۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- مصرف بی رویه اموال عمومی از نظر معارف اسلامی