۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 27/11/1389 ساعت: 10:07 بازدید: 543 نویسنده: admin

 

« تعريف شهروند نمونه »

 

1- کارآمد: در امور جاری جامعه مشارکت داشته باشد ونقش مفیدی دراجتماع ایفا کند و هیچگاه سربار جامعه نباشد.

2-مطلع: آگاه به امور وقوانین جامعه و حقوق خود ودیگران باشد.

3- بااخلاق: درک وشناخت کافی از نحوه واهمیت رفتار اجتماعی وآداب معاشرت  مناسب داشته باشدو همیشه به آنها عمل کند.

4-قانونمند : وظیفه شناس و کلیه قوانین شهری واجتماعی در تمام زمینه ها رعایت کند.

5-خلاق : توانایی انتخاب بهترین روشها در حل مسائل فردی واجتماعی وبهره مندی ازمزایای شهرنشینیموضوعات:فرهنگ شهروندی ,
شهروند-نمونه شهروند-نمونه شهروند-نمونه شهروند-نمونه شهروند-نمونه امتیاز : 1622 دیدگاه(0)

تاریخ: 26/11/1389 ساعت: 22:32 بازدید: 583 نویسنده: admin

 

صنعتي شدن جوامع وگسترش شهرنشيني موجب رشد فردگرايي وناشناختگي شده واين امر تمايل افراد به ديده شدن ومورد توجه قرارگرفتن را برانگيخته است. حال اگر افراد بتوانند مفيد بودن خود را اثبات كنند مشاركت اجتماعي درجامعه گسترش پيدا خواهدكرد. درغير اين صورت ممكن است ناكام وسرخورده شده وبراي تحقق خواسته خود به دو شكل واكنش دهند:

الف- انزورا درپيش گيرند وباجامعه بيگانه شوند،

ب- براي ديده شدن ومورد توجه قرار گرفتن به اعمال انحرافي چون تخريب اموال عمومي بپردازند.

بنابراين اگر نسلي خواستار مشاركت درامور جامعه باشد ولي امكان اين مشاركت براي او فراهم نشده باشد ممكن است براي جلب نظر ديگران دست به اعمالي بزند كه نهايتاً به جامعه آسيب رساند. تخريب اموال عمومي از معضلات اجتماعي وفرهنگي حال حاضر جامعه ايران است. دكتر فرامرز رفيع پورعلاوه براين كه به فرهنگ بسيار غني وپيشرفته ايران اشاره مي كند درعين حال معتقد است كه به غير از مصرف واسراف يك عنصر ديگر درنظام فرهنگي ومصرفي ما تخريب است. اودلايل اين امر را نظام نابرابر اجتماعي،تحقيرهاي مفرط وروش هاي استبدادي تربيت وآموزش مي داند كه به خودي خود ميزان پرخاشگري را آن قدر بالا مي برند كه افراد وبه خصوص جوانان فقط درهنگام برآورده نشدن نيازهايشان عكس العمل هاي پرخاشگرانه وخشن ازخود بروز نمي دهند بلكه در شرايط عادي نيز تمايل وعلاقه قابل توجهي به تخريب پيدا مي كنند. به عنوان نمونه او از تشك هاي پاره شده دراتوبوس ها،بيرون انداختن  وپاره كردن كتابهاي درسي بعد از امتحانات،شكستن شيشه هاي منازل يا چراغ هاي كوچه ها توسط بچه هاي شيطان يادمي كند.

رفيع پور همچنين اعتقاد دارد كه اگر تخريب وروشهاي مخرب ديگر دربين افراد جامعه به صورت يك ارزش مثبت درآيد يعني زرنگي محسوب شود،چون دروني ونهادينه شده است امكان تغيير يا از بين بردن آن بسيار مشكل است .به نظر او نمايش فيلم هاي تخريب كننده وپرخاشگرانه دركشورهاي جهان سوم به اين فرهنگ دامن مي زند به طوريكه اين عناصر به نسل هاي بعد منتقل ودربين آنها تكثير مي شود.

