۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- وقت چیست و چگونه تلف میشود؟