۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 15/04/1391 ساعت: 19:24 بازدید: 5348 نویسنده: admin

بسمه تعالی

 

اساسنامه صندوق .......................

 

           

امام صادق(ع):بر در بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده برابر و برای قرض هیجده برابر پاداش خواهد بود.

 

صندوق..................از تاریخ ..../...../......... پس از تشکیل جلسه هیئت موسس این صندوق در مکان .................... شروع بکار نمود.ازینرو این برگ که از این پس اساسنامه نامیده میشود با دارا بودن پنج فصل و .....ماده در اولین فرصت تهیه و به تصویب هیئت موسس صندوق رسیده است و رعایت مفاد آن پس از تاریخ تصویب برای همه اعضا الزامی میباشد و هرگونه اضافه یا حذف و یا تغییر در مفاد آن بایستی به تصویب همه اعضای هیئت موسس رسیده و بلافاصله به همه اعضا اعلام شود.

 

فصل اول(کلیات)

ماده1-نام:

این صندوق بنام صندوق.........نامگذاری شده که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده میشود.

ماده2-تاریخ شروع و مدت فعالیت:

این صندوق از تاریخ ...../...../........ و برای مدت زمان نامحدودی آغاز بکار نموده است.

ماده3-مرکز اصلی و حوزه فعالیت صندوق:

مرکز اصلی فعالیتهای صندوق تا اطلاع ثانوی ............... و در حوزه ..................... میباشد.

ماده4-اهداف و موضوع فعالیت صندوق:

صندوق........از بدو تاسیس با تکیه بر سنت پسندیده قرض الحسنه اهداف مشروعه ذیل را مورد هدف قرار داده و با جدیت دنبال خواهد کرد:

1:ارایه خدمات عام المنفعه و کمک به تامین بخشی از نیازها و همچنین بهبود زندگی اعضا از طریق اعطای قرض الحسنه

2:ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی

3:تامین نیازهای مشترک اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

4:تامین نیازمندیهای اعتباری و رفاهی اعضا

موضوع فعالیت این صندوق نیز به شرح ذیل قابل بیان است:

1: افتتاح انواع حسابهای سپرده و پرداخت وامهای قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری در چرچوب موازین شرعی و قوانین جاری کشور

2:انجام هرگونه خدمات مالی و اعتباری در در چارچوب مقررات و صرفا" جهت رفاه حال اعضا با توجه به شرایط و امکانات موجود

ماده5-عضو صندوق:

عضو صندوق به کسی اطلاق میشود که با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط صندوق و همچنین پذیرفتن کامل مفاد این اساسنامه پس از طی مراحل عضویت به عضویت صندوق در آمده باشد.

 

فصل دوم(مقررات مربوط به عضویت و سرمایه گذاری و دریافت وام)

ماده6-شرایط عضویت

-عضویت در صندوق برای اشخاص حقوقی و حقیقی مجاز میباشد.

-شرایط عمومی عضویت:

        1:تابعیت جمهوری اسلامی ایران

        2:عدم ممنوعیت قانونی

        3:داشتن سن قانونی

        4:پذیرفتن شرایط و ضوابط صندوق

تبصره1:شرایط خاص و همچنین مدارکی که برای افتتاح حساب و عضویت لازم میباشد از طرف هیئت مدیره اعلام خواهد شد.

تبصره2:احراز شرایط عضویت هر شخص حقیقی یا حقوقی بر عهده هیئت مدیره و با توجه به شرایط مورد توافق هیئت موسس در چارچوب قوانین و مقررات کشور میباشد.

ماده7-هر فرد عضو صندوق بایستی الزاما" ماهانه مبلغی بعنوان مبلغ پایه ماهانه به حساب خودش در صندوق واریز نماید.

تبصره1:مبلغ دریافت شده در حساب شخص نزد صندوق بدهکار خواهد شد و در صورتی که شخص خواهان خروج از صندوق باشد و یا همکاری او با صندوق موجب فسادی باشد که هیئت مدیره تصمیم به اخراج او بگیرند مبلغ سپرده فرد پس از کسر دیون او به صندوق عودت داده خواهد شد و در صورت فوت هر یک اعضا نیز پس از کسر دیون او به صندوق مانده سپرده او پس از ارایه مدارک مستند به ورثه قانونی اش عودت داده میشود.

تبصره2:صندوق میتواند از محل سپرده اعضا نزد خود در سایر موسسات مالی و اعتباری و بانکها و صندوقها سپرده گذاری و سود حاصل از عملیات را به داراییهای صندوق اضافه ودر صورت نیاز در جهت تامین هزینه های صندوق خرج نماید.

ماده8-از آنجاییکه فعلا تنها راه تامین سرمایه صندوق سپرده های ماهانه افراد میباشد که بایستی طبق برنامه ریزی قبلی بصورت قرض الحسنه در اختیار همه اعضا قرار بگیرد هر گونه سهل انگاری در پرداخت مبلغ پایه ماهانه که موجب اختلال در روند کاری صندوق شود منجر به اخطار,جریمه و حتی اخراج فرد خاطی از صندوق خواهد شد و تامین هزینه کلیه زیانهای ناشی از این امر بر عهده فرد خاطی است.

ماده9-کلیه اعضا موظف اند دریافت و پرداختهای خود را در محل صندوق و در حضور اعضای معرفی شده از طرف هیئت موسس انجام و در قبال آن رسید دریافت نمایند در غیر این صورت هرگونه ضرر و زیان برعهده خود شخص میباشد.