ديوار نويسي نيز از جمله اعمال تخريبي است كه به اموال وسرمايه ملي صدمه مي زند گرچه سابقه اين پديده به دوران غارنشيني برميگيرد اما شكل جديد آن در دوران انقلاب صنعتي درجوامع غربي مشاهده شده است. درواقع زماني كه نابرابري ها وتبعيض ها به بالاترين حد خود رسيد،افراد سعي كردندخواسته ها وشعارهاي خود را برروي ديوارها درج كنند تا اگر به خواسته هاي خود دست پيدا نكنند حداقل فشارهاي رواني وذهني خود را تخليه نمايند. درايران نيز نخستين ديوارنويسي ها درعصر مشروطه رخ داد. البته اين ديوار نويسي ها بيشترجنبه تبليغاتي وسياسي داشت تا تخريب امروزه مطالبات اجتماعي وشعارهاي سياسي جاي ديوارنويسي هاي قبلي را گرفته اند.

جامعه شناسان وآسيب شناسان امروزه از ديوار نويسي به عنوان نوعي تخريب اموال عمومي ومسئله اجتماعي يادمي كنند چرا كه اين پديده علاوه برآسيب هاي اقتصادي منجر به تشويش وهراس عمومي نيز مي شود. دراين بخش جهت روشن شدن موضوع به ارائه تعريف دقيقي از تخريب اموال عمومي يا ونداليسم پرداخته مي شود.

لغت نامه اكسفورد(1987) ونداليسم را مشخصه وندال ها مي داند. وندال ها كساني هستند كه از روي ميل ورغبت عمدا آثار هنري عمومي وخصوصي را از بين مي برند وطبيعت را خراب مي كنند. فرهنگ واژه هاي مكتب سياسي،فلسفي ،هنري وادبي ونداليسم را تمايل شخصي به محور آثار هنري يا خراب كردن آنها وچيزهايي كه اصولا داراي ارزش هستند تعريف كرده است.

ونداليسم به يك معنا تخليه رواني است. درحقيقت وندال كسي است كه به نوعي از يك خشم دروني رنج مي برد.بسياري از صاحب نظران براين باورند كه ونداليسم نوعي تلافي ويا انتقام جويي است كه تخريب اموال عمومي ومحيط زيست عمده ترين حاصل آن است،ان ها معتقدند گرچه ونداليسم ريشه درعدم سلامت رواني افراد وناكامي هاي آن ها دارد اما تخريب اموال عمومي نوعي انتقام جويي در برابر كمبودهاي رفاهي واجتماعي است كه افراد انتظار دارند. به اين معني كه وقتي رفاه اجتماعي وخدماتي ضعيف است افرادخود را براي حفاظ آنچه اموال عمومي ناميده مي شود مسئول نمي دانند.

ونداليسم از عدم كنترل افراد بر هيجانات ناشي مي شود اما نارسايي درخدمات رفاهي شهري مي تواندآن را تشديد كند. البته دراين رابطه وضعيت اقتصادي،فرهنگي واجتماعي افراد نيز نقش مهمي ايفا مي كند. طبق تحقيقات ونداليسم بين افراد بيكار وجوانان بيش از سايرين گسترش دارد.برت لاند (1973) ونداليسم را خراب كردن اموال عمومي يا خصوصي از طريق بي ريخت كردن يا ناقص كردن آن ها بدون رضايت صاحب يا سازنده آن تعريف مي كند. او نمونه هاي ونداليسم را اين گونه برمي شمرد:

شكستن پنجره ها،از بين بردن مدارك مدرسه،ناقص كردن متعلقات مدرسه نظير ميزها،به سرقت بردن علائم راهنمايي ورانندگي درخيابان ها وبزرگراه ها،پنچر كردن طايرها،از بين بردن گل ها وبوته ها در پارك ها،ايجاد تغييرات در لاك ومهر ومحتواي كاميون ها وواگن هاي باربري قطارها،خراب كردن دستشويي هاي عمومي،پاره كردن تسهيلات رستوران ها،استفاده از اسپري رنگ يا ابزارهاي نگارش روي ديوارها وساختمان هاي شهر. كه پژوهش حاضر شامل مورد آخر مي باشد.

