۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- ������������ ���� �������� ���������� �� �������������� ���� ����