچه يا تخته اي چسبانده مي شود كه آن را نازك كاري مي گويند.

 

تاریخچه مشبک کاری

 مشبك‌ همان‌گونه كه از نام آن برمي‌آيد، هنر شبكه شبكه كردن ماده براي آفرينش نقوش بر روي آن است. خلق آثار هنري به كمك ايجاد حفره بر اجسامي همچون چوب، فلز، كاشي و ... از ديرباز در هنر و صنعت اين مرز و بوم مشاهده شده است. اما كهن‌ترين آثار مشبك به جا مانده در تاريخ ايران زمين، آثار مشبك‌ فلز است. شايد يكي از دلايل آن ماندگاري و دوام آثار فلز در مقابل تهديدهاي طبيعي باشد.
هنر مشبك قدمتي ديرينه دارد. از زماني كه انسانهاي اوليه از غارنشيني به صحرا نشيني روي آوردند و از سنگ براي خود چهار ديواري ساختند، براي روشنايي داخل كلبه پنجره اي از پوست حيوان، چوب، برگ يا سنگي كه سوراخ سوراخ شده بود، تعبيه كردند. بدين ترتيب ضمن جلوگيري از ورود سرما تا حدي روشنايي كلبه را تامين كردند. كم كم اين سوراخ ها به اشكال هنري تبديل شد. امروزه آثار مشبك را بر درها،‌منابر،‌امام زاده ها، مساجد، ظروف فلزي و سفال، كه هنرمند به مهارت خاصي آن را مشبك كرده، فلز (آلومينيوم، مس، طلا، نقره)، چوب‌(انواع تخته سه لايي)، استخوان حيوانات (عاج، استخوان شتر،‌استخوان اسب)، چرم، سنگ پلاستيك، يونوليت، فرميكا، نئوپان و... مي توان مشاهده كرد. درگذشته در منازل را با شيشه هاي رنگی و با استفاده ازهنر مشبك مي ساختند. اين روش بخصوص از عهد صفويه متداول و تا پنجاه سال قبل معمول بود. متاسفانه اكنون كمتر از اين هنر استفاده مي شود و نمونه هايي از آن را فقط در موزه ها مي توان يافت. تخته سه لايي تقريباً از صد سال بيش (كه ممكن است از لايه هاي بيشتري نيز تشكيل شده باشد) ساخته شد. تخته سه لايي را مي توان در طول وعرض هاي نامحدود توسعه داد در حالي كه چوب و استخوان حيوان پهناي محدودي دارد و شكننده است، ولي تخته سه لايي، كه به ترتيب از راه چوب به طور افقي و عمودي استفاده مي شود، استحكام خاصي دارد و مي توان نقشه اي را روي آن مشخص كرد.

 آشنایی كلي با روش مشبك كاري چوب

 مراحل آشنايي با فنون و اصول مشبك كاري عبارتند از :

1ـ طراحي و فراگيري طراحي براي پياده كردن كار

2- آشنايي كامل با انواع چوب ها

3ـ آشنايي و طريقه كاربري از ابزار كار مشبك كاري و درود گري
4ـ فراگيري اصول فني و اصلي ساير رشته هاي مرتبط با اين هنر ضمن آموزش فن مشبك كاري.(رشته هاي موزائيك كاري، معرق كاري ، رنگ كاري و رويه كوبي هر كدام جايگاه خاص خود را داشته و بايد هنر جويي مشبك كار يا منبت كار با آن كاملا آشنا شود)

طریقه انجام کار مشبک

نحوه اجراي كار مشبك ابتدا طرح مورد نظر را بر روي زمينه اصلي(چوب،فلز،چرم و غيره) كار مي چسبانند يا طرح را با كاربن روي زمينه منعكس مي كنند، پس از دقت نظر و بررسي جوانب امر و علامت گذاري روي طرح نقاطي را براي بريدن مشخص و نقطه شروع كار را با مته سوراخ مي كنند؛ سپس با اره مويي با كمانه مناسب نقاط و خطوط اضافي بريده شده و طرح اصلي يك تكه به صورت مشبك كامل در آيد...؛ پس از اتمام اره كاري و محكم كردن مشبك بريده شده روي زمينه(براي جلوگيري از شكسته شدن و ...)زوايد كار را زدوده و در پرداخت نهايي با استفاده از كاغذ سمباده نرم آن را سمباده كاري و صاف مي كنند،‌سپس براي جلوه و جلاي بيشتر با موادي مانند سيلر و كيلرو ... صيقل مي دهند. كارهاي تزئيني بعد ازآماده شدن قاب مي شود. مدت زمان اجراي كار مشبك چوب با پيچيدگي وظرافتهاي اوليه طرح ارتباط مستقيم دارد؛ گاه يك مشبك چوب تا يك سال وبيشتر نيز طول مي كشد.

وسايل و ابزار مشبك سازي

پرکاربردترین وسايل كار براي هنر مشبك عبارتند از:

 

ميز: ميزي انتخاب كنيم كه دست براحتي زيرآن قرار بگيرد و وسط تخته شكافي به اندازه ي يك سانتي متر در دو سانتي متر باشد كه بعضي مواقع لازم و ضروري است .

 

كمانه: اين وسیله بايد قابليت انعطاف داشته باشد به گونه اي كه بتوان براحتي دهانه آن را به هم نزديك و يك سر اره را در آن محكم كرد. در غير اين صورت مي توان با اضافه كردن 17 تا20 سانتي متر تسمه به ضخامت 3 ميلي متر كمانه اره را طولاني تر كرد تا اولا به آساني بتوان اره را محكم كرد ثانيا از اره شكسته هم استفاده مجدد نمود. هر چه كمانه بزرگتر باشد مي توان كار را با ابعاد بزرگتر انجام داد و از آن براي ساخت معرق و مشبك استفاده كرد و براي جلوگيري از هرز شدن پيچ ومهره ها بهتر است از واشر ساده و فنري استفاده كرد .

 

اره: اره مويي دو نوع و در اندازه هاي مختلف است: اره چوب بري و اره فلز بري . اره چوب بري بايد پاملخي باشد به اين معني كه يكي از دو دندانه اش خالي باشد، اما در اره فلز بري تمام دندانه ها موجود است. بنابراين بهترين اندازه براي چوب اره مويي شماره1 و براي كارهاي خيلي ريز اره زير شماره 1 است. هم اكنون اره آلماني تايفون در دسترس و قابل خريد است.

 

تخته: در گذشته تخته سه لايي از روسيه وارد مي شد كه ازهر نظر خوب وقابل استفاده بود،‌ اما امروزه توليد داخلي است و از بهترين تخته توليدي ايران تخته سه لايي با مارك حبشي A2است كه در سلماس توليد مي شود كه اگر چه گره و ناصافي دارد، اما از نظر چسب مناسب است.

 

مته: براي سوراخ كردن است و انواع مختلف دارد: دستي و برقي. براي اين كار مي توان از نوك درفش يا ميخ نيز استفاده كرد. بهتر است از دريل دستي با مته شماره 1 استفاده شود.

سمباده: در كارهاي چوبي پس از پايان كار براي تميز كردن آن از كاغذ سمباده شماره 2 استفاده مي شود. فلز به سمباده احتياج ندارد و با آب تميز مي شود .

 

چسب چوب: چسب چوب را كمي رقيق كرده و از آن براي چسباندن طرح روي فلز استفاده مي كنند.

 

آرد سريش: از آرد سريش براي چسباندن طرح روي چوب استفاده مي كنند،‌زيرا پس از پايان كار به آساني پاك مي شود . اگر از چسب چوب استفاده كنيم به سختي مي توانيم روي كار را تميز كنيم و اگر زياد سمباده بزنيم لايه روي تخته از بين مي رود .

چسب كاغذي: پس از بريدن هر قسمت بهتر است آن را درمحل خود بگذاريم و با چسب كاغذي آن را نگاه داريم؛ زيرا از شكسته شدن هنگام بريدن و سمباده زدن كار جلوگيري مي كند.

 مراحل انجام مشبك

 الف) طراحي: طراحي پروژه انتخابي و ابتدايي (طرح اوليه) است كه موضوع و ايده هنرمند را بر روي صفحه كار منتقل مي كند.

 ب) معرق كاري و موزائيك: از قرار دادن چوبهايي به رنگ طبيعي و استخوان و صدف و... در كنار هم و به هم آميختن آنها و ايجاد يك سري طرح و هارموني زيبا و بديع،‌مانند نقوش مختلف هندسي و برگ اسليمي (گل و مرغ) و مينياتورو... به دست مي آيد.

 ج) درودگري: اين فن جزء اصول مقدماتي آموزش فرآيند هنرهاي چوبي است. هنرجو بايد بخوبي با اين فن آشنا باشد،‌ يعني بايد اره كاري و ... بداند و بخوبي از عهده كار برآيد،‌ سبك كار و روش يك هنرمند مشبك كار با منبت كار را خوب بداند و بشناسد،‌تا بتواند به نحو احسن از عهده كار برآيد.

 د) رنگ كاري و رويه كوبي، آماده سازي نهايي كار: رنگ كاري و رويه كوبي و زير سازي مشبك و منبت علاوه بر افزودن بر زيبايي كار، چوب را از گزند آفات(رطوبت وگرما و...) مصون و محفوظ مي دارد.

 هـ) طراحي و خطاطي: در مشبك كاري و مشبك سازي، طراحي،‌خطاطي، علاقه و پشتكار جزء لاينفك كار محسوب مي شود. اگرهنرمند مشبك كار با طراحي و خطاطي و اصول آن آشنايي داشته باشد، آنگاه حاصل كارش معناي ظريفتري پيدا مي كند.

و) كاربرد هنر مشبك كاري: اغلب براي تزئين و زيبا سازي و... درها و پنجره هاي مساجد، كاخها، اماكن معتبر،‌مقبره هاي بقاء متبركه، وسايل زينتي تجملي،‌قابها و تابلوهاي نفيس خوشنويسي، انواع پاروانها، لوسترها و غيره به كارگرفته مي شود.موضوعات:
کاملترین-مقاله-مشبک- کاملترین-مقاله-مشبک- کاملترین-مقاله-مشبک- کاملترین-مقاله-مشبک- کاملترین-مقاله-مشبک- امتیاز : 1939 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 11:59 بازدید: 545 نویسنده: admin

از اتومبیل رولزرویس (Rolls Royce) زیاد شنیده اید و همانطور که میدانید این اتومبیل از بهترین اتومبیل‌های لیموزین در جهان بوده و این شركت همواره بهترین معیارها و استانداردها را برای ساخت اتومبیل‌های خود در نظر می‌گرفته است و در حال حاضر این شرکت با بیش از 39 هزار کارمند در سراسر جهان، سالانه درآمدی بالغ بر 10 میلیارد دلار را از آن خود می‌کند.

امروز در کشور انگلستان به افتخار این کمپانی تمامی دوست داران این خودرو با بیرون آوردن ماشین های خود حمایت خود را از این کمپانی نشان دادن .

اما بد نیست از تاریخچه کارخانه این اتومبیل گرانقیمت هم بدانید بطوریکه فردریک هنری رویس در 27 مارس سال 1863 میلادی در شهر آلوالتن نزدیک پیتربورو در انگلستان به دنیا آمد. او آخرین فرزند یک آسیابان بود که با از کار افتادن آسیاب، به لندن مهاجرت كردند. در سن 9 سالگی او پدرش را از دست داد و به مشاغل متعددی از قبیل روزنامه فروشی و پادویی و تلگراف خانه مشغول شد. در زمانی که او کارآموزی در خط آهن بزرگ شمال را شروع کرد، یکی از عمه‌هایش مخارج زندگی او را پرداخت می‌کرد، ولی مشکلات مالی باعث شد او قرارداد کارآموزی را فسخ نموده و مجبور به استخدام در یک شرکت تولید‌کننده ابزار شود.

وی در اوقات فراغتش به مطالعه دروس مهندسی برق می‌پرداخت و این مطالعه و گرایش به سوی مسائل فنی، باعث شد تا در سال 1884 با همکاری شریک دیگرش ارنست کلارمونت، شرکت مهندسی برق و الکتریکی خود را در منچستر تاسیس کنند. آنها در سال 1894 شروع به ساختن دینام و جرثقیل‌های الکتریکی کردند. پس از یک دوره رکود و با وارد شدن رقبایی از آلمان و آمریکا، آنها تصمیم به تغییر تولیدات خود به سمت موتور اتومبیل گرفتند. اولین اتومبیل رویس، یک چهار چرخه دوسیلندر خشن و پر سر و صدای ناقص بود که هنری در سال 1903 میلادی تغییرات قابل‌توجهی در طراحی مدل فرانسوی آن به وجود آورده بود، هر چند موفقیت تجاری ویژه‌ای را نصیبش نکرد. از سوی دیگر، چارلز استوارت رولز پسر سوم لرد لینگاتوک، از فروش کالسکه‌های بدون اسبش به اعیان و اشراف لندن، موفقیت و پیشرفت قابل‌توجه و درآمد زیادی کسب کرده بود. او پس از کالسکه به ساخت و تولید انواع اتومبیل و فروش آنها مشغول شد.

پس از اینکه هنری رویس اتومبیل استثنایی خود را تولید کرد، رولز ملاقاتی را با وی در منچستر ترتیب داد و نهایتا پس از مذاکرات فراوان با هم قراردادی بستند که توسط سرمایه و پول رولز به اتومبیل رویس رونق بخشید. در آن سال‌ها رویس پنج نوع اتومبیل متفاوت را تولید کرد. اتومبیل‌های فوق در ماه دسامبر 1904 میلادی در نمایشگاه پاریس به نمایش درآمدند. در همان زمان "رولز" و "رویس" موافقت کردند که اتومبیل‌های تولیدی خود را از این به بعد تحت عنوان "رولزرویس" تولید کرده و بفروشند. شریک سوم آنها در این قرارداد، "کلود جانسن" بود که خط پیوند رولز و رویس نامیده می‌شد. وی اولین منشی کلوپ اتومبیل سلطنتی و راننده مسابقات اتومبیلرانی و مهندس بسیار ماهری بود که تحت تاثیر نبوغ "رولزرویس" قرار گرفت و به این شرکت آمد.موضوعات:اطلاعات عمومی ,
صدمین-سال-تولد-رولز-رویس صدمین-سال-تولد-رولز-رویس صدمین-سال-تولد-رولز-رویس صدمین-سال-تولد-رولز-رویس صدمین-سال-تولد-رولز-رویس امتیاز : 1804 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 11:52 بازدید: 493 نویسنده: admin

خاخام های تندروی صهیونیست موسوم به ارتدوکس‌های افراطی از شاخه «هاردیم» شگرد عجیبی را برای ممانعت از همه‌گیر شدن استفاده از اینترنت در بین جوامع یهودی بکار گرفته‌اند.

 روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، «خاخام شموئل وسنر» از اعضای برجسته هاردی‌های رژیم اسرائیل برای ممانعت از استفاده اعضای خود از اینترنت آن را خطرناک توصیف کرده است.

وی می‌گوید: اینترنت می‌تواند موجب بیماری و مصیبت شود.
وسنر همچنین عقیده دارد که اینترنت می‌تواند موجب بیماری‌های لاعلاج و خشکسالی شود.

جامعه هاردی با نصب آگهی‌های تبلیغاتی می‌گوید: در جایی که اینترنتی وجود دارد باران نمی‌بارد.

در آگهی‌هایی نصب شده در بین جوامع هاردیم همچنین آمده است: اجازه دهید تا آثار خارجی را از بین خودمان بزداییم صدها هزار نفر به خاطر اینرتنت به سرطان مبتلا شده و رنج می‌کشند.

آنها همچین به نقل از خاخام‌های مهم همچون «خاخام عوفادیا یوسف» اینترنت را ریشه ناپاکی می‌دانند.

«یوسف شالوم الیاشیف» یکی دیگر از خاخام‌های ارتدوکس‌ها می‌گوید: وصل شدن به اینترنت نجس است و کسی که این کار را می‌کند در واقع نجاست را به خانه خود می‌آورد.موضوعات:مطالب جداب و عجیب ,
اینترنت،-عامل-بیماری‌های-لاعلاج،-خشکسالی-و-ناپاکی اینترنت،-عامل-بیماری‌های-لاعلاج،-خشکسالی-و-ناپاکی اینترنت،-عامل-بیماری‌های-لاعلاج،-خشکسالی-و-ناپاکی اینترنت،-عامل-بیماری‌های-لاعلاج،-خشکسالی-و-ناپاکی اینترنت،-عامل-بیماری‌های-لاعلاج،-خشکسالی-و-ناپاکی امتیاز : 1890 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 11:22 بازدید: 553 نویسنده: admin

Spyware ها ( نرم افزار جاسوسی ) نرم افزارهایی هستند که مخفیانه خود را بر روی سیستم شما نصب می نمایند. این نرم افزارها خود را به گونه پیکربندی می کنند که در هر بار راه اندازی سیستم بار گذاری شده و در پس زمینه سیستم قرار می گیرند و پس از قرارگیری در پس زمینه سیستم ، کلیه فعالیت های کامپیوتر مورد نظر را تحت نظر می گیرند.
آموزشی که امروز می خواهم بدهم نحوه تشخیص و غیر فعال کردن عملکرد نرم افزار های جاسوسی توسط خودمان و بدون نیاز به نرم افزار می باشد . در واقع روشی که می خواهم بیان کنم بسیار ساده و با استفاده از یکی از قابلیت های ویندوز xp می باشد هر چند این روش تا حدود 80 درصد می تواند در تشخیص نرم افزار های جاسوسی مفید باشد ولی در نوع خود می تواند بسیار مفید باشد .

