۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- مهمترین نکات در ایجاد و اداره موسسات کوچک و وابسته