۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- آیا در محل کار خود غذا میخورید