وقتی شما آنتی ویروسی بروی کامپیوتر خود نصب می کنید بخشی از ساختار برنامه ریزی شده برای نرم افزار آنتی ویروس ، ارتباط با اینترنت و مرکزی می باشد که باید هر چند وقت یکبار با آن مرکز در ارتباط باشد تا از آخرین لیست ویروس های جدید و نحوه مقابله با آن آگاه شود که این کار توسط خود کاربر و با استفاده از بروز کردن ( update ) کردن آنتی ویروس انجام می شود و یا مثلا نرم افزار های رایگانی همچون RealOne Player را وقتی بروی کامپیوتر نصب می کنید و به اینترنت وصل می شود مشاهده می کنید که تبلیغاتی اینترنتی در داخل نرم افزار برای شما نمایش داده می شود پس این نوع نرم افزار های رایگان نیز در بخشی از ساختار برنامه ریزی شده برای آنها نیازمند ارتباط با مرکز خود در اینترنت می باشند . نرم افزار های جاسوسی نیز برای گزارش عملکرد کامپیوتری که آنرا تحت کنترل قرار داده اند باید با مرکز مورد نظر خود در اینترنت در ارتباط باشند پس نوع عملکرد نرم افزار های جاسوسی نیز شبیه آنتی ویروس ها ، نرم افزار های رایگان و ... می باشد با این تفاوت که عملکرد کامپیوتر شما را بدون اجازه شما به مرکزی در اینترنت گزارش می دهد و به نوعی در حال جاسوسی از اطلاعات محرمانه شما می باشد .

حال سوالی که پیش می آید این است که آیا در ویندوز xp بخشی وجود دارد که لیستی از این نرم افزار ها که در برخی از شرایط ممکن است به اینترنت وصل شوند را نمایش دهد تا بتوان از میان این لیست ، نرم افزار های جاسوسی را تشخیص و غیر فعال کرد ؟؟؟ بله در برگه Exceptions در بخش Windows Firewall .

برای دسترسی به این بخش بعد از ورود به کنترل پنل ویندوز xp بروی آیکون Windows Firewall کلیک کنید و بعد از باز شدن پنجره Windows Firewall بروی برگه Exceptions کلیک کنید . در این برگه شما می توانید لیستی از نرم افزار هایی که ممکن است در برخی از شرایط برای اهداف مختلف به اینترنت متصل شوند وجود دارد . در این لیست به دقت به اسم نرم افزار های مختلف توجه کنید و هر اسمی که در این بخش برای شما ناآشنا بود غیر فعال ( بلوک ) کنید یعنی تیک کنار نام مورد نظر را بر دارید .

البته نگران این قضیه نباشید که اگر به اشتباه نام یک نرم افزار کاربردی را غیر فعال کنم امکان استفاده از این نرم افزار و وصل شدن آن به اینترنت وجود ندارد بلکه باعث می شود فقط نرم افزار بدون اجازه شما در زمانی که شما به اینترنت وصل می باشید با مرکز مورد نظر خود در ارتباط نباشد . با استفاده از این روش شما به راحتی می توانید عملکرد بسیاری از نرم افزار های جاسوسی را در کامپیوتر خود غیر فعال کنید . در انتها بد نیست این نکته را بگم که برخی از کوکی ها که به واسطه مراجعه به برخی از سایت ها ممکن است در کامپیوتر شما نصب شوند نیز می توانند به مانند نرم افزار های جاسوسی عمل کنند پس بهتر است هر دو هفته یک بار کلیه کوکی ها خود را از طریق اینترنت اکسپلورر پاک کنید .

 موضوعات:اینترنت و فضای مجازی ,
تشخیص-نرم-افزار-های-جاسوسی تشخیص-نرم-افزار-های-جاسوسی تشخیص-نرم-افزار-های-جاسوسی تشخیص-نرم-افزار-های-جاسوسی تشخیص-نرم-افزار-های-جاسوسی امتیاز : 1796 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 11:14 بازدید: 407 نویسنده: admin

برای انجام این کار ابتدا باید IP ارسال کننده ایمیل را بدست بیاورید که نحوه بدست آوردن IP در میل یاهو و GMail در زیر به طور جداگانه توضیح داده شده است:

بدست اوردن IP ارسال کننده ایمیل در یاهو (Mail Beta ) :

بعد از ورود به حساب خود در یاهو بروی یکی از نامه های ارسالی دوبار کلیک کنید تا نامه مورد نظر در پایین صفحه نمایش داده شود . بعد از باز شدن نامه ارسالی در بالای نامه  بروی عبارت Compact Header ( یا Standard Header ) کلیک کنید و از منوی حاصل بروی عبارت Full Header کلیک کنید .
بعد از کلیک بروی عبارت Full Header صفحه ای جدید  برای شما باز می شود . در این صفحه به دنبال عبارت Received: from بگردید . البته در این صفحه ممکن است عبارت Received: from جند بار تکرار شده باشد که ما آن Received: from را می خواهیم که در بالای آن آدرس ارسال کننده ایمیل درج شده است . بعد از پیدا کردن Received: from مورد نظر در مقابل این عبارت شما به راحتی می توانید IP ارسال کننده ایمیل را بدست بیاورید

بدست اوردن IP ارسال کننده ایمیل در GMail :

بعد از ورود به حساب خود در GMail بروی یکی از نامه های ارسالی دوبار کلیک کنید تا نامه مورد نظر باز شود . در بالای نامه دکمه ای با نام Reply وجود دارد . بروی آن کلیک کنید و از منوی حاصل عبارت Show Original را انتخاب کنید . اینک مشابه میل یاهو که بروی عبارت Full Header کلیک کردید در GMail نیز صفحه ای باز می شود که در این صفحه نیز باید به دنبال عبارت Received: from بگردید که نکاتی که در مورد پیدا کردن Received: from صحیح در یاهو گفتم در GMail نیز صادق می باشد .

بدست آوردن محل ارسال کننده ایمیل از طریق IP :

بعد از اینکه شما IP ارسال کننده ایمیل را بدست آوردید کافیست این شماره IP را در سایت های GeoBytes IP Locator و یا IP2Location قرار دهید تا از موقعیت مکانی ارسال کننده ایمیل مطلع شوید . البته این دو سایت هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشد ولی سایت GeoBytes IP Locator اطلاعات دقیق تری از موقعیت IP به شما می دهد و همچنین تشخیص می دهد که ارسال کننده ایمیل از پروکسی ( proxy ) یا نرم افزار های مخفی کننده IP استفاده کرده است یا نه ، که این مورد در برخی مواقع می تواند بسیار مفید باشد که با دانستن این موضوع و اینکه ارسال کننده نامه از پروکسی ( proxy ) استفاده کرده است می توان به امنیت نامه های ارسالی شک کرد . همچنین با ورود به سایت GeoBytes IP Locator این سایت IP و موقعیت مکانی شما را به خودتان نشان می دهد .


 موضوعات:اینترنت و فضای مجازی ,
مکان-اصلی-ارسال-کننده-ایمیل-را-پیدا-کنید مکان-اصلی-ارسال-کننده-ایمیل-را-پیدا-کنید مکان-اصلی-ارسال-کننده-ایمیل-را-پیدا-کنید مکان-اصلی-ارسال-کننده-ایمیل-را-پیدا-کنید مکان-اصلی-ارسال-کننده-ایمیل-را-پیدا-کنید امتیاز : 1690 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 11:05 بازدید: 457 نویسنده: admin

طی یک توافقنامه، شرکت‌های IBM و Samsung متعهد شدند از بعضی حق اختراع‌های یکدیگر به طور مشترک استفاده کنند.

طی چند سال گذشته، این دو شرکت حق اختراع‌های بسیاری را به نام خود به ثبت رسانده‌اند. 

این حق اختراع‌ها طیف گسترده‌ای از فناوری‌هایی همچون نیمه هادی‌ها، ارتباطات راه دور، ارتباطات تصویری و موبایل، نرم‌افزار، و خدمات فناوری را شامل می‌شود.

این توافقنامه مشترک به هر دو شرکت اجازه می‌دهد با استفاده از حقوق ثبت شده یکدیگر، در عرضه فناوری‌های نو با یکدیگر همکاری کنند و در عین رقابت، انگیزه بهتری برای کار در حوزه فناوری داشته باشند.

دو شرکت IBM و Samsung در صدر فهرست شرکت‌هایی با بیشترین ثبت حق اختراع (patent) در سال ۲۰۱۰ آمریکا قرار دارند و به ترتیب، رتبه‌های اول و دوم را در این زمینه دارا می‌باشند.
 
IBM در ۱۸ سال پیاپی در این فهرست رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد.موضوعات:دنیای رایانه ,
توافق-نامه-مشترک-IBM-و-Samsung توافق-نامه-مشترک-IBM-و-Samsung توافق-نامه-مشترک-IBM-و-Samsung توافق-نامه-مشترک-IBM-و-Samsung توافق-نامه-مشترک-IBM-و-Samsung امتیاز : 1812 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 10:54 بازدید: 550 نویسنده: admin

  Yahoo سرویس ویژه‌ای ارائه کرده است که محتواهای خبری را برای تبلت‌ها فراهم می‌کند.

این سرویس که Livestand نام دارد محتواهای خبری سرویس‌های یاهو مانند Sports، News، Finance، Flickr، omg و Yahoo Contributor Network را با چیدمانی که توسط تبلت‌ها به سادگی قابل خواندن باشد ارائه می‌کند.

سایر سایت‌هایی که محتواهای آنلاین تولید می‌کنند نیز می‌توانند با عضویت در Livestand مطالب خود را برای خوانده شدن در تبلت‌ها ارائه کنند.

Livestand که محلی مناسب برای تبلیغات نیز خواهد بود، شاید سرویس‌های ویژه‌ای را نیز برای گوشی‌های همراه در آینده در نظر بگیرد.

این سرویس جدید یاهو در آدرس livestand.yahoo.com در دسترس است.

 موضوعات:دنیای رایانه ,
خدمات-جدید-یاهو خدمات-جدید-یاهو خدمات-جدید-یاهو خدمات-جدید-یاهو خدمات-جدید-یاهو امتیاز : 1579 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 10:46 بازدید: 521 نویسنده: admin

سرويس جديد گوگل براي ازدواج 

 

  زوج‌هاي جوان كه قصد برگزاري مراسم ازدواج خود را در سر دارند مي‌توانند با رجوع به وب سايت google.com/wedding به ابزارهاي بهتري جهت برنامه‌ريزي مراسم ازدواج خود دست يابند.

در اين وب سايت چندين الگو در خصوص جنبه‌هاي مختلف مراسم ازدواج وجود دارد. اين سرويس به زوج‌هاي جوان امكان مي دهد تا وب سايت شخصي ازدواج خود را براي اطلاع رساني به خانواده ودوستان راه اندازي كنند.

سرويس جديد گوگل همچنين اين امكان را فراهم مي‌كند تا عروس و داماد با استفاده از ابزار تدوين عكس picnik عكس‌هاي خود را تدوين نمايند.

علاوه بر اين الگوهايي براي فهرست مهمان‌ها، نوع غذا و نوع موسيقي وجود دارد كه به بهتر برگزار شدن مراسم ازدواج كمك مي‌كند.

 موضوعات:دنیای رایانه ,
سرويس-جديد-گوگل-براي-ازدواج سرويس-جديد-گوگل-براي-ازدواج سرويس-جديد-گوگل-براي-ازدواج سرويس-جديد-گوگل-براي-ازدواج سرويس-جديد-گوگل-براي-ازدواج امتیاز : 1571 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 10:24 بازدید: 666 نویسنده: admin

بینگ، کدهای جستجوگر گوگل را دزدیده است

آتش زیر خاکستر جنگ میان جستجوگرهای وب، به یکباره با انتشار خبری شعله ور شده است.

طبق گزارش منتشر شده توسط سایت معتبر Search Engine Land ، کمپانی گوگل اخیراً شکایتی را تنظیم کرده که طبق آن موتور جستجوی بینگ (Bing) متعلق به مایکروسافت، کدهای بخش نمایش نتایج حاصل از جستجو را به سرقت برده است.

طبق این گزارش، نوار ابزار (Toolbar) بینگ به طور مخفیانه رفتار کاربران هنگام جستجو در گوگل را تجزیه و تحلیل می کرده است. نوار ابزار بینگ، منتظر می ماند تا کاربر از میان جستجوهایش در گوگل بر روی سایت های مناسب کلیک کند و سپس از لیست این سایت ها، برای بهتر شدن نتایج خود استفاده می کرده.

مهندس “Amit Singhal” از مدریران بخش توسعه الگوریتم رنکینگ گوگل در این زمینه می گوید، این یک تقلب آشکار توسط بینگ است.

او می گوید:

من تمام زندگی شغلی خود را صرف آن کردم که موتور جستجویی کارآماد ارائه دهم. با جستجوگرهای رقیب هم مشکلی ندارم و از پیشرفت آنها نیز ناخرسند نمی شوم. اما در فرهنگ من کپی کاری، خلاقیت نیست.

اگر بخواهیم به تاریخچه کپی کاری های بینگ و گوگل بپردازیم باید گفت، غلطگیر املایی (Spell correction) اولین موردی بود که بینگ آنرا از روی گوگل کپی کرد. گوگل پس از اصلاح غلط املایی، کلمات جستجو شده را به کاربر نمایش می دهد حال آنکه بینگ بدون غلطگیر کلمه صحیح را تشخیص و مستقیماً آنرا به نمایش می گذارد.

گوگل پس از آنکه متوجه شد بینگ به نحوی از املای تصحیح شده کلمات توسط آن استفاده می کند و به قول معروف یک جای کار بینگ مشکوک است، بلافاصله تغییری در کدنویسی آن قسمت بوجود آورد تا همه چیز مخفیانه باقی بماند.

در حقیقت پس از این ماجرا بود که آنها متوجه شدند این قابلیت جستجوگر آنها چقدر می تواند مهم باشد و باید بیشتر حواسشان به شیطنتهای بینگ باشد. پس از آن، گوگل سعی کرد با ایجاد یک خرابکاری عمدی باعث اختلال در بینگ شود تا آنها دیگر نتوانند از این قابلیت استفاده نمایند.

 

دزدی بینگ از گوگل

 

ترفند گوگل برای آنکه نشان دهد بینگ از آنها دزدی می کند اصطلاحاً به “ظرف عسل” معروف است. ظرف عسل گوگل بدین ترتیب عمل می کرد که اگر کاربر عبارتی نامفهموم مانند “adfgissoxss” را جستجو می کرد، اطلاعات یک جانور افسانه ای شاخدار برای او به نمایش در می آمد.

طولی نکشید که بینگ در تله ظرف عسل افتاد. پس از مدتی اگر شما در بینگ همان عبارت را جستجو می کردید دقیقاً به جواب گوگل می رسیدید و این بخوبی نشان می داد که آنها دارند به نحوی نتایج گوگل را سرقت می کنند.

با اینکه متهم به دام افتاده بود اما مایکروسافت دست بردار نبود، آنها مدعی بودند این فقط یک اتفاق ناشی از رفتار کاربران است.

مهندس “Stefan Weitz” مدیر ارشد اجرایی جستجوگر بینگ در دفاع از مایکروسافت اظهار داشت: “ما روشها و تکنیک های خاص خود را برای جستجو داریم و حاضر نیستیم جزئیات آنرا بازگو نماییم. نرم افزارهایی مانند نوار ابزار بینگ به ما کمک می کند بانک اطلاعات سایت های کلیک شده را تقویت نماییم، این مورد تنها یکی از فاکتورهایی است که ما برای بهبود جستجوگر خود از آن استفاده می کنیم. گوگل می خواهد با مطرح ساختن این مسائل کاربران را گمراه کند.”

همچنین مایکروسافت اعلام کرده است در برنامه ای که بزودی برای مرورگر بینگ در نظر گرفته است، به تمام سوالات مطرح شده در این زمینه پاسخ شفاف خواهد داد.

 موضوعات:دنیای رایانه ,
دزدی-بینگ-از-گوگل دزدی-بینگ-از-گوگل دزدی-بینگ-از-گوگل دزدی-بینگ-از-گوگل دزدی-بینگ-از-گوگل امتیاز : 1806 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/11/1389 ساعت: 10:18 بازدید: 642 نویسنده: admin

1: در مورد کامپیوتر های خانگی اطلاعات کافی داشته باشید چون این اطلاعات حتماً برای انتخاب لپ تاپ به شما کمک می کند.

  2 : لپ تاپ را در مغازه انتخاب کرده و در صورت امکان آن را از بسته بندی خارج کنید. لپ تاپی را انتخاب کنید که مستحکم و بادوام، اما نه سنگین باشد.

  3: صفحه کلید آن را امتحان کنید. از آنجائیکه هرگز نمی توانید صفحه کلید یک لپ تاپ را عوض کنید باید با آن راحت باشید. آن را روی میز و روی پای خود امتحان کنید.

  4 :بخش های جهت نمایی (مثل صفحه لمسی) را حتماً امتحان کنید چون کارکردن با برخی از آنها بسیار سخت است. شما همیشه می توانید از یک موس خارجی استفاده کنید اما به یاد داشته باشید در صورت جابجایی زیاد استفاده از قطعات خارجی چندان عاقلانه نیست.

  5 : در مورد گرم شدن کامپیوتر همگام استفاده از آن و مقدار این گرما اطمینان حاصل کنید چون استفاده از آن روی پا به این عامل مهم بستگی دارد.

6: به سایز و وضوح صفحه نمایش دقت کنید. صفحه نمایش های LCD لپ تاپ ها می توانند سایزی بین 13 تا 21 اینچ داشته باشند و وضوح آنها می تواند بین 800x600 پیکسل تا 1600x1200 پیکسل متغیر باشد. هرچه پیکسل صفحه نمایش بیشتر باشد تصاویر روی صفحه نمایش پویاتر خواهد بود. صفحه نمایش را در نورهای مختلف امتحان کنید چون صفحه نمایشی که در نور معمول اتاق بسیار عالی است ممکن است در نور بیشتر یا کمتر بسیار بد باشد.

  7 : لپ تاپی انتخاب کنید که حداقل 2 پورت USB2، و یک پورت Firewire داشته باشد چون به وسیله این پورت ها می توانید به قطعات جانبی مثل دوربین، تلفن یا آی پاد متصل شوید.

  8 : اطمینان حاصل کنید که لپ تاپ شما به کارت وایرلس(برای اتصال بی سیم) و بلوتوث مجهز است. چرا که این روزها بسیاری از قطعات جانبی مثل موبایل ها به بلوتوث مجهزند و به این ترتیب ارتباط با آنها آسان خواهد بود.

