۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- تخریب اموال

تاریخ: 26/11/1389 ساعت: 22:32 بازدید: 583 نویسنده: admin

 

صنعتي شدن جوامع وگسترش شهرنشيني موجب رشد فردگرايي وناشناختگي شده واين امر تمايل افراد به ديده شدن ومورد توجه قرارگرفتن را برانگيخته است. حال اگر افراد بتوانند مفيد بودن خود را اثبات كنند مشاركت اجتماعي درجامعه گسترش پيدا خواهدكرد. درغير اين صورت ممكن است ناكام وسرخورده شده وبراي تحقق خواسته خود به دو شكل واكنش دهند:

الف- انزورا درپيش گيرند وباجامعه بيگانه شوند،

ب- براي ديده شدن ومورد توجه قرار گرفتن به اعمال انحرافي چون تخريب اموال عمومي بپردازند.

بنابراين اگر نسلي خواستار مشاركت درامور جامعه باشد ولي امكان اين مشاركت براي او فراهم نشده باشد ممكن است براي جلب نظر ديگران دست به اعمالي بزند كه نهايتاً به جامعه آسيب رساند. تخريب اموال عمومي از معضلات اجتماعي وفرهنگي حال حاضر جامعه ايران است. دكتر فرامرز رفيع پورعلاوه براين كه به فرهنگ بسيار غني وپيشرفته ايران اشاره مي كند درعين حال معتقد است كه به غير از مصرف واسراف يك عنصر ديگر درنظام فرهنگي ومصرفي ما تخريب است. اودلايل اين امر را نظام نابرابر اجتماعي،تحقيرهاي مفرط وروش هاي استبدادي تربيت وآموزش مي داند كه به خودي خود ميزان پرخاشگري را آن قدر بالا مي برند كه افراد وبه خصوص جوانان فقط درهنگام برآورده نشدن نيازهايشان عكس العمل هاي پرخاشگرانه وخشن ازخود بروز نمي دهند بلكه در شرايط عادي نيز تمايل وعلاقه قابل توجهي به تخريب پيدا مي كنند. به عنوان نمونه او از تشك هاي پاره شده دراتوبوس ها،بيرون انداختن  وپاره كردن كتابهاي درسي بعد از امتحانات،شكستن شيشه هاي منازل يا چراغ هاي كوچه ها توسط بچه هاي شيطان يادمي كند.

رفيع پور همچنين اعتقاد دارد كه اگر تخريب وروشهاي مخرب ديگر دربين افراد جامعه به صورت يك ارزش مثبت درآيد يعني زرنگي محسوب شود،چون دروني ونهادينه شده است امكان تغيير يا از بين بردن آن بسيار مشكل است .به نظر او نمايش فيلم هاي تخريب كننده وپرخاشگرانه دركشورهاي جهان سوم به اين فرهنگ دامن مي زند به طوريكه اين عناصر به نسل هاي بعد منتقل ودربين آنها تكثير مي شود.

ديوار نويسي نيز از جمله اعمال تخريبي است كه به اموال وسرمايه ملي صدمه مي زند گرچه سابقه اين پديده به دوران غارنشيني برميگيرد اما شكل جديد آن در دوران انقلاب صنعتي درجوامع غربي مشاهده شده است. درواقع زماني كه نابرابري ها وتبعيض ها به بالاترين حد خود رسيد،افراد سعي كردندخواسته ها وشعارهاي خود را برروي ديوارها درج كنند تا اگر به خواسته هاي خود دست پيدا نكنند حداقل فشارهاي رواني وذهني خود را تخليه نمايند. درايران نيز نخستين ديوارنويسي ها درعصر مشروطه رخ داد. البته اين ديوار نويسي ها بيشترجنبه تبليغاتي وسياسي داشت تا تخريب امروزه مطالبات اجتماعي وشعارهاي سياسي جاي ديوارنويسي هاي قبلي را گرفته اند.

