۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 09/12/1389 ساعت: 09:30 بازدید: 532 نویسنده: admin

وقت

 

وقت يكي از منابع مهم اقتصادي است. همانگونه كه در اقتصاد پس از انجام يك فعاليت اقتصادي هزينه فرصت آن محاسبه ميشود. بايد در محاسبات اقتصادي هزينه فرصت وقت و گذشت زمان نيز محاسبه گردد. در كشورهاي توسعه نيافته از جمله ايران وقت افراد به ميزان زيادي به صورت بيهوده تلف ميشود. اتلاف وقت در كشورهاي پيشرفته ضد ارزش تلقي ميشود ولي در كشور ما اينگونه نيست و افراد به آن عادت كرده اند و حساسيت زيادي نسبت به آن نشان نمي دهند.

 

وقت چيست و چگونه تلف مي شود؟

 

كساني كه سخن امروز مرا مي شنوند شايد علاوه بر ابهام و اجمال در آن نوعي يأس و بدبيني و سخت گيري ببينند و گمان كنند كه كم حوصله ام و بهانه گيري مي كنم اما در حقيقت چنين نيست. من حاصل آنچه را درباره جامعه جهاني معاصر و وضع توسعه نيافتگي آموخته و دريافته ام، مي گويم. من بدبين و سوفسطايي و نوميد و شكاك و اهل ناله و شكوه و شكايت نيستم بلكه دردي را كه به جان آزموده ام به اشاره حكايت مي كنم. اگر حكايت من تلخ است مرا ببخشيد كه:

 

مسكين چه كند حنظل اگر تلخ نگويد               پرورده اين باغ نه پرورده خويشم

 

وقت غير از زمان بمعناي نجومي و تقويمي است. بنابراين اگر از اسراف و اتلاف وقت بحث مي كنيم اين دو را كه البته بهم مربوطند نبايد با هم خلط و اشتباه كرد. در برنامه ريزي و تقويم و ارزيابي توسعه، طبيعي است كه براي هر كاري وقت مناسبي در نظر گرفته شود چه اگر كارها در زمان خود انجام نگيرد در كار توسعه نكث و توقف پديد مي آيد. بر طبق محاسباتي كه صورت گرفته است در كشورهاي مختلف بازده يكساعت يا يك روز كار مساوي نيست و گاهي اين اختلاف به ده تا دوازده برابر مي رسد. تالار بزرگ خلق چين در پكن را در مدت يازده ماه ساخته اند. در بسياري از كشورها شايد در مدت يازده سال هم نتوانند ساختماني نظير آن بسازند. مي گويند - و نمي دانم اين گفته تا چه اندازه دقيق است- در يك كشور يك كارمند كه بايد روزي هشت ساعت كار كند بيش از شش ساعت كار مفيد انجام مي دهد و در جاي ديگر اين رقم از بيست دقيقه هم كمتر است. يكبار در يك مجلس رسمي از تعطيلي هاي رسمي سخن به ميان آمد. مي گفتند ما تعطيلي زياد داريم و چون كارمان زياد و راهمان دراز است بهتر است تعطيلي ها را كم كنيم. مقدمات اين استدلال ظاهراً درست است. نتيجه اش هم گرچه ضرورتاً از مقدمات بر نمي آيد دستور العمل بد و بي وجهي نيست.موضوعات:مدیریت زمان ,
وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ وقت-چیست-و-چگونه-تلف-میشود؟ امتیاز : 1614 دیدگاه(1)

صفحات مطالب

1|
موضوعات