  9 : مطمئن شوید که لپ تاپ مورد نظر DVD Burner (کپی کننده DVD) دارد به این ترتیب می توانید به راحتی نسخه های پشتیبان از مدارک فایل های موسیقی و عکس های خود را داشته باشید.موضوعات:راهنمای خرید ,
مهمترین-نکات-برای-خرید-لپ-تاپ مهمترین-نکات-برای-خرید-لپ-تاپ مهمترین-نکات-برای-خرید-لپ-تاپ مهمترین-نکات-برای-خرید-لپ-تاپ مهمترین-نکات-برای-خرید-لپ-تاپ امتیاز : 1796 دیدگاه(0)

تاریخ: 27/11/1389 ساعت: 10:15 بازدید: 593 نویسنده: admin

 

چهل و پنج نکته براي ايمني کودکان

تکنولوژي جديد در جهت تأمين وسائل خانه مانند تلويزيون يخچال، لباسشويي، جاروبرقي و مانند آن کوشش‌هاي زيادي کرده است با اين وجود استفاده غلط از اين وسايل يا بي توجهي به نواقص فني آنها تا کنون حوادث زيادي را باعث شده است به نحوي که يک سوم تمام حوادث را حوادث خانگي تشکيل مي‌دهد.بازي کردن کودکان يک نياز طبيعي است ولي احتياج به مراقبت بزرگترها دارد تا از بروز خطرات احتمالي پيشگيري شود.

                                                

۱- قراردادن گلدان داراي آب – ليوان آب و … روي تلويزيون خطرناک است از اين کار پرهيز نمائيد.

۲- پوشيدن لباس‌هاي بلند و گشاد هنگام بازي کردن بچه‌ها ممکن است باعث زمين  خوردن و صدمه آنان شود.

۳- دقت کنيد کفش کودکان  و دمپايي‌هايي که استفاده مي‌کنند بزرگتر از پاي آنها نباشد.

۴- مراقب باشيد اشياء تيز و برنده در زمان بازي در جيب کودکان نباشد.

۵- به کودکان بياموزيد از بازي کردن در محل‌هاي تاريک پرهيز نمايند.

۶-  به كودكان بياموزيد از بازي كردن با توپ در خيابان جداٌ خودداري نمايند.

۷- به کودکان بياموزيد اگر توپشان در خيابان افتاد صبر کنند تا اتومبيل‌ها عبور نمايند بعد دنبال توپ بروند.

۸- ابزارهاي برقي را در اختيار کودکان قرار ندهيد.

۹- وسائل خياطي مانند سوزن و سنجاق و … را از دسترس کودکان دور نگهداريد.

۱۰- به کودکان بياموزيد آشپزخانه محل بازي نيست و نبايد آنجا بازي کنند.

 ۱۱- وسائل تيز و برنده مانند چاقو و کارد را در کشو معيني قرار دهيد که در دسترس کودکان نباشد.

۱۲- مراقب بازي کردن کودکان با حيوانات باشيد.

۱۳- سموم را از دسترس کودکان دور نگهداريد.

۱۴- موادي مانند نفت و … را در ظروف مناسب نگهداري کنيد ريختن نفت داخل شيشه نوشابه خطرناک است و ممکن است کودکان آن را سر بکشند

۱۵- کبريت و فندک را در دسترس کودکان قرار ندهيد.

۱۶- مراقب باشيد بچه‌ها از نردبان – درخت – ديوار و … بالا نروند.

۱۷- همواره قبل از حرکت ماشين زير آنرا نگاه کنيد که کودکان در زير آن مخفي نشده باشند.

۱۸- هيچگاه کودکان را در خانه و اتومبيل تنها نگذاريد.

۱۹- هيچگاه سويچ ماشين را روي ماشين باقي نگذاريد.

۲۰-لازم است خطرات وسايل نقليه به کودکان در هر سني آموزش داده شود تمامي وسايل متحرک مانند: اتومبيل – موتور سيکلت – دوچرخه و …

۲۲- زماني که کودکان سوار اتومبيل مي‌شوند کمربند ايمني را براي آن‌ها ببنديد چون مانند شما نمي‌توانند تعادل خود را حفظ کنند.

۲۳- سعي کنيد در زمان انتخاب صندلي – تخت خواب – ميز و … تناسب وسايل را با سن کودک رعايت نمائيد.

۲۴- کودکان ممکن است داخل يخچال – فريزر – لباسشويي و …. مخفي شوند لذا بايد همواره مراقب بازي کودکان باشيد.

۲۵- اگر پلکان‌هاي محل زندگي شما فاقد نرده است سريعاً نسبت به نصب نرده مناسب اقدام کنيد همچنين توجه کنيد که خطر نرده‌هاي لق و يا معيوب نيز کمتر از پلکان بدون نرده نيست.

۲۶- استفاده از اسباب بازي براي کودکان امري طبيعي و ضروري است ولي در انتخاب نوع صحيح و بي خطر آن بايد بزرگترها دخالت نمايند.

۲۷- زمان خواب اسباب بازي‌هايي که کف اتاق ريخته است را جمع آوري کنيد.

۲۸- به کودکان بياموزيد که اسباب بازي را زير پا قرار ندهند و مانع ايجاد نکند.

۲۹- گچ و مداد رنگي و … را در اختيار کودکان کم سن قرار ندهيد.

۳۰- اگر اسباب بازي داراي صدا است نبايد صداي آن ناهنجار و ناموزون باشد.

۳۱- اسباب بازي‌ها بايد ساده و قابل شستشو باشند.

۳۲- اسباب بازي‌ها نبايد داراي لبه‌هاي تيز و برنده باشند و تا حد امکان شکستني نباشند.

۳۳- اسباب بازي نبايد آنقدر کوچک باشد که کودک بتواند آن را ببلعد و آنقدر بزرگ نباشد که از حمل آن عاجز بماند.

۳۴- خطرات برق و وسايل برقي را همواره به کودکان در هر سني ياد آوري کنيد.

۳۵- هرگز کودکان و بچه‌ها را تنها درون وان يا حمام نگذاريد

۳۶- اگر کف حمام لغزنده است با وسايل مناسب مانند فرش‌هاي لاستيكي مانع از ليز خوردن کودکان شويد.

۳۷- چرخ گوشت وسيله خطرناکي است، آنرا از دسترس کودکان دور نگه داريد.

۳۸- از پريزهاي ايمني در منزل استفاده کنيد.

۳۹- وسائل برقي مانند اتو – سشوار – ريش تراش – کتري برقي و … را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.

۴۰- بازي در اطراف حوض و استخر خطرناک است هميشه مراقب کودکان خود باشيد.

۴۱- اگر استخر و يا حوض منزل شما عمق زيادي دارد لازم است داراي نرده‌هاي مناسب باشد.

۴۲- لازم است در زمان استفاده از دوچرخه کودکان داراي کلاه ايمني باشند.

۴۳- در زمان حرکت با موتور سيکلت توصيه مي‌شود کودکان در جلوي شما نشسته باشند.

۴۴- به کودکان بياموزيد زمان عبور از عرض خيابان از دو چرخه پياده شوند و آن را در دست بگيرند و سپس عبور کنند.

۴۵- لازم است که ترمز و بوق دوچرخه کودکان را مرتب کنترل کنيدموضوعات:نکات امنیتی و ایمنی ,
ایمنی-کودکان ایمنی-کودکان ایمنی-کودکان ایمنی-کودکان ایمنی-کودکان امتیاز : 1356 دیدگاه(0)

تاریخ: 27/11/1389 ساعت: 10:07 بازدید: 542 نویسنده: admin

 

« تعريف شهروند نمونه »

 

1- کارآمد: در امور جاری جامعه مشارکت داشته باشد ونقش مفیدی دراجتماع ایفا کند و هیچگاه سربار جامعه نباشد.

2-مطلع: آگاه به امور وقوانین جامعه و حقوق خود ودیگران باشد.

3- بااخلاق: درک وشناخت کافی از نحوه واهمیت رفتار اجتماعی وآداب معاشرت  مناسب داشته باشدو همیشه به آنها عمل کند.

4-قانونمند : وظیفه شناس و کلیه قوانین شهری واجتماعی در تمام زمینه ها رعایت کند.

5-خلاق : توانایی انتخاب بهترین روشها در حل مسائل فردی واجتماعی وبهره مندی ازمزایای شهرنشینیموضوعات:فرهنگ شهروندی ,
شهروند-نمونه شهروند-نمونه شهروند-نمونه شهروند-نمونه شهروند-نمونه امتیاز : 1614 دیدگاه(0)

تاریخ: 27/11/1389 ساعت: 09:51 بازدید: 734 نویسنده: admin

حفاظت ازمحل كاروزندگي

 نگه داري وحفاظت محيط كاروخانه وزندگي يكي ازاجزاي مهم وموثربرنامه هاي پيش گيري از آتش سوزي است وامري است حياتي ولازم كه ناظرايمني نظم بين گروه تحت فرمانش رابرقرار مي كندوتاآن جاكه به محيط كارمربوط مي شود ، مقررات وقانون راايجادمي نمايد . هرفردي بايد شخصاًمسئول جلوگيري ازجمع شدن موادقابل اشتعال غيرضروري درمحيط كارش باشد ، مخصوصاً درپايان شيفت كاري احساس مسئوليت كند .محيط كاروخانه وزندگي بايد احتياط ومراقبت هاي زيرتوأم باشد :

1- موادقابل اشتعال درمحيط كاربايد اندازه اي كه لازم است نگه داشته شودنه بيشترازآن وبعداز پايان كاربه محلي معين ومحوطه اي ايمن منتقل شود .

2- موادسريع الاشتعال وقابل اشتعال فقط درمحلي كه براي اين كاردرنظرگرفته شده انبارشود. چنين محلي معمولاًبايدازمنابع ايجادجرقه وآتش دورنگه داشته شود و داراي خاموش كننده هاي مناسب به خصوص محل باشد .

3- ظروف ولوله هايي كه مخصوص موادقابل اشتعال هستندبايد سالم وبدون نشتي باشدودرصورت ريختن موادوآلوده بودن محيط فوراً تميزشود .

4- ازكارگران بايدخواسته شودكه به دقت دربرابرآلوده شدن لباس هايشان به موادقابل اشتعال مواظبت كنندوچنانچه اين آلودگي به وجودآمدبايدازآنهاخواست كه لباس هايشان راقبل ازادامه كارعوض كنند .

5- گذرگاه ودرهاي خروجي مخصوص آتش سوزي بايدبدون مانع وقابل دسترسي باشد .

6- موادياسايرموانع نبايدجلوآب افشان هاگذاشته شوديادراطراف خاموش كننده هاباآب افشانها و لوله هاي عمودي چيده شوند . براي استفاده درست وقابل قبول ازپخش وتوزيع آب حداقلً12 فضاي آزاددرزيرآب افشانهالازم است.به هرحالً18 تا ً36 فضاي آزادتوصيه مي شود اگرآب افشان دردسترس نيست سه فوت فضاي آزادبين موادروي هم چيده شده وسقف براي دسترسي به محل مورداحتياج براي استفاده ازجريان آب موردنيازاست .

 

آژيرحريق ـ سيستم اعلام حريق

 زماني كه كارگري متوجه آتش سوزي مي شودبايدبه مواردزيرعمل كنید :

1- آژيررابه صدادرآورید .

2- جعبه ابزارولوازم كمك هاي اوليه اطفاء حريق رابه كارگيرد . كارخانه هادرجاهايي كه اداره آتش نشاني شهرداري دردسترس هستندودرنزديك كارخانه قراردارند معمولاً داراي جعبه اعلام حريق شهرداري اندكه يادرنزديكي ورودي كارخانه هايادريكي ازساختمان هايش قرار دارند. ديگرساختمان هاممكن است داراي جعبه هاي آژيرباشندكه درسيستم آژيرحريق شهرداري وصل شده اندوممكن است درجاهاي مختلف قرارگيرند .سيستم ديگري كه معمولاً مورداستفاده قرارمي گيرند ، مستقيماً به نزديكترين ايستگاه آتش نشاني كه ممكن است به وسيله آژيرآبي روي سيستم آب افشان يابه وسيله دست تنظيم شده اندمتصل باشند .دربعضي شرايط ممكن است وسيله اي براي اعلام حريقي كه به كاربرده شودتمام كاركنان بايدبادقت آموزش وتعليم ببيندكه چگونه حريقي راگزارش كنند . راحترين وبي خطرترين آن است كه آژير خطررابه صدادرآورندوتوجهي به حجم واندازه آتش هم نداشته باشندوسپس بلافاصله اقدام به خاموش كردن حريق كنندوازخاموش كننده مخصوص وموردنظراستفاده نمايند .

 

درموردخاموش كننده هاچه طور؟

يك برنامه كاملاً موثر، البته شامل نحوه خاموش كردن حريق خواهدبود. علي رغم برقراري بهترين طرح هاي پيش گيري كننده حريق ممكن است اتفاق بيافتد . پرسنل گوش به زنگ دريك اداره طوري بايد مجهزوآماده باشندكه وقتي آتش كوچكي به وجودمي آيدقبل ازآنكه اين آتش توسعه پيداكندآن راكاملاً خاموش كنند .

 سرپرست بايدبداندچه نوع آتش ياآتش هايي دراداره تحت نظارتش ممكن است به وجودآيد . قبل از اقدام كاركنان عملي كه نخست مديريت ناظرشان مي تواندبه شكلي موثردرمبارزه باآتش درمرحله شروع تاثيرداشته باشد،شناخت طبقه بندي ونوع آتش است.ليست وزيرطبقه بندي آتش ها مختصراًعبارتنداز:

1- آتش هاي دسته اول ياClass   A .آتش هاي موادمعمولي مانندچوب ، كاغذيالباس وپارچه درجاهايي كه سردكردن وخنك كردن بامقداري آب يامايعاتي كه داراي درصدزيادي آب است در اولويت واهميت قراردارد .

2-آتش هاي دسته دوم يا Class  B . آتش هاي مايعات قابل اشتعال ، مانندگريس وروغن مشتقات آن وموادمشابه درجاهاي كه خفه كردن ياقطع هواواكسيژن موثربوده ضروري است .

3-  آتش هاي دسته سوم يا Class  C  . آتش هاي وسايل وتجهيزات برقي ، درجاهايي كه استفاده ازخاموش كننده هاي داراي محتوي وعامل عايق هستنددراولويت سطح بيروني آن يك كارت يا لوح اطلاعات كوچكي قرارداردكه نوع آتش راكه خاموش كننده براي آن درنظرگرفته شده و دستورالعمل استفاده وسرويس روي آن نوشته شده است مشخص مي كند.ناظربايددقت كندكه  اين لوح واطلاعات روي آن استانداردوبامهروموم UL يا FM است كه به معني بازرسي شدن وموردتاييداداره بيمه ياآزمايشگاه وكارخانه سازنده ياهردواست .تجهيزاتي كه داراي لوح شناسايي واطلاع دهنده ومهرتاييدشده نيستندبايدبه اطلاع مديريت رسانده شوند. فقط تجهيزات ووسايل تاييدشده توصيه مي گردد . اطلاعاتي كه درروي صفحه اطلاعات است ، نمي تواند براي ناظرامتيازي براي تعليم وآموزش كاركنان كه چگونه ازخاموش كننده استفاده كنند ، به حساب بيايد. ناظربايدبراين نكته تاكيدورزيده ويقين حاصل كندكه هركدام ازكاركنان تحت نظارتش بايداطلاعات وجزئيات مهم درباره هرخاموش كننده ومحتوي وعامل آن راكه درمحل يادرمغازه مورداستفاده قرارمي گيرد،به خوبي مي داند .به طورمعمول محل استقرارونصب خاموش كننده هاي كمك هاي اوليه مانندسطل هاي شن ، پتوها ، برانكاردهاوسايرتجهيزات و وسايل مبارزه باآتش درمحلهاي استراتژيك درمحل كاريامغازههادرمسئوليت مديريت ومقامات رده بالااست . درهرصورت ناظربايدمحل استقراروسايل درمحدوده خودرابداندوبه سرعت تغييرمحل مجددراتشخيص دهدياخاموش كننده بيشتري راآماده كندچنانچه تشيخص دهدكه يك چنين تغييري حفاظت وايمني كا في وبسنده تري راموجب مي شود.مسئوليت ديگرش اين است كه ببيندراه دسترسي به خاموش كننده هابه وسيله موادياهرچيزديگري سدنشده باشدو تابلوهاوعلاماتي كه به محل استقرارتجهيزات اشاره مي كندكاملاً خوانابوده وجلب توجه كند . بسياري ازشركتهابه اين نتيجه رسيده اندكه رنگ زدن محوطه كف كه درزيروسايل وتجهيزات قرارگرفته روش بسيارخوبي براي جلوگيري ازكساني است كه درمقابل وسايل وتجهيزات  آتش نشاني باگذاشتن موادووسايل ديگرمانع ايجادمي كنند . ناظربايدمطمئن شودكه يك يك افرادش نزديكترين محل ونقطه استقراروسايل وتجهيزات رامي شناسندوهرفردي بايدتحت تاثير هم كاري واهميت اين هم كاري ديگران قرارگيردتامحوطه اطراف تجهيزات ووسايل اطفاء حريق راپاكيزه نگه دارد.اين كاري عاقلانه است كه ناظرباافرادش تمرينات ازخاموش كننده هاي خاص واستقراريافته استفاده كندكه درمحل كارشان هست.مهندس ايمني شركت يارئيس آتش نشاني، مهندس ايمني شركت بيمه يانماينده اداره آتش نشاني محل دربرپايي واستقرارورهبري درچنين تمرينات همكاري وكمك خواهندكرد . هرسازماني كه بايدداراي برنامه مشخصي براي بازرسي دوره اي وسرويس تجهيزات ووسايل خاموش كننده اوليه باشد.اين كارروتين معمولاً خارج ازحوزه وميدان كارسرپرست وناظراست . مثلاً هنگام بازرسي منظم وروتين اداري بايدهر كارت داده اي چك وكنترل مجددشودكه معلوم گرددهرخاموش كننده آخرين بارچه موقع سرويس شده است . باانجام اين كارممكن است اشتباه ياازقلم افتادگي كه موجب تفاوت واختلاف بين آتش كم وشعله كوتاه وآتش زيادوويرانگربه وجودآيد ، مشخص شود . بازرسي دائمي ازمحل ومحوطه ، برطرف كردن شرايط وموقعيت خطرناك وواداركردن كاركنان بمنظور پيشگيري ازآتش سوزي واقدامات كنترل كننده هنوزبراي هميشگي ودائم باشد .ناظربايدادامه كار‹‹ ايمني ›› رامصرانه برقراركند.گوش به زنگي دائم دركارنظارت دررفتاروعمل كردكاركنان، ايمني آتش راايجادمي كندكه اين ازخواست هاي يك سرپرست است .توصيه مي شودموضوع پيشگيري وكنترل آتش سوزي جاي خودرابه صحبت هاي دائم وهميشگي ايمني بين ناظران وتك تك كاركنان بدهد . موضوع كنترل پيشگيري ازآتش سوزي نيزبايددرميتينگ هاي ايمني موردبحث وگفتگوقرارگيرد ، به طوري كه هركارگري كاملاً تحت تاثيراين موضوع قرارگيردكه اين امرقسمتي ازبرنامه ايمني اداري ولازم الاجراست .موضوعات:
ایمنی-در-محل-کار-و-زندگی ایمنی-در-محل-کار-و-زندگی ایمنی-در-محل-کار-و-زندگی ایمنی-در-محل-کار-و-زندگی ایمنی-در-محل-کار-و-زندگی امتیاز : 1400 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/11/1389 ساعت: 22:32 بازدید: 571 نویسنده: admin

 

صنعتي شدن جوامع وگسترش شهرنشيني موجب رشد فردگرايي وناشناختگي شده واين امر تمايل افراد به ديده شدن ومورد توجه قرارگرفتن را برانگيخته است. حال اگر افراد بتوانند مفيد بودن خود را اثبات كنند مشاركت اجتماعي درجامعه گسترش پيدا خواهدكرد. درغير اين صورت ممكن است ناكام وسرخورده شده وبراي تحقق خواسته خود به دو شكل واكنش دهند:

الف- انزورا درپيش گيرند وباجامعه بيگانه شوند،

ب- براي ديده شدن ومورد توجه قرار گرفتن به اعمال انحرافي چون تخريب اموال عمومي بپردازند.