جامعه شناسان وآسيب شناسان امروزه از ديوار نويسي به عنوان نوعي تخريب اموال عمومي ومسئله اجتماعي يادمي كنند چرا كه اين پديده علاوه برآسيب هاي اقتصادي منجر به تشويش وهراس عمومي نيز مي شود. دراين بخش جهت روشن شدن موضوع به ارائه تعريف دقيقي از تخريب اموال عمومي يا ونداليسم پرداخته مي شود.

لغت نامه اكسفورد(1987) ونداليسم را مشخصه وندال ها مي داند. وندال ها كساني هستند كه از روي ميل ورغبت عمدا آثار هنري عمومي وخصوصي را از بين مي برند وطبيعت را خراب مي كنند. فرهنگ واژه هاي مكتب سياسي،فلسفي ،هنري وادبي ونداليسم را تمايل شخصي به محور آثار هنري يا خراب كردن آنها وچيزهايي كه اصولا داراي ارزش هستند تعريف كرده است.

ونداليسم به يك معنا تخليه رواني است. درحقيقت وندال كسي است كه به نوعي از يك خشم دروني رنج مي برد.بسياري از صاحب نظران براين باورند كه ونداليسم نوعي تلافي ويا انتقام جويي است كه تخريب اموال عمومي ومحيط زيست عمده ترين حاصل آن است،ان ها معتقدند گرچه ونداليسم ريشه درعدم سلامت رواني افراد وناكامي هاي آن ها دارد اما تخريب اموال عمومي نوعي انتقام جويي در برابر كمبودهاي رفاهي واجتماعي است كه افراد انتظار دارند. به اين معني كه وقتي رفاه اجتماعي وخدماتي ضعيف است افرادخود را براي حفاظ آنچه اموال عمومي ناميده مي شود مسئول نمي دانند.

ونداليسم از عدم كنترل افراد بر هيجانات ناشي مي شود اما نارسايي درخدمات رفاهي شهري مي تواندآن را تشديد كند. البته دراين رابطه وضعيت اقتصادي،فرهنگي واجتماعي افراد نيز نقش مهمي ايفا مي كند. طبق تحقيقات ونداليسم بين افراد بيكار وجوانان بيش از سايرين گسترش دارد.برت لاند (1973) ونداليسم را خراب كردن اموال عمومي يا خصوصي از طريق بي ريخت كردن يا ناقص كردن آن ها بدون رضايت صاحب يا سازنده آن تعريف مي كند. او نمونه هاي ونداليسم را اين گونه برمي شمرد:

شكستن پنجره ها،از بين بردن مدارك مدرسه،ناقص كردن متعلقات مدرسه نظير ميزها،به سرقت بردن علائم راهنمايي ورانندگي درخيابان ها وبزرگراه ها،پنچر كردن طايرها،از بين بردن گل ها وبوته ها در پارك ها،ايجاد تغييرات در لاك ومهر ومحتواي كاميون ها وواگن هاي باربري قطارها،خراب كردن دستشويي هاي عمومي،پاره كردن تسهيلات رستوران ها،استفاده از اسپري رنگ يا ابزارهاي نگارش روي ديوارها وساختمان هاي شهر. كه پژوهش حاضر شامل مورد آخر مي باشد.

ونداليسم ممكن است عوامل مختلفي داشته باشد كه دراينجا به گوشه اي از آنها اشاره مي شود:

- ممكن است اين پديده ناشي از همرنگي با جماعت باشد. افرادي كه داراي اختلال رفتاري هستند درمواردي به علت مشاهده رفتارهاي انجام شده ديگران تشويق مي شوند كه بدون دليل منطقي آن عمل را تكرار مي كنند. به طور مثال با ديدن يك نوشته روي صندلي به صورت خودآگاه ترغيب مي شوند كه مطلب تكميلي يا پاسخي براي آن بنويسند.درحقيقت افراد گاه به دليل همرنگي با جماعت كارهايي را انجام مي دهند كه ممكن است به دور از شئونات اخلاقي آنان باشد.نمود بارز اين مورد هنگام انقلابات يا اغتشاشات ديده شده است.موضوعات:فرهنگ شهروندی ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال تخریب-اموال امتیاز : 1599 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |
موضوعات