۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- خانواده‌ میلیاردر با ثروت نامشخص!