بنابراين اگر نسلي خواستار مشاركت درامور جامعه باشد ولي امكان اين مشاركت براي او فراهم نشده باشد ممكن است براي جلب نظر ديگران دست به اعمالي بزند كه نهايتاً به جامعه آسيب رساند. تخريب اموال عمومي از معضلات اجتماعي وفرهنگي حال حاضر جامعه ايران است. دكتر فرامرز رفيع پورعلاوه براين كه به فرهنگ بسيار غني وپيشرفته ايران اشاره مي كند درعين حال معتقد است كه به غير از مصرف واسراف يك عنصر ديگر درنظام فرهنگي ومصرفي ما تخريب است. اودلايل اين امر را نظام نابرابر اجتماعي،تحقيرهاي مفرط وروش هاي استبدادي تربيت وآموزش مي داند كه به خودي خود ميزان پرخاشگري را آن قدر بالا مي برند كه افراد وبه خصوص جوانان فقط درهنگام برآورده نشدن نيازهايشان عكس العمل هاي پرخاشگرانه وخشن ازخود بروز نمي دهند بلكه در شرايط عادي نيز تمايل وعلاقه قابل توجهي به تخريب پيدا مي كنند. به عنوان نمونه او از تشك هاي پاره شده دراتوبوس ها،بيرون انداختن  وپاره كردن كتابهاي درسي بعد از امتحانات،شكستن شيشه هاي منازل يا چراغ هاي كوچه ها توسط بچه هاي شيطان يادمي كند.

رفيع پور همچنين اعتقاد دارد كه اگر تخريب وروشهاي مخرب ديگر دربين افراد جامعه به صورت يك ارزش مثبت درآيد يعني زرنگي محسوب شود،چون دروني ونهادينه شده است امكان تغيير يا از بين بردن آن بسيار مشكل است .به نظر او نمايش فيلم هاي تخريب كننده وپرخاشگرانه دركشورهاي جهان سوم به اين فرهنگ دامن مي زند به طوريكه اين عناصر به نسل هاي بعد منتقل ودربين آنها تكثير مي شود.

ديوار نويسي نيز از جمله اعمال تخريبي است كه به اموال وسرمايه ملي صدمه مي زند گرچه سابقه اين پديده به دوران غارنشيني برميگيرد اما شكل جديد آن در دوران انقلاب صنعتي درجوامع غربي مشاهده شده است. درواقع زماني كه نابرابري ها وتبعيض ها به بالاترين حد خود رسيد،افراد سعي كردندخواسته ها وشعارهاي خود را برروي ديوارها درج كنند تا اگر به خواسته هاي خود دست پيدا نكنند حداقل فشارهاي رواني وذهني خود را تخليه نمايند. درايران نيز نخستين ديوارنويسي ها درعصر مشروطه رخ داد. البته اين ديوار نويسي ها بيشترجنبه تبليغاتي وسياسي داشت تا تخريب امروزه مطالبات اجتماعي وشعارهاي سياسي جاي ديوارنويسي هاي قبلي را گرفته اند.

جامعه شناسان وآسيب شناسان امروزه از ديوار نويسي به عنوان نوعي تخريب اموال عمومي ومسئله اجتماعي يادمي كنند چرا كه اين پديده علاوه برآسيب هاي اقتصادي منجر به تشويش وهراس عمومي نيز مي شود. دراين بخش جهت روشن شدن موضوع به ارائه تعريف دقيقي از تخريب اموال عمومي يا ونداليسم پرداخته مي شود.

لغت نامه اكسفورد(1987) ونداليسم را مشخصه وندال ها مي داند. وندال ها كساني هستند كه از روي ميل ورغبت عمدا آثار هنري عمومي وخصوصي را از بين مي برند وطبيعت را خراب مي كنند. فرهنگ واژه هاي مكتب سياسي،فلسفي ،هنري وادبي ونداليسم را تمايل شخصي به محور آثار هنري يا خراب كردن آنها وچيزهايي كه اصولا داراي ارزش هستند تعريف كرده است.

ونداليسم به يك معنا تخليه رواني است. درحقيقت وندال كسي است كه به نوعي از يك خشم دروني رنج مي برد.بسياري از صاحب نظران براين باورند كه ونداليسم نوعي تلافي ويا انتقام جويي است كه تخريب اموال عمومي ومحيط زيست عمده ترين حاصل آن است،ان ها معتقدند گرچه ونداليسم ريشه درعدم سلامت رواني افراد وناكامي هاي آن ها دارد اما تخريب اموال عمومي نوعي انتقام جويي در برابر كمبودهاي رفاهي واجتماعي است كه افراد انتظار دارند. به اين معني كه وقتي رفاه اجتماعي وخدماتي ضعيف است افرادخود را براي حفاظ آنچه اموال عمومي ناميده مي شود مسئول نمي دانند.

ونداليسم از عدم كنترل افراد بر هيجانات ناشي مي شود اما نارسايي درخدمات رفاهي شهري مي تواندآن را تشديد كند. البته دراين رابطه وضعيت اقتصادي،فرهنگي واجتماعي افراد نيز نقش مهمي ايفا مي كند. طبق تحقيقات ونداليسم بين افراد بيكار وجوانان بيش از سايرين گسترش دارد.برت لاند (1973) ونداليسم را خراب كردن اموال عمومي يا خصوصي از طريق بي ريخت كردن يا ناقص كردن آن ها بدون رضايت صاحب يا سازنده آن تعريف مي كند. او نمونه هاي ونداليسم را اين گونه برمي شمرد:

شكستن پنجره ها،از بين بردن مدارك مدرسه،ناقص كردن متعلقات مدرسه نظير ميزها،به سرقت بردن علائم راهنمايي ورانندگي درخيابان ها وبزرگراه ها،پنچر كردن طايرها،از بين بردن گل ها وبوته ها در پارك ها،ايجاد تغييرات در لاك ومهر ومحتواي كاميون ها وواگن هاي باربري قطارها،خراب كردن دستشويي هاي عمومي،پاره كردن تسهيلات رستوران ها،استفاده از اسپري رنگ يا ابزارهاي نگارش روي ديوارها وساختمان هاي شهر. كه پژوهش حاضر شامل مورد آخر مي باشد.

ونداليسم ممكن است عوامل مختلفي داشته باشد كه دراينجا به گوشه اي از آنها اشاره مي شود:

- ممكن است اين پديده ناشي از همرنگي با جماعت باشد. افرادي كه داراي اختلال رفتاري هستند درمواردي به علت مشاهده رفتارهاي انجام شده ديگران تشويق مي شوند كه بدون دليل منطقي آن عمل را تكرار مي كنند. به طور مثال با ديدن يك نوشته روي صندلي به صورت خودآگاه ترغيب مي شوند كه مطلب تكميلي يا پاسخي براي آن بنويسند.درحقيقت افراد گاه به دليل همرنگي با جماعت كارهايي را انجام مي دهند كه ممكن است به دور از شئونات اخلاقي آنان باشد.نمود بارز اين مورد هنگام انقلابات يا اغتشاشات ديده شده است.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال امتیاز : 1590 دیدگاه(0)

تاریخ: 22/11/1389 ساعت: 10:08 بازدید: 872 نویسنده: admin

 

در اين فصل به چند نکته در رابطه با حضور در جلسات و مکانهاي عمومي تذکر داده شده است.

 

1:از ريختن پوست تخمه و يا چيبزهاي مشابه در ساختمانهاي عمومي خودداري کنيد.

2:هنگا م قرائت قرآن به احترام سکوت کنيد.

3:هنگام پخش سرود ملي به نشانه احترام برخيزيد.

4:هنگام بلند شدن از پشت ميز صندلي به پشت ميز برگردانيد.

5:در سرويسهاي بهداشتي عمومي و شلوغ رعايت ديگران را بکنيد.

6:آدامس را در محل رفت و آمد يا نشستن ديگران نياندازيد.

7:در هنگام ورود به جلسه سخنراني طوري وارد شويد که باعث حواسپرتي حضار يا سخنران نشويد.

8:با صداي بلند يا سوت زدن کسي را صدا نکنيد.

9:دقت کنيد کودکان شما براي ديگران مزاحمت ايجاد نکنند.

10:وقتي کسي چيزي در دست دارد و باز کردن در يا نگه داشتن در برايش سخت است اگر ميتوانيد در را باز کنيد يا نگه داريد.

11:هنگام ورود و خروج مواظب باشيد در به نفر بعدي نخورد.

12:کودک خود را ساکت نگه داريد.

13:در حضور ديگران با صداي بلند يا ناز کردن بيش از حد به کودک خود ابراز علاقه نکنيد.

14:در مکانهاي رسمي و عمومي ازب دست گذاشتن روي شانه يا حلقه کردن دست دور گردن کسي جهت ابراز علاقه خودداري کنيد.

15:در مکانهاي عمومي و رسمي همراهان خود را با نام کوچک صدا نکنيد.

16:هنگام ورود و خروج در را براي خانمها يا افراد مسن يا مقام بالاتر باز نگه داريد.

17:در سالنهاي انتظار سريعا" جاي کسي که برخاسته است ننشينيد مگر مطمئن باشيد برنميگردد.

18:وقتي کسي مشغول مطالعه يک متن يا روزنامه است سرک نکشيد.

19:بعد از استفاده از روزنامه ها و مجلات در سالنهاي انتظار آنها را تا کرده و به حالت اول برگردانيد.

20:در حضور ديگران پايتان را زياد تکان ندهيد.

21:در مکانهايي که جا براي نشستن محدود است کودکان خود را نزد خويش نگه داريد تا جا براي بزرگسالان فراهم شود.

22:در مکانهاي عمومي سيگار نکشيدa

23:در هنگام عطسه يا سفره جلوي دهان و بيني خود را بگيريد و صداي آنرا نيز کنترل کنيد.*موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی امتیاز : 1543 دیدگاه(0)

تاریخ: 22/11/1389 ساعت: 10:05 بازدید: 800 نویسنده: admin

 

در این بخش نکاتی در مورد رفتار های صحیح در خیبان بعنوان یک مکان عمومی آورده شده است.

 

1:در خیابان یا مکانهای عمومی دیگر با انگشت اشاره به کسی اشاره نکنید.

2:هنگامی که کسی در حال انجام کاری است به وی خیره نشوید.

3:در هنگام شب اگر قصد عبور از خیابان یا جاده را دارید بهتر است لباس روشن بپوشید.

4:هنگام برداشتن چیزی از روی زمین بنشینید وآن را بردارید.(از کمر خم نشوید)

5:هنگام عبور از عرض خیابان از محل های خط کشی شده عبور کنید.

6:پرتاب ترقه یا ایجاد صدای ترسناک در محیط های مسکونی یا خیابان کاری زشت و خطرناک است.(در صورت مشاهده تذکر دهید)

7:هنگامی که چراغ راهنما برای عابرین پیاده قرمز است برای عبور تا سبز  شدن آن صبرکنید سپس حرکت کنید.(تا مجبور نشوید با التماس و ترس از بین خودروها عبور کنید.

8:توقف دسته جمعی عابرین پیاده پشت چراغ قرمز صحنه ای زیباست که نشان دهنده بالا بودن سطح فرهنگ شهروندی است.(شما نیز در خلق آن بکوشید هر چند که عده ای رعایت نمیکنند)

9:همیشه قبل از خارج شدن از منزل کمی صبر کنید و از همراه داشتن مدارک و لوازم مورد نیاز خود که ضروری بنظر میرسند  مطمئن شوید سپس از منزل خارج شوید)

10:وقتی کسی اشتباهی میکند یا برایش اتفاقی می افتد وی را انگشت نما نکنید و به او نخندید.

11:زباله ها را در جوی آب کنار خیابان نریزید.

12:در کنار خیابان یا در مسیر عبور وسایل نقلیه ذبه هیچ وجه بازی نکنید.(در صورت مشاهده تذکر دهید)

13:از روی چمن بولوارها عبور نکنید.

14:برای صدا صدا زدن یا آگاه کردن دیگران از سوت زدن استفاده نکنید.

15:از تمیز کردن بینی یا انداختن آب دهان در خیابان یا مکانهای عمومی و در حضور دیگران خودداری کنید.

16:در مسیر عبور افراد سد معبر نکنید.

17:داغخل اتومبیلهای پارک شده سرک نکشید و کنجکاوی نکنید.

18:به افراد مسن و نابینایان در عبور از عرض خیابان کمک کنید.

19:هنگام حرکت در پیاده روها دقت کنید تا وسایلی که حمل میکنید به دیگران برخورد نکننند.

20:از انداختن دستمال کاغذی بر روی زمین خودداری کنید.

21:به دست فروشهایی که در مسیر مردم هستند و مانع عبور و مرور شده اند تذکر دهید.

22:در معرض دید دیگران موهای خود را شانه نکنید.

23:با مسافران یا گردشگرانی که با شهر شما ناآشنا هستند با احترام برخورد کنید.

24:اگر نشانی پیچیده باشد لازم نیست تمام جزئیات را توضیح دهید .کافی است بخش اول نشانی را توضیح دهید و از فرد سوال کننده بخواهید تا بقیه مسیر را از دیگران بپرسد.

25:اگر کسی از شما آدرسی پرسید وی را راهنمایی کنید.

26:اگر نشانی را نمیدانید یا مطمئن نیستید فرد را گمراه نکنید.

27:بعد از پرسیدن نشانی شایسته شایسته است از کسی که شما را راهنمایی کرده است تشکر کنید.

28:اگر در مسیر عبور شما تصادفی رخ داده باشد یا اتفاقی افتاده باشد که به کمک شما نیازی نیست یا به شما ارتباطی ندارد نایستید یا خودرو خود را متوقف نکنید و به مسیر خود ادامه دهید

29:بهتر است بجای آنکه پول خود را به افراد متکدی حرفه ای در خیابان بدهید در صندوق صدقه بیاندازید یا بهخ دفقیری مطمئن دهید.

30:اگر قصد کارهای بنایی یا تعمیراتی دارید تدبیری بیاندیشید تا باعث مزاحمت برای دیگران نشوید.

31:بهتر است جلوی صحنه ساخت و ساز و یا تعمیر ساختمانی را بپوشانید.

32:هنگام حرکت در پیاده رو با همراهان طوری حرکت کنید که مزاحم رفت و آمد دیگران نشوید.

33:در خیابان با صدای بلند نخندید.

34:هنگامیکه منتظر تاکسی ایستاده اید تا وسط خیابان جلو نروید.

35:آشغال ریختن در محله,خیابان یا پیاده رو کار زشتی است و در صورت مشاهده تذکر دهید.

36:از دیدن گردشگران یا خارجی ها شگفت زده نشوید و آنها را با انگشت یا اشارات خاص به یکدیگر نشان ندهید.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان امتیاز : 1794 دیدگاه(0)

تاریخ: 22/11/1389 ساعت: 10:02 بازدید: 532 نویسنده: admin

 

شدر اين بخش مطالبي در رابطه با رفتارهاي مناسب و پسنديده شهروندان در تفريحگاههاي عمومي بيان شده است.

 

1:از جاهايي که براي نشستن در نظر گرفته شده استفاده کنيد.

2:وقتي که پارک يا بوستان شلوغ  است و شما دو نفر هستيد نيمکت سه نفره را اشغال نکنيد.

3:صندلي هاي بوستان را تميز نگه داريد.

4:شاخ و برگ درختان را نشکنيد و بر تنه آنها يادگاري ننويسيد.

5:در بوستان آشغال نريزيد و در صورت مشاهده تذکر دهيد.

6:از آبي که براي ابياري درختان استفاده ميشود جهت آشاميدن استفاده نکنيد.

7:سرويسهاي عمومي را تميز نگه داريد و از شستن لباس,ظروف و... در اين مکانها خودداري کنيد.

8:از شستن لباس يا اصلاح صورت در روشويي هاي عمومي خودداري کنيد.

9:از نوشتن بر در و ديوار سرويسها و مکانهاي عمومي خودداري کنيد.

10:هنگام ترک مکان دقت کنيد که زبالبه اي از خود برجاي نگذاريد.

11:در سرويسهاي بهداشتي عمومي مدت طولاني داخل نمانيد.

12:شيلنگ آب دستشويي را بر روي زمين رها نکنيد.

13:شير آب را بطور کامل ببنديد.

14:با رفت و آمد بيجا و سر و صدا مزاحم خانواده ها نشويد.

15:فريب متکديان و افراد سود جو را نخوريد.

16:از شکار و آسيب رساندن به حيوانات و پرندگان خودداري کنيد.

17:آبهاي رجاري را آلوده نکنيد.

18:اگر کسي براي شما يا ديگران ايجاد مزاحمت ميکند يا باعث نا امني ميشود به مسئولين برقراري امنيت گزارش دهيد.

19:حريم خانواده هاي ديگر را حفظ کنيد و با خيره شدن يا کنجکاوي مزاحم ديگران نشويد.

20:از روشن کردن آتش بپرهيزيد و در صورت مشاهده آتش رها شده  آن را خاموش کنيد.

21:وسايل خود را در مسير عبور ديگران نگذاريد.

22:با توپ بازي مزاحم خانواده هاي ديگر نشويد.

23:از بردن سگ يا ديگر حيوانات در ملا عام خودداري کنيد.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی امتیاز : 1756 دیدگاه(0)

تاریخ: 15/11/1389 ساعت: 21:27 بازدید: 503 نویسنده: admin

در این پست اطلاعاتی در مورد سیستم عاملهای مورد استفاده در موبایل برای شما کاربران جمع آوری و درج گردیده است.

آندروئید

نقاط قوت: تداخل ساده و واقعی، جستجوی ماهواره ای رایگان، دسترسی راحت و سریع به جی- میل

نقاط ضعف: تلفنهای همراه هوشمند مجهز به این سیستم عامل نمی توانند با نسخه های جدیدتر به روز شوند.

اگر سیستم عامل "آی- فن" شایسته عنوان ایجاد تداخل آسان با لمس است آندروئید را باید به عنوان سیستم عاملی که تلفنهای همراه هوشمند را دستخوش تحول کرد به رسمیت شناخت.

این سیستم عامل گوگل به دلیل انعطاف پذیری و کم مصرف بودن مورد توجه تولیدکنندگان مطرح تلفنهای همراه در دنیا قرار گرفته است.

امروز آندروئید بی شک سیستمی با بیشترین قابلیت رشد است. درحال حاضر، بسیاری از محصولات سامسونگ، Htc، سونی اریکسون، موتورولا و "ال. جی" برپایه این سیستم عامل قرار دارند.

آندروئید پس از بعضی از ناپایداری های اولیه، به سرعت به سطح ثبات و سهولت در استفاده شخصی رسید. بدون در نظر گرفتن اینکه فروشگاه مجازی این سیستم عامل یکی از بزرگترین ارائه دهندگان برنامه های نرم افزاری جانبی است، تمام تلفنهای همراه هوشمندی که برپایه این سیستم عامل هستند می توانند نقشه ها و نرم افزار موقعیت یابی ماهواره ای گوگل را به صورت رایگان بارگذاری کنند.

 سیستم عامل "آی- فن"

نقاط قوت: تداخل آسان لمس، سازگارپذیری بالا و امکان تصحیح عملکرد

نقاط ضعف: سازگارپذیری تنها با محصولات اپل و بنابراین توسعه محدود

زمانی که نمایشگرهای صفحه لمسی به عنوان تنها بهانه موجود برای شگفت زده کردن دوستان شناخته می شد، اپل دانست که باید در سیستم عامل موبایل جدید خود از این فناوری به عنوان برگ برنده استفاده کند. به این ترتیب، این فناوری را مجهز به یک "تداخل جامد کنترل" کرد و به کاربر اجازه داد که با دو انگشت زوم نمایشگر را تغییر دهد.

اینگونه سیستم عاملی شکل گرفت که پیش از آن هرگز معادل آن دیده نشده بود. تنها در زمانهای اخیر است که شکاف سیستم عاملهای دیگر این سکوی اپل را وارد بازار رقابت کرده است.

این سیستم عامل برای شرکت استیو جابز نقاط ضعف و قوت بسیاری داشته است. به طوریکه از یک سو، اینکه سیستم عامل "آی- فن" تنها از یک تلفن همراه حمایت می کند (مدلهای مختلف این تلفن همراه همگی به عنوان یک خانواده واحد شناخته می شوند) سازگارپذیری و امکان تصحیح عملکردها را آسان می کند اما از سویی دیگر، سرنوشت این سیستم عامل اپل تنها با تلفنهای همراه این شرکت گره می خورد و بنابراین محکوم به یک توسعه محدود می شود.

 سیمبیان سری 60 (ویرایش 5)


نقاط قوت: ثابت و بدون شگفتی، لزوما تنها نباید برپایه صفحه لمسی باشد، موقعیت یاب ماهواره ای رایگان

نقاط ضعف: فناوری لمس آن در سطح رقابت با سایر محصولات نیست، برنامه جانبی کمی بر روی فروشگاه نوکیا آنلاین (Ovi Store) وجود دارند.

سیمبیان (همراه با ویندوز موبایل) سیستم عاملی است که بیشترین رنج و آسیب را از انقلاب فناوری صفحه لمسی دید. گذر از سیمبیان سری 60 ثابت و بسیار گسترده تا سیمبیان سری 60 ویرایش 5 متقاعد کننده نبود. به همین علت نوکیا تا زمان عرضه نسخه آینده این سیستم عامل (سیمبیان سری 3) باید کاهش رقم خود در بازار تلفنهای همراه هوشمند را تحمل کند.

ارتباط قوی میان این سیستم عامل و تولیدکننده فنلاندی موجب شد که یک تاخیر ملموس در تولید تلفنهای همراه هوشمند این شرکت ایجاد شود. بدون در نظر گرفتن اینکه نوکیا با راه اندازی Ovi Store برای عرضه برنامه های جانبی نتوانست در این بخش نیز در رقابت با App Store اپل و فروشگاه آنلاین Android Market توفیق چندانی به دست آورد.

 سیستم عامل بلک بری

نقاط قوت: پست الکترونیک بدون رقیب، فروشگاه مجازی ویژه دنیای تجارت، تداخل آسان با سرویسهای ارسال پیام

نقاط ضعف: مرورگر و چند رسانه ای ناکامل، تداخل لمسی قابل بهبود

سیستم عامل شرکت RIM خوب است و همیشه به تلفن همراه هوشمندی که کابران بسیار وفاداری دارد جان بخشیده است. این شرکت کانادایی همیشه به دنبال مشتریانی بوده است که از این تلفن همراه هوشمند استفاده کاری می کنند و بنابراین امکانات آن را به گونه ای سازماندهی کرده است که حتی کاربرانی که توانایی و یا فرصت کافی برای استفاده از عملکردهای پیچیده و پیشرفته فناورانه را ندارند نیز بتوانند با سهولت از خانواده بلک بری استفاده کنند.

در این راستا، در عرصه چندرسانه ای نیز، سیستم عامل بلک بری محدودیتهای بسیاری دارد. Research in Motion در آستانه عرضه نسخه جدیدی از سیستم عامل بلک بری با عنوان OS 6.0 قرار دارد که با نمایشگرهای حساس به لمس سازگار است. به این ترتیب اولین مدلهای بلک بری بدون صفحه کلید در راهند.

 

 


ویندوز فن 7

نقاط قوت: تداخل لمس مدرن و کاربردی، امکان ساماندهی بسیار خوب تماسها، برخورداری از استانداردهای ویژه برای تلفنهای همراه

نقاط ضعف: مرورگر قابل بهبود، فروشگاه مجازی با برنامه های جانبی کم

زمانی دستگاههای ویندوز موبایل به عنوان تلفنهای همراه بسیار عالی شناخته می شدند. مقام اولی که در گذر سالها رنگ و بوی خود را از دست داد و به این ترتیب، مایکروسافت نیز به یکی از شرکتهایی تبدیل شد که از تکامل لمس رنج برد. بنابراین ویندوز فن 7 جدید باید تمام نیازهای بازار لمس را تامین کند تا بتواند بار دیگر موقعیت خود را بازیابند.

به نظر می رسد شرکت ردموند تلاش خود را در این عرضه آغاز کرده است به طوری که ائتلافهای استراتژیکی را با تولیدکنندگان تلفنهای همراه هوشمند منعقد کرده است اما باید بر روی جنبه توسعه برنامه های جانبی تمرکز بیشتری کند. در حقیقت امروز، برنامه های جانبی همانند یک اسب تراوای مهم هستند که می توانند یک سیستم عامل را در قلب کاربرانش عزیز کنند. در این راستا، ادغام سیستم عامل ویندوز فن 7 با "ایکس باکس لایو" علاقه مندان بازیهای ویدیویی را به سوی تلفنهای همراه هوشمند برپایه ویندوز فن 7 جلب کند.موضوعات:سیبستم عاملها ,
سیستم-عاملهای-موبایل سیستم-عاملهای-موبایل سیستم-عاملهای-موبایل سیستم-عاملهای-موبایل سیستم-عاملهای-موبایل امتیاز : 1702 دیدگاه(0)

تاریخ: 14/11/1389 ساعت: 14:05 بازدید: 740 نویسنده: admin

 امنیت لپ تاپ


 کارکردن مناسب با لپ تاپ هم به سلامت و طول عمر لپ تاپ کمک می کند و هم به سلامت شما. پس برای امنیت بیشتر خودتان و لپ تاپ تان این 9 قدم را رعایت کنید.


 1. لپ تاپ را خاموش کنید
برخلاف کامپیوترهای خانگی بهتر است اگر از لپ تاپ خود استفاده نمی کنید آن را خاموش کنید خاموش کردن لپ تاپ هنگامیکه در حال کار با آن نیستید از گرم شدن بیش از اندازه آن جلوگیری می کند.


2. تنظیمات گزینه مصرف انرژی
تنظیم کردن گزینه مصرف انرژی از گرم شدن لپ تاپ حتی زمانیکه برای مدت کمی بلا استفاده می ماند جلوگیری می کند. شما می توانید لپ تاپ خود را به شکلی تنظیم کنید که پس از مدت زمان مشخصی کار نکردن با آن به صورت اتوماتیک صفحه نمایش و هارددرایو خاموش شوند. یک گزینه دیگر تنظیم لپ تاپ برای رفتن به حالت Standby یا Hibernate است.3. قبل از حمل لپ تاپ
قبل از آنکه لپ تاپ را در کیف مخصوص حمل قرار دهید از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید اگر لپ تاپ داخل کیف روشن باشد حتی خطر ذوب شدن سخت افزار آن وجود دارد چون در داخل کیف هوا جریان ندارد نتیجه حتی ممکن است از ذوب شدن سخت افزار باشد.


4. تمیز کردن دریچه ها
قسمتی از برنامه هفتگی شما باید بررسی و تمیز کردن دریچه های هوا در لپ تاپ باشد کثیف بودن این دریچه ها باعث عدم جریان هوا می شود. به خاطر داشته باشید که هرگز چیزی را درون دریچه ها نگذارید.

5. چک کردن فن
اگر فن لپ تاپ به درستی کار نکند نتیجه داغ شدن بیش از حد لپ تاپ خواهد بود و همیشه اطلاعات موجود در برگه گارانتی و وب سایت پشتیبانی تولید کننده را چک کنید ممکن است نرم افزارهایی برای امتحان سالم بودن فن لپ تاپ موجود باشد.6. به روز رسانی BIOS
برخی لپ تاپ ها فن را از طریق BIOS کنترل می کنند. وب سایت تولید کننده را برای به روز رسانی BIOS چک کنید. اگر خودتان نمی توانید کار به روز رسانی BIOS را انجام دهید از یک متخصص کمک بگیرید.


7. از سوختگی جلوگیری کنید
با استفاده از میز لپ تاپ یا کولر در لپ تاپ از آسیب رساندن به خودتان جلوگیری کنید یک میز مناسب باید دریچه ای مناسب برای جریان داشتن هوا بین شما و لپ تاپ داشته باشید. برخی میزهای مخصوص لپ تاپ دارای فن های اضافه برای خنک نگه داشتن لپ تاپ هستند.8. از سطوح نرم استفاده نکنید
از هر سطح نرمی به عنوان رابط بین خود و لپ تاپ استفاده نکنید. همیشه حتماً لپ تاپ را روی یک سطح سفت قرار دهید. سطوح نرم مانع از جریان هوا و در نتیجه باعث داغ شدن دستگاه می شوند.

9. قطعات جانبی را جدا کنید
حتی اگر برای مدت زمان کوتاه از لپ تاپ خود استفاده نمی کنید تمامی قطعات جانبی را جدا کنید. چرا که این قطعات نه تنها انرژی مصرف می کنند بلکه باعث گرمای بیشتر دستگاه هم می شود. به ویژه هنگامیکه قصد قرار دادن لپ تاپ در کیف را دارید حتماً تمامی قطعات جانبی را از آن جدا کنید.موضوعات:نکات امنیتی و ایمنی ,
امنیت-لپ-تاپ امنیت-لپ-تاپ امنیت-لپ-تاپ امنیت-لپ-تاپ امنیت-لپ-تاپ امتیاز : 1877 دیدگاه(0)

تاریخ: 14/11/1389 ساعت: 13:56 بازدید: 552 نویسنده: admin

.:: وقتی کامپیوترتان هنگ کرد میانبر بزنید ::. 

وقتی در یک ترافیک بزرگ گرفتار می شوید، استفاده از میانبرهای موجود خیلی لذت بخش است.
جالب است بدانید که سیستم کامپیوتر شما هم دارای چنین میانبرهایی است که وقتی سیستم شما دچار ترافیک نرم افزاری می شود به دردتان می خورد! این میانبرها راه رسیدن به یک نرم افزار خاص را برای شما آسان می کنند.

برای اینکار:

بر روی آیکون اصلی هر نرم افزار دلخواه کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید.
در سربرگ Shortcut به دنبال گزینه ی Shortcutkey رفته و به انتخاب خود یک کلید (درواقع یک حرف) برای نرم افزار انتخابی را فشار دهید.
خواهید دید که علاوه بر حرفی که شما انتخاب کردید به صورت پیش فرض کلیدهای AH و Control نیز افزوده می شود.
حال Apply کنید و OK بزنید. برای اینکه از میانبر ساخته شده استفاده کنید کلیدهای Alt و Control را پایین نگه داشته و کلید مربوط به نرم افزار خاص را فشار دهید.
خواهید دید که نرم افزار مورد نظر باز خواهدشد. این را برای تمام نرم افزارهای خود می توانید انجام دهید.

 

 موضوعات:دنیای رایانه ,
وقتی-رایانه-هنگ-میکند وقتی-رایانه-هنگ-میکند وقتی-رایانه-هنگ-میکند وقتی-رایانه-هنگ-میکند وقتی-رایانه-هنگ-میکند امتیاز : 1699 دیدگاه(0)

تاریخ: 14/11/1389 ساعت: 13:49 بازدید: 654 نویسنده: admin

درخت روز تولد شما

1 فرورين تا 10 فروردين - درخت زبان گنجشك (حساسيت)
سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگي، فعاليت و حتي پيچيدگي ها است. مستقل، خوش سليقه، پراحساس، يار و هم صحبتي خوب است. كسي كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.

11 فروردين تا 20 فروردين - درخت افرا (استقلال فكري)
فردي معمولي نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتكار، خجالتي و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكي به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهي عصبي است اما حافظه و ذهني قوي دارد و به آساني ياد مي گيرد و هميشه مي خواهد اثري خوب روي ديگران داشته باشد.

21 فروردين تا 31 فروردين - درخت گردو (اشتياق و شور)
نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازي او نامحدود است. فردي غيرقابل انعطاف، شريكي استثنائي اما بدقلق است. هميشه مورد علاقه نيست اما اغلب تمجيد و تحسين مي شود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهي اوقات مغرور است.

1 ارديبهشت تا 14 ارديبهشت - درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)
جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.

14 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت - درخت شاه بلوط (درستكاري)
هيكل و اندامي خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهي بالا، يك طراح و سياستمدار است. به راحتي آزرده خاطر مي شود. بسيار حساس، كوشا، گاهي اوقات برتر از ديگران عمل مي كند و گاهي در ارتباطات خود با سايرين سوء تفاهم برايش بوجود مي آيد. خانواده مدار و از لحاظ فيزيكي روي فرم است.

25 ارديبهشت تا 3 خرداد - درخت ون (بلندپروازي)
فوق العاده جذاب، پرانرژي، خودجوش و پر مسئوليت است.انتقاد را دوست ندارد. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمينان است. به پول اهمیت مي دهد. خواستار توجه از سوي ديگران است و به پشتوانه و حمايت احساسي نياز دارد.

4 خرداد تا 13 خرداد - درخت ممرز (خوش سليقگي)
زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است وزندگي را تا جايي كه ممكن باشد راحت مي گيرد. زندگي را به سوي منطق و انضباط سوق مي دهد. به دنبال مهرباني و تقدير از دوستان است. تصميم گيري براي او سخت است و فردي بسيار قابل اعتماد به شمار مي رود.

14خرداد تا 23 خرداد - درخت انجير (حساسيت)
فردي مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويي و بحث متنفر است. زندگي و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حيوانات لذت ميبرد. اجتماعي و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت هاي طولاني كار سخت استراحت كند و از استعداد هنري و هوش بالايي برخوردار است.

24 خرداد تا 4 تير - درخت سيب (عشق)
فردي آرام، گاهي اوقات خجالتي، بسيار جذاب و دلربا با رفتاري مناسب و سنجيده، ماجراجو و بي باك، حساس و ... دوست دارد كه ديگران را دوست داشته باشد و سايرين هم او را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسيار بخشنده و با استعداد. عاشق بچه ها است.

5 تير تا 15 تير - درخت صنوبر (رمز و راز )
فوق العاده با سليقه است و نمي تواند تنش و فشار عصبي را تحمل كند. زيبايي را دوست دارد. گاهي افسرده مي شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتاً كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندي و فردي كه دوستان زيادي دارد و بسيار قابل اعتماد است.

16 تير تا 25 تير - درخت نارون (بزرگواري)
قيافه و ظاهري خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاي او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمي كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايي بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكي درستكار و با وفا و دوست دارد براي سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردي كارآمد است.

26 تير تا 4 مرداد - درخت سرو (اعتماد به نفس)
فردي با توان و قدرت فوق العاده، كسي كه مي داند چطور خود را با شرايط مختلف در زندگي وفق بدهد.هدياي غير منتظره را دوست دارد و از سلامتي بدني برخوردار است. خجالتي نيست و اعتماد به نفس دارد. سخنراني برجسته، فردي مصمم و با اراده، كمي عجول و بي طاقت و دوست دارد كه ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.

