۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- آشنایی با آسیب نخاعی و پیشگیری از آن