۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- شکم بزرگ مرگ را نزدیک میکند