5 مرداد تا 13 مرداد - درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)
جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.

14 مرداد تا 23 مرداد - درخت سدر (وفاداري)
فردي قوي، عضلاني، انعطاف پذير، كسي كه آنچه زندگي به اجبار به او مي دهد مي پذيرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعي مي كند ساده و خوش بين باشد.دوست دارد از نظر مالي مستقل عمل كند. مهربان و عاطفي، از تنهائي متنفر، با وفا و گاهي اوقات هم به زودي عصباني مي شود. با احتياط، تحصيل علم و دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.

24 مرداد تا 2 شهريور - درخت كاج (صلح و آشتي)
عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايي است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگي آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلي پويا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. هميشه ملاحظه ديگران را مي كند. با همه خيلي دوستانه رفتار مي كند. احساسات لطيفي دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.

3 شهريور تا 12 شهريور - درخت بيد مجنون (اندوه)
فردي كه دوست دارد از فشارهاي روحي دور باشد. زندگي خانوادگي را دوست دارد و سرشار از اميد و رؤيا است. جذاب، بسيارمهربان، عاشق زيبايي، با استعداد زياد در موسيقي، عاشق سفر به نقاط غيرمعمول، خستگي ناپذير، غيرقابل پيش بيني، درستكار و فردي كه مي تواند تحت تأثير قرار بگيرد اما نه هنگامي كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبي دارد و عاشق خنداندن ديگران است.

113 شهريور تا 22 شهريور - درخت ليمو ترش (شك و ترديد)
با هوش و سخت كوش است و آنچه را زندگي به او مي دهد مي پذيرد. البته بعد از آنكه سعي مي كند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاي عصبي نفرت دارد. از مسافرت و تعطيلات كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعاً روحي لطيف دارد. هميشه آماده جانفشاني براي افراد خانواده و دوستان است. بسيار بااستعداد است اما براي استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبري بالايي دارد و فوق العاده وفادار است.

23 شهريور - درخت زيتون (عقل)
عاشق مهرباني و رأفت، منطقي و متعادل است و از خشونت دوري مي كند. بردبار و شكيبا، با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبي رئوف و مهربان دارد. از هرگونه بخل و حسادت دوري مي كند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرهيخته لذت مي برد.

24 شهريور تا 3 مهر - درخت فندق (خارق العادگي)
جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردي كه مي داند چطور روي ديگران تأثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعي فعال، مردمي و اغلب اوقات دمدمي مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضي خوبي است .

4 مهر تا 13 مهر - درخت زبان گنجشك (حساسيت)
سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگي، فعاليت و حتي پيچيدگي ها است. مستقل، خوش سليقه، پراحساس،يار و هم صحبتي خوب است. كسي كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.

14 مهر تا 23 مهر - درخت افرا (استقلال فكري)
فردي معمولي نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتكار، خجالتي و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكي به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهي عصبي است اما حافظه و ذهني قوي دارد و به آساني ياد مي گيرد و هميشه ميخواهد اثري خوب روي ديگران داشته باشد.

24 مهر تا 11 آبان - درخت گردو (اشتياق و شور)
نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازي او نامحدود است. فردي غيرقابل انعطاف، شريكي استثنائي اما بدقلق است. هميشه مورد علاقه دیگران نيست اما اغلب تمجيد و تحسين مي شود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهي اوقات مغرور است.

12 آبان تا 21 آبان - درخت شاه بلوط (درستكاري)
هيكل و اندامي خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهي بالا، يك طراح و سياستمدار است. به راحتي آزرده خاطر مي شود. بسيار حساس، كوشا، گاهي اوقات برتر از ديگران عمل مي كند و گاهي در ارتباطات خود با سايرين سوء تفاهم برايش بوجود مي آيد. خانواده مدار و از لحاظ فيزيكي روي فرم است.

22 آبان تا 1 آذر - درخت ون (بلند پروازي)
فوق العاده جذاب، پرانرژي، خودجوش و پر مسئوليت است.انتقاد را دوست ندارد. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمينان است. به پول اهيمت مي دهد. خواستار توجه از سوي ديگران است و به پشتوانه و حمايت احساسي نياز دارد.

2 آذر تا 11 آذر - درخت ممرز (خوش سليقگي)
زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است وزندگي را تا جايي كه ممكن باشد راحت مي گيرد. زندگي را به سوي منطق و انضباط سوق مي دهد. به دنبال مهرباني و تقدير از دوستان است. تصميم گيري براي او سخت است و فردي بسيار قابل اعتماد به شمار مي رود.

12 آذر تا 21 آذر - درخت انجير (حساسيت)
فردي مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويي و بحث متنفر است. زندگي و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حيوانات لذت ميبرد. اجتماعي و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت هاي طولاني كار سخت استراحت كند و از استعداد هنري و هوش بالايي برخوردار است.

22 آذر تا 1 دي - درخت راش (خلاقيت)
فردي با سليقه،كسي كه به ظاهر خودش اهميت زيادي مي دهد. يك برنامه ريز خوب براي زندگي و كار و مسائل اقتصادي، فردي كه بدون لزوم بي گدار به آب نميزند. منطقي و مونس و ياري بي نظير در زندگي به شمار مي رويد.

2 دي تا 11 دي - درخت صنوبر (رمز و راز)
فوق العاده با سليقه است و نمي تواند تنش و فشار عصبي را تحمل كند. زيبايي را دوست دارد. گاهي افسرده مي شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتاً كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندي و فردي كه دوستان زيادي دارد و بسيار قابل اعتماد است.

12 دي تا 24 دي - درخت نارون (بزرگواري)
قيافه و ظاهري خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاي او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمي كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايي بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكي درستكار و با وفا و دوست دارد براي سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردي كارآمد است.

25 دي تا 3 بهمن - درخت سرو (اعتماد به نفس)
فردي با توان و قدرت فوق العاده، كسي كه مي داند چطور خود را با شرايط مختلف در زندگي وفق بدهد. هداياي غير منتظره را دوست دارد و از سلامتي بدني برخوردار است. خجالتي نيست و اعتماد به نفس دارد. سخنراني برجسته، فردي مصمم و با اراده، كمي عجول و بي طاقت و دوست دارد كه ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.

4 بهمن تا 8 بهمن - درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)
جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.

9 بهمن تا 18 بهمن - درخت سدر (وفاداري)
فردي قوي، عضلاني، انعطاف پذير، كسي كه آنچه زندگي به اجبار به او مي دهد مي پذيرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعي مي كند ساده و خوش بين باشد. دوست دارد از نظر مالي مستقل عمل كند. مهربان و عاطفي، از تنهائي متنفر، با وفا و گاهي اوقات هم به زودي عصباني مي شود. با احتياط، تحصيل علم و دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.

19 بهمن تا 30 بهمن - درخت كاج (صلح و آشتي)
عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايي است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگي آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلي پويا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. هميشه ملاحظه ديگران را مي كند. با همه خيلي دوستانه رفتار مي كند. احساسات لطيفي دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.

1 اسفند تا 10 اسفند - درخت بيد مجنون (اندوه)
فردي كه دوست دارد از فشارهاي روحي دور باشد. زندگي خانوادگي را دوست دارد و سرشار از اميد و رؤيا است. جذاب، بسيارمهربان، عاشق زيبايي، با استعداد زياد در موسيقي، عاشق سفر به نقاط غيرمعمول، خستگي ناپذير، غيرقابل پيش بيني، درستكار و فردي كه مي تواند تحت تأثير قرار بگيرد اما نه هنگامي كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبي دارد و عاشق خنداندن ديگران است.

11 اسفند تا 21 اسفند - درخت ليمو ترش (شك و ترديد)
با هوش و سخت كوش است و آنچه را که زندگي به او مي دهد مي پذيرد. البته بعد از آنكه سعي مي كند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاي عصبي نفرت دارد. از مسافرت و تعطيلات كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعاً روحي لطيف دارد. هميشه آماده جانفشاني براي افراد خانواده و دوستان است. بسيار بااستعداد است اما براي استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبري بالايي دارد و فوق العاده وفادار است.

22 اسفند تا 30 اسفند - درخت فندق (خارق العادگي)
جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردي كه مي داند چطور روي ديگران تأثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعي، فعال، مردمي و اغلب اوقات دمدمي مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضي خوبي است

 موضوعات:
درخت-روز-تولد-شما درخت-روز-تولد-شما درخت-روز-تولد-شما درخت-روز-تولد-شما درخت-روز-تولد-شما امتیاز : 1993 دیدگاه(0)

تاریخ: 07/11/1389 ساعت: 10:22 بازدید: 654 نویسنده: admin

مو

 

چند نکته در رابطه با سلامت مو

 

مراقبت از مو:

مو یکی از اعضای بدن است که باید برای سلامت آن تلاش کرد.موها را باید با ملایمت شانه کرد و از شامپوهای ملایم برای شستن مو استفاده کرد.در مواقعی که پوست سر دچار خارش و یا با شوره و ریزش مو مواجه شدید باید به پزشک مراجعه کنید.

 

موهای خشک:

کسانی که موهای خشک دارند باید از نرم کننده هایی استفاده کنند که از شامپو جدا است به این صورت که نرم کننده یک تا دو دقیقه روی سر بماند و بعد شسته شود.

 

موخوره:

موخوره یک حالت مکانیکی است که از ضربه زدن به موهای خشک ایجاد میشود و برای جلوگیری از آن نباید از برسهای تیز استفاده شود البته شانه کردن شدید مو هم موجب آسیب رساندن به نوک مو و ایجاد موخوره میشود.

 

تغذیه برای سلامتی مو:

تغذیه مناسب برای سلامت مو اهمیت ویژه ای دارد.رژیم سرشار از آهن و روی به رشد بهتر مو کمک میکند.

 

سفید شدن غیر طبیعی مو:

استرس بدلیل از بین بردن رنگدانه مو موجب سفید شدن مو میشود.استرس همچنین موجب برهم زدن متابولیسم سیستم بدن میشود و روند پیری سلولها را تسریع میکند.موضوعات:پوست,مو و زیبایی ,
مو مو مو مو مو امتیاز : 1955 دیدگاه(0)

تاریخ: 07/11/1389 ساعت: 09:42 بازدید: 565 نویسنده: admin

پاداش برای شستن دستها

 

کلینیک(منجاگالی)در میلان ایتالیا با هدف مبارزه با عفونت های بیمارستانی در میان نوزادان نارس به اقدام جالبی دست زده است.طی این اقدام عجیب مسوولان کلینیک با نصب یک دوربین به پرستارانی که با روش درست و بیشتر از بقیه دستهای خود را میشویند پاداشی معادل سه هزار یورو اعطا میکند.

در این کلینیک یک بودجه دویست هزار یورویی(معادل سالانه سه هزار یورو برای هر نفر)برای پاداش پرستارانی که دستهای خود را درست میشویند اختصاص یافته است.

 

آمارهای شگفت برانگیز

جالب است بدانید پس از گذشت یکسال از اجرای این طرح عفونت های بیمارستانی در بین نوزادان نارس این کلینیک سی در صد کاهش یافت.

در این کلینیک هفتاد پرسنل مسوول درمان و مراقبت از نوزادان هستند.این پرسنل هنگام شستن دستهای خود در مقابل دوربینی که تعبیه شده است رصد میشوند.

 

یک ایده فوق العاده

ایده پاداش برای شستن دستها از سوی یکی از سرپزشکان بخش نوزادان این کلینیک مطرح شده .ایشان میگوید بخش نوزادان یکی از بخشهایی است که با بیشترین خطر عفونتهای بیمارستانی مواجه است به طوریکه خطر این عفونتها در نوزادان نارس با وزن کمتر از 1.5 کیلو گرم بین 12 تا 35 درصد است.موضوعات:مطالب جداب و عجیب ,
پاداش-برای-شستن-دست!!! پاداش-برای-شستن-دست!!! پاداش-برای-شستن-دست!!! پاداش-برای-شستن-دست!!! پاداش-برای-شستن-دست!!! امتیاز : 1999 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/05/1391 ساعت: 20:38 بازدید: 896 نویسنده: admin

با خوردن گل پر حماقت از بین میرود

 

گل پر

گل پر گیاهی گلدار- علفی و چند ساله از تیره چتریان است.این گیاه بومی ایران است و در نواحی نمناک کوهستانی ایران و مناطق پیرامونی میروید.همه گونه های گل پر معطر هستند و برخی گونه های آن بعنوان ادویه در آشپزی استفاده میشوند.گلهای گل پر سفید و مجتمع بصورت چتر در انتهای ساقه های گل دهنده در قسمت بالای گیاه ظاهر میشوند.میوه آن تخم مرغی –کمی ضخیم و معطر به رنگ سبز تیره به طول 5.1سانتی متر است

 

خواص گل پر

گل پر ذهن را باز-حافظه را زیاد و نسیان را کم میکند

گل پر موجب افزایش نیروی بدن است

گل پر مقوی معده و دستگاه گوارش است

گل پر دفع کننده نفخ است

گل پر ترشحات معده را زیاد میکند

گل پر سموم بدن را دفع میکند

گل پر ضد عفونی کننده و ویروس کشی قوی است

گل پر شیر زنان را زیاد میکند

گل پر باعث نشاط و شادی است

گل پر به هضم غذا کمک میکند

گل پر برای کمر درد رطوبی مفید استموضوعات:خواص گیاهان،میوه هاوخوراکیها ,
گل-پر گل-پر گل-پر گل-پر گل-پر امتیاز : 2085 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 20:33 بازدید: 485 نویسنده: admin

کوچک شدن مغز انسان

 

کاهش حجم مغز انسان

گروهی از دانشمندان دانشگاه ویسکونسین در بررسی های خود دریافته اند که متوسط حجم مغز انسان در مقایسه با 20هزار سال قبل کوچکتر شده است.بر طبق این بررسی ها طی 20هزار سال گذشته حجم متوسط مغز مردان از 1500 سانتی متر مکعب به 1350سانتی متر مکعب(به اندازه یک توپ تنیس)کاهش یافته است البته مغز زنان نیز به همان نسبت یعنی به اندازه توپ تنیس کاهش یافته است.

گفته های بالا یعنی کوچکتر شدن مغز لوزوما" به معنی کاهش هوش نیست اما برخی

 

کاهش هوش انسان

دیرینه شناسان معتقدند که در جریان تکامل انسان هوش نیز کاهش داشته است.

 

استنباط کاهش حجم مغز

تئوری اول:انسانهای با سر بزرگ در دوره پارینه سنگی وجود داشته اند.

تئوری دوم:بدلیل اینکه غذای انسان شبیه غذای خرگوشها-روباهها و اسب ها بوده جمجمه نیز بزرگ بوده و با تغییر غذاها و آسانتر شدن آنها برای خوردن جمجمه کوچک شده است.

تئوری جدید:زمانیکه تراکم جمعیت پایین بوده ابعاد جمجمه افزایش یافته و در زمانیکه تراکم جمعیت افزایش یافته این ابعاد کاهش یافته است.

 

یک نتیجه گیری

دانشمندان نتیجه گیری کرده اند که با افزایش جوامع پیچیده بدلیل اینکه مردم برای زنده ماندن به هوش کمتری احتیاج داشته اند مغز کوچکتر شده است.موضوعات:
کوچک-شدن-مغز-انسان کوچک-شدن-مغز-انسان کوچک-شدن-مغز-انسان کوچک-شدن-مغز-انسان کوچک-شدن-مغز-انسان امتیاز : 1455 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 20:11 بازدید: 635 نویسنده: admin

جنسیت و پرخاشگری

 

تفاوت در پرخاشگری از سنین کم یعنی از دو یا سه سالگی در افراد مشهود است.در مهد کودکها اغلب پرخاشگری جسمی و کلامی در پسر ها بیشتر از دختر هاست و پسرها بیشتر در صدد تلافی برمی آیند.تفاوتهای جنسی در رفتار پرخاشگرانه در تمامی طبقات اجتماعی و فرهنگها دیده میشود و در همه سنین وجود دارد اما تفاوت در بروز آن در سنین بلوغ و اوایل بزرگسالی مشخص میشود.

طبق نظر آیزنگ تیپ دختران مجرد براحتی خشمگین میشوند و متاهل ها آرامتراند.رفتار پرخاشگرانه در انسان به شکل اعمال خشونت آمیز نسبت به دیگران فرض شده است که ممکن است در بسیاری از موارد منجر به مقابله به مثل گردد.

دلایل پرخاشگری

بنظر برخی از محققان پرخاشگری آموختنی است.

ممکن است در بسیاری از موقعیت های بالینی از مسمومیت الکلی یا سایر مواد و اختلالات شناختی گرفته تا سایر موارد پرخاشگری صورت گیرد.

گروهی دیگر پرخاشگری را در رفتاری میدانند که به دیگران آسیب میزند و بالقوه آسیب زا         است و به دو صورت بدنی و لفظی نمود پیدا میکند.موضوعات:
پرخاشگری پرخاشگری پرخاشگری پرخاشگری پرخاشگری امتیاز : 1467 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 11:38 بازدید: 629 نویسنده: admin

سبوس

 

مصرف گندم سبوس دار=کاهش فشار خون

 

 

غذاهایی که با گندم سبوس دار تهیه میشوند میتوانند فشار خون را کاهش دهند.

 

گروهی از محققان خارجی طبق تحقیقات خود بتازگی اعلام کرده اند کهغذاهایی که با گندم سبوس دار تهیه میشوند میتوانند به کاهش فشار خون منجر شوند از جمله این غذاها میتوان به حریره فرنی-نان-و انواع کیک ها اشاره کرد که در تهیه آنها از گندم سبوس دار استفاده شده است.تحقیقات اخیر که بر روی بیش از 200 داوطلب انجام شده به این صورت بوده است که این افراد در طی یک دوره در طی روز سه بار از غذاهایی که با گندم سبوس دار تهیه شده بود مصرف میکرده اند.

