۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- هشدار براي كساني كه از كامپيوتر در اماكن عمومي استفاده ميكنند