۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- نکات شهروندی در مکانهای عمومی