 

جالب اینجاست که سرپرست تیم تحقیقاتی فوق یادآور شده که این تحقیقات میتواند تبلیغی بسیار مناسب برای محصولات و غذاهای اسکاتلندی باشد زیرا آنها در بیشتر غذاهای خود از گندم سبوس دار استفاده میکنند که برای فشار خون بالا که عامل افزایش احتمال بروز بیماریهای قلبی و سکته میشود بسیار مفید است.موضوعات:
سبوس سبوس سبوس سبوس سبوس امتیاز : 1558 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 10:50 بازدید: 570 نویسنده: admin

کپک ها

کارشناسان بهداشت آمریکا هشدار داده اند کپک های خانگی  میتوانند سبب بروز آلرژی و و مشکلات تنفسی شوند حتی ممکن است کشنده باشند.انجمن های آمریکایی آسم و آلرژی-آکادمی آلرژی و آسم و ایمونولوژی توصیه هایی برای کنترل رشد کپکها در خانه ارایه کرده اند.طبق این گفته ها و برای کنترل رشد کپکها رطوبت فضای داخل خانه باید کمتر از چهل درصد باشد.برای این منظور شما میتوانید از یک دستگاه رطوبت سنج کمک بگیرید.همچنین برای محیط های مرطوب یک هواکش یا سیستم تهویه مناسب مورد نیاز است.

نکات دیگری که در این رابطه قابل توجه است اینکه هرگونه منبع نشت آب که امکان رشد کپکها را فراهم میکند باید مهار شود و حتی نواحی تجمع کپک ها روی سطوح جامد باید شناسایی و این نواحی با مواد سفید کننده تمیز شوند.

شدیدا"توصیه میشود که از تهویه مناسب فضای منزل اطمینان پیدا کنید برای این منظور برای حمام و آشپزخانه منزل هواکش تعبیه کنید و لباسها را در فضای باز خشک کنید.سردوش حمام مرتبا" تمیز شود- تعداد گیاهان داخل منزل به حداقل برسد اگر امکان دارد پنجره ها را بسته نگه دارید و بالاخره اینکه از پوشاندن کف دستشویی و زیر زمین با موکت یا قالیچه خودداری کنید.

با رعایت این نکات میتوانید احتمال رشد کپک ها و قارچها در منزل را کاهش دهید و زیانهای آنها را کنترل کنید.موضوعات:
کپک کپک کپک کپک کپک امتیاز : 1462 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 10:42 بازدید: 506 نویسنده: admin

جلوگیری از ریزش مو با مصرف کافئین

 

تماس موضعی کافئین با ریشه های مو میتواند با مهار اثرات مضر هورمون دی هیدرو تسترون از ریزش موها جلو گیری کند.در جوامع امروزی شایع ترین دلیل ریزش مو عامل هورمونی است که با نوعی گرایش ارثی از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال است و این نوع ریزش مو در مردها با رسیدن سن بلوغ و در زنان با نزدیکی سن یائسگی پدید می آید.نقش اصلی را در این میان فرم فعال هورمون تستسترون بر عهده دارد.با بکگار گیری درست ترکیبات کافئین در انواع داروهای موضعی و شوینده های طبی همراه با ناقلین مناسب که بتوانند باعث انتقال این ترکیبات به ریشه مو شوند از ریزش مو جلوگیری میکند.در اکثر موارد برای مویی که بصورت ارثی ریزش دارد بعلت وجود ژن ریزش مو نمیتوان کار خاصی برای فرد انجام داد اما در مواردی که ریزش مو اکتسابی است و بعلت اختلالات هورمونی بروز میکند میتوان با تنظیم هورمونها ی مسبب بیماری ویا به صورت موضعی مشکل را برطرف کرد.موضوعات:
جلوگیری-از-ریزش-مو-با-مصرف-کافئین جلوگیری-از-ریزش-مو-با-مصرف-کافئین جلوگیری-از-ریزش-مو-با-مصرف-کافئین جلوگیری-از-ریزش-مو-با-مصرف-کافئین جلوگیری-از-ریزش-مو-با-مصرف-کافئین امتیاز : 1612 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 10:22 بازدید: 471 نویسنده: admin

فناوری مرسدس بنز برای  حفظ جان عابران پیاده

 

مرسدس بنز اخیرا" از امکان تازه ای در خودروهای لوکس خود خبر میدهد که بنام سیستم خودکار کمکی دید در شب معرفی شده است.این سیستم خودکار عابران را تشخیص داده و برای هشدار یکی از چراغهای جلو را روشن میکند.از سال 2009 تاکنون مرسدس فناوری را در اختیار گرفته که با استفاده از پرتوهای فروسرخ عابران پیاده را در هنگام شب تشخیص داده و روی صفحه کنترل اتومبیل حضور آنها را هشدار میدهد.با اضافه شدن سیستم خودکار کمکی دید در شب به این فناوری هنگامیکه دوربین فرو سرخ عابر پیاده ای را تشخیص دهد نور یکی از چراغها او را هدف قرار میدهدتا همزمان به راننده و عابر پیاده هشدار دهد.این دوربین فرو سرخ از فاصله 80 مکتری میتواند فرد را رویت کرده و حضورش را گزارش دهد.موضوعات:
فناوری-مرسدس-بنز-برای--حفظ-جان-عابران-پیاده فناوری-مرسدس-بنز-برای--حفظ-جان-عابران-پیاده فناوری-مرسدس-بنز-برای--حفظ-جان-عابران-پیاده فناوری-مرسدس-بنز-برای--حفظ-جان-عابران-پیاده فناوری-مرسدس-بنز-برای--حفظ-جان-عابران-پیاده امتیاز : 1523 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 10:02 بازدید: 695 نویسنده: admin

چند گام مهم تا رسیدن به موفقیت

 

1:برای زندگی خود قوانینی وضع کنید و از این قوانین سرپیچی نکنید.(این قوانین را با مشورت متخصصان و افراد موفق تدوین کنید)

2:از خود و اطرافیانتان و محیط اطرافتان شناخت کافی بدست آورید.

3:اینرا بدانید که شما هستید که میتوانید از زندگی لذت ببرید یا آنرا بکام خود تلخ کنید.

4:بیشتر چیزهای که در زندگی برایتان لذت بخش نیستند میتوانند بدست خودتان از بین بروند.

5:در زندگی نقش یک بازنده را بازی نکنید یا سعی نکنید با یادآوری تجربه های تلخ گذشته آنها را برای خود بهانه نکنید.

6:دیگران را مقصر عدم موفقیت خود ندانید.این عملکرد شماست که داستان زندگی تان را مینویسد.

7:بیاد داشته باشید که افکار مثبت نتیجه مثبت و افکار منفی نتیجه منفی دارند.

8:وقایع ناخوشایند زندگی تان را مرور کنید و ببینید عیب کار از کجا بوده تا در آینده تکرار نشود.

9:از تغییرات نترسید و بیشترین استفاده را از تغییرات بگیرید.

10:واقع نگر باشید و همه چیز را همانطور که هست ببینید نه همانطور که خودتان میخواهید.

11:چیزهایی را که باعث عدم موفقیت شماست از خود دور کنید.

12:درست و با دقت بسیار زیاد تصمیم گیری کنید.

13:فکرها-آرزوها-هدفها و تصمیمات خود را به واقعیتهای معنادار-هدفمند و سازنده تبدیل کنید.

14:خودتان را بر اساس نتایج واقعی ارزیابی کنید نه بر اساس حرف.

15:هیچ گاه از یاد خدا غافل نشوید.

16:اگر خردمندانه و با درایت ریسک کنید حتما" موفقیت از آن شماست.

17:عینک بدبینی و زشت بینی را از چشم خود بردارید.

18:به اهداف بلند و والا فکر کنید و توقعات خود را پایین نگه ندارید که باعث در جا زدن شما میشود.ولی هرگز از مرز واقع نگری خارج نشوید.

19:رفتاری که دیگران با شما دارند بازتاب رفتار خود شماست.پس درست رفتار کنید و برای خود ارزش قایل باشید.

20:برای بخشش ارزش زیادی قایل شوید زیرا خصلت بزرگان است.

21:قدرت کنترل عصبانیت را در خود تقویت کنید.

22:نفرت-حسادت و خشم روح انسان را نابود میکند.

23:در زندگی به آن چیزی میرسید که به آن فکر میکنید.پس به بهترین چیزها فکر کنید.موضوعات:
چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت چند-گام-مهم-تا-رسیدن-به-موفقیت امتیاز : 1993 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 09:52 بازدید: 560 نویسنده: admin

انتخاب کارکنان شایسته

 

یک مجموعه کاری در هر زمینه و با هر وسعت برای رسیدن و نیل به اهداف خود به یکسری منابع و امکانات نیاز دارد که مهمترین آنها نیروی انسانی میباشد.در اینجا به شرایط کلی مورد نیاز برای انتخاب کارکنان یک مجموعه اشاره شده است:

 

- کارکنانی انتخاب کنید که بتوانند هدفهای خود را بطور واضح بیان کنند.

- کارکنانی انتخاب کنید که انعطاف پذیر باشند

- کارکنانی انتخاب کنید که عتماد به نفس داشته باشند.

- کارکنانی انتخاب کنید که از شکستها نهراسند.

- کارکنانی انتخاب کنید که با اشتیاق زیاد کار کنند.

- کارکنانی انتخاب کنید که تعهد و صداقت داشته باشند.

- کارکنانی انتخاب کنید که شجاع باشند.

- کارکنانی انتخاب کنید که از شرایط روحی و جسمی لازم برخوردار باشند.موضوعات:مشاوره کارآفرینی ,
بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید بهترین-کارمندان-را-استخدام-کنید امتیاز : 1874 دیدگاه(0)

تاریخ: 05/11/1389 ساعت: 09:47 بازدید: 506 نویسنده: admin

مهمترین نکات در ایجاد و اداره موسسات کوچک و وابسته

 

 

مهمترین گام در توفیق یک مجموعه تجاری یا خدماتی وابسته شامل اقدامات کلی و بنیادین مجموعه های مادر میباشد که این اقدامات بشرح ذیل بیان گردیده است:

 

1:ارایه یک منشور یا اساسنامه ویا هر چز دیگر در این قسم برای مجموعه زیر دست

در این منشور بایستی وظایف-هدفها-چارت سازمانی و سایر مسایل حیاتی ذکر شده باشد تا همه اعضای واحد کوچکتر طبق چارچوب تعیین شده وظایف خود را بدانند و هیچ گونه تضادی بوجود نیاید.

 

2:مجموعه بزرگتر بایستی تا حد امکان ابزار قدرت و امکانات خود را در جهت تقویت واحد کوچکتر بکار گیرد

 

3:فراهم نمودن امکانات لازم برای واحد کوچکتر در جهت نیل به اهداف

 

4:فراهم نمودن کارکنان واجد شرایط به تعداد کافی

در صورتی که بکارگیری اشخاص به واحد کوچکتر محول شده آیین نامه ای مدون و لازم الاجرا در این مورد موجود باشد تا از هرگونه اختلال و بی نظمی در آینده جلوگیری بعمل آید.

 

5:اگر اختیاراتی به واحد کوچکتر تفویض شده است در آن دخالت نشود

بارها پیش آمده که مدیران بالا دست با دخالت در امور واحدهای کوچکتر آنها را به اقداماتی مجبور میکنند که نه تنها مشکلی را بر طرف نمیکند بلکه خود دردسر ساز میشوند.

 

6:ایجاد یک شرایط کاری مناسب مرفه و امن تا باعث دلگرمی و پیشرفت کارکنان باشدموضوعات:مشاوره کارآفرینی ,
مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته مهمترین-نکات-در-ایجاد-و-اداره-موسسات-کوچک-و-وابسته امتیاز : 1541 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 18:14 بازدید: 1051 نویسنده: admin

گزنه

 گزنه گیاهی است خود رو جالینوس حکیم بزرگ آنرا برای رفع سرما خوردگی و بیماریهای دستگاه تنفسی تجویز میکرده است.ساقه این گیاه علفی و چند ساله چهار گوش است و ارتفاع آن تا یک متر هم میرسد.ریشه این گیاه خزنده است ودر کم کم تمام ناحیه محل رویش را فرا میگیرد.ساقه این گیاه را پرزها و تارهای مخروطی پوشانده اند.که در صورت لمس به پوست چسبیده و آنرا میگزد و باعث سوزش و خارش در ناحیه لمس میشود شاید بهمین علت نام این گیاه گزنه است.تخم گزنه نرم و تیره رنگ و مانند تخم کتان است.

 

قسمتهای مورد استفاده گزنه

قسمت های مورد استفاده گزنه برگهای تازه-ریشه-شیره و دانه آن است.

 

خواص دارویی گزنه

گزنه مو را تقویت و از ریزش آن جلوگیری میکند

در بعضی موارد با مصرف گزنه موی سر دوباره می روید.برای استفاده از این خاصیت گزنه مقدار 6 گرم سر شاخه ها و برگها و ریشه گزنه را به تنهایی یا با 30 گرم چای کوهی در یک لیتر آب ریخته و آنقدر بجوشانید تا حجم مایع به نصف برسد.شبها مقداری از این مایع را به سر بمالید و صبح بشوئید.برای براق شدن و جلای مو بعد از شستن سر موها را با چای گزنه ماساژ دهید.برای این منظور یک قاشق چای خوری برگ خشک گزنه را در یک لیوان آب جوش ریخته و بگذارید نیم ساعت بماند ماساژ دادن با این دم کرده شوره سر را نیز برطرف میکند.

گزنه دستگاه هاضمه را تقویت میکند

گزنه ادرار را زیاد میکند

گزنه برای درمان بیماری قند خون مفید است

برای این منظور یک لیوان دم کرده گزنه را سه بار در روز مصرف کنید.

گزنه شیر افزاست

گزنه اختلالات خونی را برطرف میکند

گزنه بیماریهای پوستی را برطرف میکند

گزنه برای باز کردن عادت ماهیانه کاربرد دارد

گزنه در درمان کم خونی موثر است و تعداد گلبولهای قرمز را زیاد میکند

گزنه خون ادرار را برطرف میکند

گزنه عرق آور است

گزنه پاک کننده اخلاط سینه-ریه و معده است

گزنه نیروی جنسی را تقویت میکند

گزنه گرفتگیهای کبد را رفع میکند

گزنه زگیل را از بین میبرد

برای از بین بردن زگیل ضماد برگهای تازه گزنه را روی زگیل بمالید.

گزنه برای پاک کردن مثانه-رفع عفونت از مثانه و دفع سنگ مثانه مفید است

برای این کار برگ گزنه را با ریشه شیرین بیان دم کرده و بنوشید.

گزنه برای التیام زخم ها و زخم های سرطانی مفید است

برای این کار از ضماد تخم گزنه مخلوط با عسل استفاده کنید.

گزنه برای برطرف کردن کهیر استعمال میشود

برای این امر از جوشانده ی گزنه به مقدار سه فنجان در روز بنوشید.

گزنه را قبل از عادت ماهانه بصورت دم کرده برای برطرف کردن ناراحتی های زنانه استفاده کنید

گزنه درد نقرس را کاهش میدهد

گزنه ناراحتی های کلیه را برطرف میکند

گزنه اگر بصورت ضماد استفاده شود دردهای عضلانی را تسکین میدهد

گزنه کرم روده و کرم معده را میکشد

گزنه درمان کننده ی بواسیر است

گزنه درد رماتیسم رابرطرف میکند

برای این کار برگهای تازه گزنه را روی پوست بمالید.

 

طرز استفاده گزنه

دم کرده ی گزنه: مقدار 40 گرم برگ گزنه را در یک لیتر آب جوش ریخته دم کنید مکیزان مصرف آن بعد از هر وعده غذایی یک لیوان است.

جوشانده گزنه:مقدار 30 گرم گزنه را در یک لیتر آب ریخته 10 دقیقه بجوشانید.این جوشانده برای تصفیه خون مفید است و مقدار مصرف آن 1 فنجان بین غذا در روز است

 

مضرات گزنه

در صورت استفاده بیش از حد ممکن است برای کلیه ها و روده ها مضر باشد بنابراین بهتر است با صمغ عربی استفاده شود.مقدار مصرف بیش از 10 گرم در روز ممکن است باعث بند آمدن ادرار  شود زنان باردار و کودکان باید از مصرف آن خودداری کنند.موضوعات:خواص گیاهان،میوه هاوخوراکیها ,
گزنه گزنه گزنه گزنه گزنه امتیاز : 2305 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 16:46 بازدید: 735 نویسنده: admin

پیاز چه  و تنظیم   قند خون

 

پیاز چه ها غنی از کروم هستند و برای تنظیم گلوکز –سوخت و ساز بدن و ذخیره سازی قند مفید است.پیازچه فواید بسیاردیگری  دارد که اغلب مانند پیاز است.

مصرف پیازچه موجب کاهش قند خون-کاهش کلسترول خون-کاهش فشار خون بالا-کاهش ریسک پیشرفت سرطان کولون و دیگر سرطانها و و کاهش التهاب کبد است.

کروم موجود در پیازچه موجب کاهش کلسترول بد همراه با افزایش کلسترول خوب است و باعث کاهش تری گلیسرید میشود.کوئرستین ترکیبی است که در پیازچه یافت میشود و دارای فواید ضد التهابی و آنتی اکسی دانی است.

علاوه بر این پیاز چه غنی از ویتامین(ث) است که این ویتامین علاوه بر ارتقای سیستم ایمنی بدن در برابر بیماریهای قلبی عروقی-بیماریهای چشمی و چین و چروک پوست از بدن محافظت میکند.  موضوعات:خواص گیاهان،میوه هاوخوراکیها ,
پیاز-چه--و-تنظیم---قند-خون پیاز-چه--و-تنظیم---قند-خون پیاز-چه--و-تنظیم---قند-خون پیاز-چه--و-تنظیم---قند-خون پیاز-چه--و-تنظیم---قند-خون امتیاز : 1908 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 16:29 بازدید: 721 نویسنده: admin

جلوگیری از افزایش وزن با چای

 

اخیرا" مطالعات جدیدی روی چای صورت گرفته که حاکی از آن است که نوشیدن چای میتواند از اضافه وزن ناشی از مصرف هله هوله ها جلوگیری کند.

طبق این مطالعات پژوهشگران دریافته اندکه مصرف منظم چای تغییرات آسیب رسان در خون که ناشی از غذاهای چرب است و میتوامند منجر به بروز دیابت نوع دوم شود را متوقف میکند.