ماده10-سپرده اشخاص در نزد صندوق محفوظ است و هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت نادرست هیئت  مدیره و موسس و یا سرمایه گذاری غلط وهمچنین رخدادهای غیر مترقبه که موجب زیان برای صندوق باشند و حتی انحلال صندوق متوجه سپرده اعضا نخواهد بود و مسئولین صندوق در همه حال نبایستی در قبال رد سپرده اشخاص طبق قوانین مشخص شده کوتاهی کنند.

ماده11-شرایط و ضوابط و همچنین چگونگی و مدارک مورد نیاز برای پرداخت وام بعلت تغییر در شرایط مختلف در این اساسنامه ذکر نشده و بعدا" پس از تصمیم کمیسیون وام به اطلاع کلیه اعضا خواهد رسید.

تبصره1:در قبال پرداخت هرگونه وام ضمانت نامه معتبر بنا به تصمیم کمیسیون وام دریافت خواهد شد.

تبصره2:صندوق میتواند در قبال ارایه تسهیلات کرمزد دریافت نماید که این کارمزد نسبت به قوانین و مقررات کشور و با توجه به موازین شرعی و تنها برای تامین هزینه های اداره صندوق دریافت میشود.

تبصره3:از آنجاییکه فعلا تنها راه تامین سرمایه صندوق جهت پرداخت تسهیلات موجودی اعضا نزد صندوق است مسئولیت عدم پرداخت تسهیلات در موعد مقرر شده که ناشی از هر گونه تاخیر در پرداخت مبلغ پایه ماهانه و اقساط میباشد بر عهده صندوق نیست و پرداخت به موقع تسهیلات و دیون صندوق به اعضا منوط به دریافت به موقع مبلغ پایه ماهانه و اقساط است.

تبصره4:صندوق مجاز است در صورت تاخیر اعضا در پرداخت اقساط فرد خاطی را جریمه و به ازای هر روز دیر کرد مبلغی دریافت نماید.

تبصره5:صندوق میتواند در صورت تاخیر اعضا در پرداخت اقساط طلب خود را از داراییهای عضو خاطی که نزد صندوق میباشد کسر نماید ودر صورت عدم تکافوی داراییها مدارک ضمانت او را به اجرا بگذارد.

تبصره6:امتیاز و نوبت وام هرکس به خودش تعلق دارد و قابل انتقال به دیگری نمیباشد.

فصل سوم (ارکان صندوق)

هیئت موسس

ماده12-هیت موسس شامل تام افرادی است که سرمایه اولیه جهت تاسیس صندوق را تامین و با نظر آنها این اساسنامه به تصویب رسیده است.

ماده13-وظایف هیئت موسس بشرح ذیل اعلام میگردد:

1:تهیه و تصویب اساسنامه

2:طراحی و تهیه مهر و آرم صندوق

3:انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر کارکنان

4:معرفی صاحبان امضای مجاز شامل سه نفر(یک نفر مدیر عامل-یک نفر مسئ.ل حسابداری و مالی و یک نفر بازرس)جهت انجام امور مالی و قراردادها و همچنین افتتاح حساب جاری صندوق

5:تهیه و تصویب تمام قوانین مورد نیاز و ارایه آن به هیئت مدیره جهت اجرای نهایی و همچنین بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره

6:نظارت بر مخارج صندوق-رسیدگی به حسابها و گزارشات و شکایتهای ارایه شده و نظارت بر هیئت مدیره

7:هیئت موسس وظایف خود را بصورت دسته جمعی انجام میدهند و هیچ یک از اعضای هیئت حق استفاده از اختیارات خود بصورت فردی را ندارد.

8:حداقل اعضای هیئت موسس جهت تصمیم گیریها 5نفر میباشد و در صورت استعفا و فوت هر یک از اعضا و یا ممنوعیت قانونی و یا سلب هر یک از شرایط عمومی و خصوصی طبق قوانین کشور بایستی فرد واجد صلاحیت دیگری جایگزین شود.

هیئت مدیره

ماده14-وظایف هیئت مدیره

1:انتخاب مدیر عامل و سایر کارکنان که که بایستی وجوه ماهیانه و اقساط را دریافت و به حسابهای اعلام شده واریز نمایند

2:اعلام و اعمال تمامی مفاد اساسنامه و ضوابط ارایه شده از سوی هیئت موسس

3:معرفی نماینده یا وکیل به هیئت موسس جهت انجام امور حقوقی صندوق

4:ارایه پیشنهادات و ارجاع شکایات و توصیه ها به هیئت موسس در جهت تسهیل کارکرد صندوق

5:تعیین زمان و مکان جلسات و اعلام به همه اعضا

6:انجام امور اعضا شامل  اففتاح حساب-دریافت و پرداخت وجوه ماهانه و اقساط و وامها در چارچوب قوانین صندوق

 

 

این اساسنامه در تاریخ...................در .....برگ و .....نسخه که هرکدام حکم واحد را دارند به تصویب اعضای زیر بعنوان هیت موسس و ناظران قرار گرفت و و از این پسلازم الاجرا میباشد.

 موضوعات:صندوقهای قرض الحسنه ,
نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه نمونه-اساسنامه-صندوق-قرض-الحسنه امتیاز : 2818 دیدگاه(2)

صفحات مطالب

1|
موضوعات