ونداليسم ممكن است عوامل مختلفي داشته باشد كه دراينجا به گوشه اي از آنها اشاره مي شود:

- ممكن است اين پديده ناشي از همرنگي با جماعت باشد. افرادي كه داراي اختلال رفتاري هستند درمواردي به علت مشاهده رفتارهاي انجام شده ديگران تشويق مي شوند كه بدون دليل منطقي آن عمل را تكرار مي كنند. به طور مثال با ديدن يك نوشته روي صندلي به صورت خودآگاه ترغيب مي شوند كه مطلب تكميلي يا پاسخي براي آن بنويسند.درحقيقت افراد گاه به دليل همرنگي با جماعت كارهايي را انجام مي دهند كه ممكن است به دور از شئونات اخلاقي آنان باشد.نمود بارز اين مورد هنگام انقلابات يا اغتشاشات ديده شده است.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال امتیاز : 1599 دیدگاه(0)

تاریخ: 22/11/1389 ساعت: 10:08 بازدید: 874 نویسنده: admin

 

در اين فصل به چند نکته در رابطه با حضور در جلسات و مکانهاي عمومي تذکر داده شده است.

 

1:از ريختن پوست تخمه و يا چيبزهاي مشابه در ساختمانهاي عمومي خودداري کنيد.

2:هنگا م قرائت قرآن به احترام سکوت کنيد.

3:هنگام پخش سرود ملي به نشانه احترام برخيزيد.

4:هنگام بلند شدن از پشت ميز صندلي به پشت ميز برگردانيد.

5:در سرويسهاي بهداشتي عمومي و شلوغ رعايت ديگران را بکنيد.

6:آدامس را در محل رفت و آمد يا نشستن ديگران نياندازيد.

7:در هنگام ورود به جلسه سخنراني طوري وارد شويد که باعث حواسپرتي حضار يا سخنران نشويد.

8:با صداي بلند يا سوت زدن کسي را صدا نکنيد.

9:دقت کنيد کودکان شما براي ديگران مزاحمت ايجاد نکنند.

10:وقتي کسي چيزي در دست دارد و باز کردن در يا نگه داشتن در برايش سخت است اگر ميتوانيد در را باز کنيد يا نگه داريد.

11:هنگام ورود و خروج مواظب باشيد در به نفر بعدي نخورد.

12:کودک خود را ساکت نگه داريد.

13:در حضور ديگران با صداي بلند يا ناز کردن بيش از حد به کودک خود ابراز علاقه نکنيد.

14:در مکانهاي رسمي و عمومي ازب دست گذاشتن روي شانه يا حلقه کردن دست دور گردن کسي جهت ابراز علاقه خودداري کنيد.

15:در مکانهاي عمومي و رسمي همراهان خود را با نام کوچک صدا نکنيد.

16:هنگام ورود و خروج در را براي خانمها يا افراد مسن يا مقام بالاتر باز نگه داريد.

17:در سالنهاي انتظار سريعا" جاي کسي که برخاسته است ننشينيد مگر مطمئن باشيد برنميگردد.

18:وقتي کسي مشغول مطالعه يک متن يا روزنامه است سرک نکشيد.

19:بعد از استفاده از روزنامه ها و مجلات در سالنهاي انتظار آنها را تا کرده و به حالت اول برگردانيد.

20:در حضور ديگران پايتان را زياد تکان ندهيد.

21:در مکانهايي که جا براي نشستن محدود است کودکان خود را نزد خويش نگه داريد تا جا براي بزرگسالان فراهم شود.

