۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع