۞ از همه جا چه خبر؟ ۞

تاریخ: 11/09/1389 ساعت: 15:01 بازدید: 456 نویسنده: admin

قرآن شناسي

آشنائي با سوره هاي قرآن

سوره الفاتحه

نام اولين سوره قرآن است.نامهاي ديگر آن عبارتند از:حمد*شفا*وافيه*ام الكتاب*فاتحه القرآن*شافيه*كافه*كنز*وسبع مثاني.

اين سوره داراي هفت آيه ميباشد ودر مكه نازل شده است وداراي دو بخش ميباشد بخش حمد وثناي خدا و بخشي كه از نيازهاي انسان سخن ميگويد.

رسول خدا(ص) به جابر فرمودند مي خواهي به تو بهترين سوره اي كه در كتاب خداوند هست را بياموزم؟گفت آري.پس رسول خدا سوره حمد را به او آموخت.سپس رسول خدا فرمود نميخواهي از آن به تو خبري بدهم؟گفت آري.رسول خدا(ص) فرمود سوره حمد شفايي است براي هر بيماري جز مرگ.موضوعات:قرآن شناسی ,
سوره-فاتحه-الکتاب(حمد) سوره-فاتحه-الکتاب(حمد) سوره-فاتحه-الکتاب(حمد) سوره-فاتحه-الکتاب(حمد) سوره-فاتحه-الکتاب(حمد) امتیاز : 1631 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|
موضوعات