22:در مکانهاي عمومي سيگار نکشيدa

23:در هنگام عطسه يا سفره جلوي دهان و بيني خود را بگيريد و صداي آنرا نيز کنترل کنيد.*موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی نکات-شهروندی-در-مکانهای-عمومی امتیاز : 1550 دیدگاه(0)

تاریخ: 22/11/1389 ساعت: 10:05 بازدید: 810 نویسنده: admin

 

در این بخش نکاتی در مورد رفتار های صحیح در خیبان بعنوان یک مکان عمومی آورده شده است.

 

1:در خیابان یا مکانهای عمومی دیگر با انگشت اشاره به کسی اشاره نکنید.

2:هنگامی که کسی در حال انجام کاری است به وی خیره نشوید.

3:در هنگام شب اگر قصد عبور از خیابان یا جاده را دارید بهتر است لباس روشن بپوشید.

4:هنگام برداشتن چیزی از روی زمین بنشینید وآن را بردارید.(از کمر خم نشوید)

5:هنگام عبور از عرض خیابان از محل های خط کشی شده عبور کنید.

6:پرتاب ترقه یا ایجاد صدای ترسناک در محیط های مسکونی یا خیابان کاری زشت و خطرناک است.(در صورت مشاهده تذکر دهید)

7:هنگامی که چراغ راهنما برای عابرین پیاده قرمز است برای عبور تا سبز  شدن آن صبرکنید سپس حرکت کنید.(تا مجبور نشوید با التماس و ترس از بین خودروها عبور کنید.

8:توقف دسته جمعی عابرین پیاده پشت چراغ قرمز صحنه ای زیباست که نشان دهنده بالا بودن سطح فرهنگ شهروندی است.(شما نیز در خلق آن بکوشید هر چند که عده ای رعایت نمیکنند)

9:همیشه قبل از خارج شدن از منزل کمی صبر کنید و از همراه داشتن مدارک و لوازم مورد نیاز خود که ضروری بنظر میرسند  مطمئن شوید سپس از منزل خارج شوید)

10:وقتی کسی اشتباهی میکند یا برایش اتفاقی می افتد وی را انگشت نما نکنید و به او نخندید.

11:زباله ها را در جوی آب کنار خیابان نریزید.

12:در کنار خیابان یا در مسیر عبور وسایل نقلیه ذبه هیچ وجه بازی نکنید.(در صورت مشاهده تذکر دهید)

13:از روی چمن بولوارها عبور نکنید.

14:برای صدا صدا زدن یا آگاه کردن دیگران از سوت زدن استفاده نکنید.

15:از تمیز کردن بینی یا انداختن آب دهان در خیابان یا مکانهای عمومی و در حضور دیگران خودداری کنید.

16:در مسیر عبور افراد سد معبر نکنید.

17:داغخل اتومبیلهای پارک شده سرک نکشید و کنجکاوی نکنید.

18:به افراد مسن و نابینایان در عبور از عرض خیابان کمک کنید.

19:هنگام حرکت در پیاده روها دقت کنید تا وسایلی که حمل میکنید به دیگران برخورد نکننند.

20:از انداختن دستمال کاغذی بر روی زمین خودداری کنید.

21:به دست فروشهایی که در مسیر مردم هستند و مانع عبور و مرور شده اند تذکر دهید.

22:در معرض دید دیگران موهای خود را شانه نکنید.

23:با مسافران یا گردشگرانی که با شهر شما ناآشنا هستند با احترام برخورد کنید.

24:اگر نشانی پیچیده باشد لازم نیست تمام جزئیات را توضیح دهید .کافی است بخش اول نشانی را توضیح دهید و از فرد سوال کننده بخواهید تا بقیه مسیر را از دیگران بپرسد.

25:اگر کسی از شما آدرسی پرسید وی را راهنمایی کنید.

26:اگر نشانی را نمیدانید یا مطمئن نیستید فرد را گمراه نکنید.

27:بعد از پرسیدن نشانی شایسته شایسته است از کسی که شما را راهنمایی کرده است تشکر کنید.