 

تاثیرات مضر رژیم غذایی چرب که چای سیاه آنها را خنثی میکند عبارتند از:

-افزایش کلسترول خون

-افزایش گلوکرز خون

-و مقاومت به انسولین که باعث بروز دیابت نوع دو میباشد.

 

تحقیقات دیگری هم در مورد چای  انجام شده که نشان میدهد نوشیدن چای منظم برای 10سال یا بیشتر تراکم استخوان را بهبود می بخشد.موضوعات:نکات کلیدی برای سلامتی ,
جلوگیری-از-افزایش-وزن-با-چای جلوگیری-از-افزایش-وزن-با-چای جلوگیری-از-افزایش-وزن-با-چای جلوگیری-از-افزایش-وزن-با-چای جلوگیری-از-افزایش-وزن-با-چای امتیاز : 1798 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 16:23 بازدید: 703 نویسنده: admin

آیا میدانستید مغز...

آیا میدانستید مغز انسان برای یادگیری یک واژه خارجی 15 دقیقه وقت نیاز دارد.

وقتی که یک زبان خارجی فرا گرفته میشود برای آموختن یک واژه جدید کافی است که آنرا 160 مرتبه تکرار کنیم مغز برای تمایز قایل شدن بین این واژه جدید با لغت های قدیمی به 15 دقیقه زمان نیاز دارد.تحقیقات نشان داده است در ابتای امر مغز باید یک کار سخت برای تشخیص واژه های جدید انجام دهد اما پس از 160 بار تکرار که حدود 15 دقیقه طول میکشد واژه جدید بر روی حافظه ثبت میشود.همچنین تحقیقات حاکی از آن است برای اینکه یک زبان خارجی را یاد بگیریم کافی است خوب به آن گوش داد و این کشف میتواند در توان بخشی افرادی که سکته مغزی روی تواناییهای زبانی آنها اثر گذاشته کاربرد داشته باشد.موضوعات:اطلاعات عمومی ,
آیا-میدانستید-مغز... آیا-میدانستید-مغز... آیا-میدانستید-مغز... آیا-میدانستید-مغز... آیا-میدانستید-مغز... امتیاز : 1372 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 12:13 بازدید: 727 نویسنده: admin

گرفتگی عضلات

درد ناشی از گرفتگی عضلات یک درد شایع است که اغلب  در نواحی کمر–پشت ساق پا-گردن و ستون فقرات ایجاد میشود.و علت آن در اکثر موارد قرار گرفتن بدن برای مدت طولانی در وضعیت نامناسب یا آغاز فعالیتهای شدید جسمی بطور ناگهانی است.برخی علت های دیگر گرفتگی عضلات به سایر بیماریها برمیگردد مثل اختلالات الکترولیت-میوپاتیو نوروپاتی همچنین در زنان باردار بویژه در مراحل آخر بارداری به علت اختلالات یونی و کمبود کلسیم ممکن است در ران پا و یا ساقها گرفتگی ایجادشود.بصورت علمی گرفتگی عضله هنگامی رخ میدهد که عضله ای دچار انقباض میشود و به شکل اولیه اش برنمیگردد.وقوع این اتفاق برمیگردد به دلایلی که در انقباض و انبساط عضلات نقش دارند که از آن جمله میتوان به مواد مواد غذایی مختلف دئر خون اشاره کرد.بطور کلی رژیم غذایی که درآن مایعات و کلسیم کم مصرف میشود منجر به گرفتگی عضلات است.

 

چه وقت گرفتگی عضلات خطر ناک است؟

-اگر شما بطور مکرر دچار این عارضه میشوید.

-اگر احساس میکنید عضلاتتان دارای قدرت سابق نیست.

-اگر اندامهایتان بی حس میشود.

-اگر درد عضلانی شدتی غیر طبیعی پیدا کند.

-اگر تب میکنید و وزنتان مدام در حال کاهش است.

اگر یک یا چندی از موارد بالا برای شما اتفاق افتاد ممکن است گرفتگی عضلات یک واکنش عادی ماهیچه ای نباشد و در اینصورت باید به پزشک مرجعه شود.

 

چگونه از درد گرفتگی عضلات خلاص شویم؟

بهترین راه درمان گرفتگی عضلات کشش آرام و ممتد است.مثلا" اگر عضلات پشت ساق پا دچار گرفتگی شود بنشینید پاها را دراز کنید و انگشتان پا را به سمت جلو وبالا بکشید.موضوعات:آسیب های ورزشی ,
گرفتگی-عضلات گرفتگی-عضلات گرفتگی-عضلات گرفتگی-عضلات گرفتگی-عضلات امتیاز : 1863 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 10:41 بازدید: 528 نویسنده: admin

شکم بزرگ مرگ را نزدیک میکند

پژوهشگران ثابت کرده اند چاقی مرکزی یا همان چاقی شکم منشا بسیاری از بیماریها است که فرد را به مشکلات اساسی دچار میکند.از جمله این مشکلات میتوان به بیماریهای قلبی عروقی-پرفشاری خون- مقاومت انسولینی و دیابت نوع دو اشاره کرد.مهمترین خطر چاقی شکمی باریک و سخت شدن عروق و مشکلات قلبی عروقی است که منجر به سکته و حملات قلبی ذمیشود.احتمال سکته در افراد دارای چاقی شکمی نیز 300 برابر افراد دارای دیابت قلبی است .بهترین راه مبارزه با چاقی شکمی کاهش کالری مصرفی بدن است.

 موضوعات:مطالب جداب و عجیب ,
شکم-بزرگ-مرگ-را-نزدیک-میکند شکم-بزرگ-مرگ-را-نزدیک-میکند شکم-بزرگ-مرگ-را-نزدیک-میکند شکم-بزرگ-مرگ-را-نزدیک-میکند شکم-بزرگ-مرگ-را-نزدیک-میکند امتیاز : 1691 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 10:26 بازدید: 488 نویسنده: admin

                                                         گوگل وارد بدن میشود!!!Surprised

گوگل باز هم طی برنامه جنجال برانگیزی برنامه ای جدید برای جست وجوی اجزای داخل بدن ارایه کرده است.

شرکت گوگل در آخرین نوآوری خود مرورگر بدن را را ساخته که ابزاری است که کاربران بوسیله آن میتوانند نقاط مختلف بدن خود را به سادگی یافته و مشاهده کنند.از جستجوی یک رشته عصبی گرفته تا از سفر از میان مری به معده.این مرورگر به شما اجازه میدهد تا روی اجزای بدن تمرکز کرده و آنرا بزرگ نمایی کنید و مشابه برنامه گوگل مپ از میان پوست-ماهیچه ها و استخوانها عبور کرده  و روی ریزترین بخشهای سازنده بدن تمرکز میکند.موضوعات:مطالب جداب و عجیب ,
گوگل-وارد-بدن-میشود!!! گوگل-وارد-بدن-میشود!!! گوگل-وارد-بدن-میشود!!! گوگل-وارد-بدن-میشود!!! گوگل-وارد-بدن-میشود!!! امتیاز : 1660 دیدگاه(0)

تاریخ: 28/10/1389 ساعت: 10:13 بازدید: 832 نویسنده: admin

طب سوزنی ودرمان تنبلی چشم

در سندرم تنبلی چشم مغز و چشمها نمیتوانند بطور صحیح با هم کارکنند بنابر این یکی از چشمها بیشتر از چشم دوم کار میکند .برای معالجه تنبلی چشم چشم پر کار را با باند میپوشند تا چشم تنبل برای  افزایش فعالیت تحریک شود.تا   هفت سالگی این روش نتایج بسیار خوبی دارد اما پس از آن اینگونه نیست و حتی چشم بانداژ شده میتواند در کودک مشکلات روحی ایجاد کند.در یک تحقیق در چین 88 کودک بین 7 تا 12 سال دارای تنبلی چشم مورد آزمایش قرار گرفتند به این صورت که این کودکان به دو دسته تقسیم شدند.هر دو گروه از عینک طبی استفاده میکردند .در این تحقیق برای 43 کودک درمان با طب سوزنی وبرای 45 کودک درمان با بانداژ تجویز شد.گروهاول 5 نوبت طب سوزنی در هفته و گروه دوم بانداژ یک چشم چشم برای دو ساعت در روز را تجربه کردند.پس از 25 هفته درمان با طب سوزنی 17 کودک و درمان مبتنی بر بانداژ تنها برای 7 نفر موثر بود.از نظر درصد طب سوزنی 41.5 درصد و بانداژ 16.7 درصد بازدهی درمان داشت.موضوعات:طب سوزنی ,
طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم طب-سوزنی-ودرمان-تنبلی-چشم امتیاز : 1929 دیدگاه(0)

تاریخ: 27/10/1389 ساعت: 11:17 بازدید: 546 نویسنده: admin

چه رازهایی در پشت امضای شما وجود دارد؟

 

امضا کردن کاری است که شاید هر یک از ما در یک روز حداقل چندین مرتبه باید آنرا انجام دهیم و شاید خیلی ها هم از این کار لذت میبرند و به ماشین امضا تبدیل شده اند.اما آنچه باید بدانیم اینست که در پشت امضای ما روانشناسی جالبی نهفته است که دانستن آن خالی از لطف نمیباشد.

 

-کسانیکه در جهت عقربه های ساعت امضا میکنند اغلب انسانهایی منطقی هستند.

-کسانیکه برخلاف عقربه های ساعت امضا میکنند دیر منطق و گاهی بی منطق هستند.

-کسانیکه در امضای خود از خطوط عمودی استفاده میکنند در امور لجاجت و پافشاری میورزند.

-کسانیکه از خطوط افقی در امضای خود استفاده میکنند اغلب انسانهای منظمی هستند.

-کسانیکه با فشار امضا میکنند در کودکی تحت فشار بوده اند.

-کسانیکه پیچیده امضا میکنند انسانهایی شکاک هستند.

-کسانیکه در امضای خود اسم و فامیل خود را مینویسند خود را برتر فامیل میدانند.

-کسانیکه در امضای خود از نام فامیلشان استفاده میکنند دارای منزلت هستند.

-کسانیکه در امضا اسمشان را مینویسند و خط میزنند خود را نشناخته اند.

-کسانیکه بصورت دایره یا بیضی امضا میکنند میخواهند به اوج برسند.موضوعات:فال,طالع بینی و روانشناسیهای جالب ,
چه-رازهایی-در-پشت-امضای-شما-وجود-دارد؟ چه-رازهایی-در-پشت-امضای-شما-وجود-دارد؟ چه-رازهایی-در-پشت-امضای-شما-وجود-دارد؟ چه-رازهایی-در-پشت-امضای-شما-وجود-دارد؟ چه-رازهایی-در-پشت-امضای-شما-وجود-دارد؟ امتیاز : 1909 دیدگاه(1)

تاریخ: 27/10/1389 ساعت: 09:37 بازدید: 471 نویسنده: admin

اخلاق معاشرت

در این پست به بیان نکاتی مهم پیرامون اخلا ق معاشرت از دیدگاه اسلام میپردازیم.

در جامعه اسلامی هر مسلمان نسبت به برادر دینی خود احساس مسئولیت میکند و تکالیفی بر گردن دارد که بایستی به آنها عمل کند.در اینجا به برخی از این تکالیف که از آیات و روایات استخراج شده است اشاره میشود.

 

-مسلمان آنچه را برای خود دوست میدارد برای برادر دینی خود هم دوست دارد.

-مسلمان آنچه برای خود دوست ندارد برای دیگران هم دوست ندارد.

-مسلمان نباید مسلمان دیگر را با دست و زبان بیازارد.

-مسلمان باید در برابر مسلمان متواضع باشد و و از تکبر بپرهیزد.

-مسلمان نباید حرف نامربوط دیگران را را در مورد مسلمان و مومنی گوش دهد و بپذیرد.

-مسلمان نباید دنبال عیوب دیگران باشد.و عیوب دیگران را بپوشاند.

-مسلمان نباید راز دیگران را فاش کند و آبروی مردم را بریزد.

-مسلمان باید از قهربا دیگران خودداری کند و در صورت پیش آمدن قهررا بیش از سه روز طول ندهد.

-مسلمان نباید بدون اجازه و سرزده وارد خانه برادر مومن خود شود.

-مسلمان بایستی با روی گشاده و خندان و کدورت زدا با دیگران برخورد کند.

-مسلمان باید به عهد و وعده خود وفا کند.

-مسلمان بایستی احترام بزرگتر را نگه دارد و در حق کوچکتر محبت و مهربانی کند.

-مسلمان باید میان مومنان آشتی و صلح برفرار کند.

-مسلمان نباید در جائیکه سوءظن دیگران را برمی انگیزد حضور یابد.

-مسلمان بایستی در رفع نیازهای دیگران بکوشد.

-مسلمان میبایست در غیاب مسلمان دیگر از آبرو و ناموس او دفاع کند.

-مسلمان نباید سلام-مصافحه و معنقه را از یاد ببرد.

-مسلمان باید صله رحم-عیادت-دیدار- تشییع جنازه-زیارت قبور و...را به جا آورد.

 موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت امتیاز : 1751 دیدگاه(0)
تاریخ: 27/10/1389 ساعت: 09:21 بازدید: 753 نویسنده: admin

صحیح ترین روشهای مطالعه

همانطور که میدانیم برای انجام درست هر کاری ابتدا میبایست روشهای صحیح دست یافتن به آن هدف یا روشهای درست نیل به سمت آن موضوع را بدانیم.بدون شک مطالعه هم از این امر مستثنی نمیباشد.بارها مشاهده کردهاید که دانش آموزی بسیار اهل مطالعه و خواندن است اما متاسفانه نتوانسته است که از سعی و تلاش خود نتیجه مطلوبی بدست آورد و گاهی هم مشاهده کرده اید که فردی که به ظاهر کمتر اهل مطالعه بوده است نتیجه به مراتب بهتری کسب کرده است.راستی علت چیست؟

معمای این امر در فراگرفتن راههای صحیح مطالعه قابل حل است.

 

نداشتن یک روش مناسب و صحیح در انجام ئمطالعه پیامدهای بسیار مخربی دارد که حتی میتواند تمام زندگی یک فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد.که از جمله این آثار سوء میتوان به ئموارد ذیل اشاره کرد:

1:پایین آمدن کارایی و بازدهی مطالعه

2:تضعیف روحیه

3:کاهش اعتماد به نفس

4:دلزدگی از مطالعه

5:احساس خستگی همزمان با شروع مطالعه

 

برای داشتن یک مطالعه صحیح و پایبند به روشهای علمی که بتواند بازخورد خوبی بدنبال داشته باشد ما روشهای زیر را به شما توصیه میکنیم:

1:انتخاب هدف قبل از شروع مطالعه

هدف از مطالعه میتواند شامل لذت بردن از مطالعه یا شرکت در کنکور ویا موفقیت در امتحانات و یا هر هدف مرتبط دیگری باشد.

2:اعتماد به خود و اعتقاد به توانستن

بیاد داشته باشیم(خواستن توانستن است)

3:داشتن یک برنامه ریزی مناسب

برای خود یک برنامه مناسب داشته باشید و آنرا مو به مو اجرا کنید.بهتر است از مشاورین و افراد با تجربه در این موضوع کمک بگیرید.

4:آرامش روان خود را حفظ کنید

سلامت و آرامش روان و عاطفی خودرا حفظ کنید زیرا اضطراب و دلهره انسان را به مرز شکست میکشاند.

5:حواس خود را متمرکز کنید

هنگامیکه ذهن پراکنده است شما نمیتوانید مطلبی را بخاطر بسپارید.سعی کنید محل مطالعه شما ثابت و بدور از سر و صدا و هرگونه محرک دیگر که منجر به حواسپرتی است باشد.

6:علاقه به مطالعه را در خود پرورش دهید

7:مطالبی را میخواهید مطالعه کنید طبقه بندی کنید

هر قدر که مطالب مورد مطالعه به هم مرتبط و منظمتر باشند بهتر بیاد سپرده میشوند و بهتر بیاد می آیند.

8:طوطی وار نخوانید

مطالبی که بصورت درک کامل مفهوم آنها فراگرفته میشوند مدت طولانی تری در ذهن باقی میمانند.

9:از تمام قوا-انرژی-استعدادها و امکانات برای نیل به هدفتان بهره بگیرید

10:درگیر مطالعه شوید

در هنگام مطالعه یادداشت برداری-حاشیه نویسی-طبقه بندی-سازمان دادن-برجته کردن نکات مهم-به زبان خود تکرار کردن و خلاصه نویسی را فراموش نکنید.

11:به ذهن خود بیش از حد فشار نیاورید

هر سی تا چهل دقیقه حدود پنج تا ده دقیقه استراحت کنید و از مطالعه اجباری بپرهیزید.استراحت مطلق پس از یک مطالعه علمی و صحیح باعث ثبت بهتر مطالب در ذهن میشود.

12:مهمترین مرحله یادگیری تکرار است.

13:ورزش و تفریحات سالم را فراموش نکنید

14:بهترین شرایط را برای مکان مطالعه فراهم کنید

دمای حدود 20 درجه و نور متوسط در مکان مطالعه مفید است.

15:سعی کنید در ساعات مشخصی از روز مطالعه کنید

این کار باعث میشود ذهن شما همه روزه در آن ساعات مشخص آماده دریافت اطلاعات باشد.بطور کلی مطالعه هنگام شب قبل از خواب و صبح زود مفید است اما ممکن است در افراد مختلف متفاوت است.

16:در هنگام مطالعه وضعیت مناسبی برای نشستن انتخاب کنید

بهترین حالت نشستن پشت میز میباشد.از دراز کشیدن در هنگام مطالعه بپرهیزید که باعث خواب آلودگی و عدم تمرکز حواس میشود.

17:از روشهای گوناگون تندخوانی استفاده کنید

18:در مطالعه از روشهایی استفاده کنید که تجربه به شما ثابت کرده که آن روشها بیشترین بازدهی را برای شما دارند

19:تصویرسازی ذهنی و تجسم عینی را بکار بگیرید

20:مطالب را پس از یادگیری از بر بخوانید و رفع اشکال کنید

21:تغذیه کافی و اکسیژن را به بدنتان برسانید

 

امیدواریم که با توجه کردن به نکات بیان شده بتوانید نتیجه خوبی بدست آورید.در مطالب بعدی راجع به این موضوع بطور تخصصی تر بحث خواهد شد.موضوعات: