۞ از همه جا چه خبر؟ ۞- ������������ �������� �������� ������������ ���� ��������