۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- بهترین کارمندان را استخدام کنید