28:اگر در مسیر عبور شما تصادفی رخ داده باشد یا اتفاقی افتاده باشد که به کمک شما نیازی نیست یا به شما ارتباطی ندارد نایستید یا خودرو خود را متوقف نکنید و به مسیر خود ادامه دهید

29:بهتر است بجای آنکه پول خود را به افراد متکدی حرفه ای در خیابان بدهید در صندوق صدقه بیاندازید یا بهخ دفقیری مطمئن دهید.

30:اگر قصد کارهای بنایی یا تعمیراتی دارید تدبیری بیاندیشید تا باعث مزاحمت برای دیگران نشوید.

31:بهتر است جلوی صحنه ساخت و ساز و یا تعمیر ساختمانی را بپوشانید.

32:هنگام حرکت در پیاده رو با همراهان طوری حرکت کنید که مزاحم رفت و آمد دیگران نشوید.

33:در خیابان با صدای بلند نخندید.

34:هنگامیکه منتظر تاکسی ایستاده اید تا وسط خیابان جلو نروید.

35:آشغال ریختن در محله,خیابان یا پیاده رو کار زشتی است و در صورت مشاهده تذکر دهید.

36:از دیدن گردشگران یا خارجی ها شگفت زده نشوید و آنها را با انگشت یا اشارات خاص به یکدیگر نشان ندهید.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان اصول-شهروندی-در-خیابان امتیاز : 1797 دیدگاه(0)

تاریخ: 22/11/1389 ساعت: 10:02 بازدید: 537 نویسنده: admin

 

شدر اين بخش مطالبي در رابطه با رفتارهاي مناسب و پسنديده شهروندان در تفريحگاههاي عمومي بيان شده است.

 

1:از جاهايي که براي نشستن در نظر گرفته شده استفاده کنيد.

2:وقتي که پارک يا بوستان شلوغ  است و شما دو نفر هستيد نيمکت سه نفره را اشغال نکنيد.

3:صندلي هاي بوستان را تميز نگه داريد.

4:شاخ و برگ درختان را نشکنيد و بر تنه آنها يادگاري ننويسيد.

5:در بوستان آشغال نريزيد و در صورت مشاهده تذکر دهيد.

6:از آبي که براي ابياري درختان استفاده ميشود جهت آشاميدن استفاده نکنيد.

7:سرويسهاي عمومي را تميز نگه داريد و از شستن لباس,ظروف و... در اين مکانها خودداري کنيد.

8:از شستن لباس يا اصلاح صورت در روشويي هاي عمومي خودداري کنيد.

9:از نوشتن بر در و ديوار سرويسها و مکانهاي عمومي خودداري کنيد.

10:هنگام ترک مکان دقت کنيد که زبالبه اي از خود برجاي نگذاريد.

11:در سرويسهاي بهداشتي عمومي مدت طولاني داخل نمانيد.

12:شيلنگ آب دستشويي را بر روي زمين رها نکنيد.

13:شير آب را بطور کامل ببنديد.

14:با رفت و آمد بيجا و سر و صدا مزاحم خانواده ها نشويد.

15:فريب متکديان و افراد سود جو را نخوريد.

16:از شکار و آسيب رساندن به حيوانات و پرندگان خودداري کنيد.

17:آبهاي رجاري را آلوده نکنيد.

18:اگر کسي براي شما يا ديگران ايجاد مزاحمت ميکند يا باعث نا امني ميشود به مسئولين برقراري امنيت گزارش دهيد.

19:حريم خانواده هاي ديگر را حفظ کنيد و با خيره شدن يا کنجکاوي مزاحم ديگران نشويد.

20:از روشن کردن آتش بپرهيزيد و در صورت مشاهده آتش رها شده  آن را خاموش کنيد.

21:وسايل خود را در مسير عبور ديگران نگذاريد.

22:با توپ بازي مزاحم خانواده هاي ديگر نشويد.

23:از بردن سگ يا ديگر حيوانات در ملا عام خودداري کنيد.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی رفتارهای-مناسب-شهروندی امتیاز : 1770 دیدگاه(0)

تاریخ: 27/10/1389 ساعت: 09:37 بازدید: 475 نویسنده: admin

اخلاق معاشرت

در این پست به بیان نکاتی مهم پیرامون اخلا ق معاشرت از دیدگاه اسلام میپردازیم.

در جامعه اسلامی هر مسلمان نسبت به برادر دینی خود احساس مسئولیت میکند و تکالیفی بر گردن دارد که بایستی به آنها عمل کند.در اینجا به برخی از این تکالیف که از آیات و روایات استخراج شده است اشاره میشود.

 

-مسلمان آنچه را برای خود دوست میدارد برای برادر دینی خود هم دوست دارد.

-مسلمان آنچه برای خود دوست ندارد برای دیگران هم دوست ندارد.

-مسلمان نباید مسلمان دیگر را با دست و زبان بیازارد.

-مسلمان باید در برابر مسلمان متواضع باشد و و از تکبر بپرهیزد.

-مسلمان نباید حرف نامربوط دیگران را را در مورد مسلمان و مومنی گوش دهد و بپذیرد.

-مسلمان نباید دنبال عیوب دیگران باشد.و عیوب دیگران را بپوشاند.

-مسلمان نباید راز دیگران را فاش کند و آبروی مردم را بریزد.

-مسلمان باید از قهربا دیگران خودداری کند و در صورت پیش آمدن قهررا بیش از سه روز طول ندهد.

-مسلمان نباید بدون اجازه و سرزده وارد خانه برادر مومن خود شود.

-مسلمان بایستی با روی گشاده و خندان و کدورت زدا با دیگران برخورد کند.

-مسلمان باید به عهد و وعده خود وفا کند.

-مسلمان بایستی احترام بزرگتر را نگه دارد و در حق کوچکتر محبت و مهربانی کند.

-مسلمان باید میان مومنان آشتی و صلح برفرار کند.

-مسلمان نباید در جائیکه سوءظن دیگران را برمی انگیزد حضور یابد.

-مسلمان بایستی در رفع نیازهای دیگران بکوشد.

-مسلمان میبایست در غیاب مسلمان دیگر از آبرو و ناموس او دفاع کند.

-مسلمان نباید سلام-مصافحه و معنقه را از یاد ببرد.

-مسلمان باید صله رحم-عیادت-دیدار- تشییع جنازه-زیارت قبور و...را به جا آورد.

 موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت اخلاق-معشرت امتیاز : 1761 دیدگاه(0)

تاریخ: 09/02/1392 ساعت: 04:52 بازدید: 941 نویسنده: admin

برخورد با مهمان

_ برنامه مهماني را طوري هماهنگ كنيد كه وقت بيشتري را با او بگذرانيد.

_بلافاصله پس از رسيدن مهمان از او پذيرائي نكنيد.

_در مهماني كه در وعده نهار انجام ميشود بدليل اينكه فاصله ئرئد مهمان تا وقت نهار كوتاه است پيش از نهار پذيرائي نكنيد.فقط يك فنجان چاي يا شربت.

_هنگام پذيرايي كمر خود را تا حدي خم كنيد كه مهمان مجبور نباشد وضعيت نشستن خود را تغيير دهد.

_در تابستان پذيرايي را با با آبميوه يا ذفالوده خنك شروع كنيد وشيريني و چاي را بگذاريد بعد از شام.در زمستان اينكار را با شير كاكائو قهوه ويا دچاي آغاز كنيد.

_پس از صرف غذا مهمان را تنها نگذاريد تا مشغول شستن ظروف و يا ساير كارها شويد.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,
طرز-برخورد-با-مهمان- طرز-برخورد-با-مهمان- طرز-برخورد-با-مهمان- طرز-برخورد-با-مهمان- طرز-برخورد-با-مهمان- امتیاز : 1329 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|
موضوعات